11 listopada: 15 zgromadzeń, bieg i ogromne zmiany w ruchu

„W Święto Niepodległości, 11 listo­pa­da odbę­dzie się w Warszawie wie­le zgro­ma­dzeń publicz­nych oraz imprez maso­wych. Mieszkańcy powin­ni się liczyć w cza­so­wy­mi utrud­nie­nia­mi w ruchu i ze zmia­na­mi tras komu­ni­ka­cji miej­skiej” – infor­mu­je Ratusz.

Fot. Paweł Szefler

Fot. Paweł Szefler

11 listo­pa­da w godz. 11.00 – 14.00 odbę­dzie się XXVIII „Bieg Niepodległości” na tra­sie: al. Jana Pawła II (start przy ul. Stawki – jezd­nia wschod­nią i wia­duk­tem nad Al. Jerozolimskimi) – T. Chałubińskiego (jezd­nią wschod­nią) – al. Niepodległości (jezd­nią wschod­nią) – zawrot­ka na skrzy­żo­wa­niu z ul. Rakowiecką – al. Niepodległości (jezd­nią zachod­nią) – T. Chałubińskiego (jezd­nią zachod­nią) – al. Jana Pawła II (wia­duk­tem na Al. Jerozolimskimi i jezd­nią zachod­nią – meta przy ul. Stawki).

Uroczystości pań­stwo­we odbę­dą się na pl. marsz. J. Piłsudskiego w godz. 12.00 – 13.00. Potem, ok. godz. 13.00, pod­od­dzia­ły woj­sko­we i gru­py rekon­struk­cyj­ne roz­pocz­ną prze­marsz tra­są: Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie do Muzeum Wojska Polskiego.

Lista zgro­ma­dzeń i tra­sy przemarszów:
• w dniach 10–13 listo­pa­da w godz. 8.00 – 22.00 przed pomni­kiem R. Dmowskiego na pl. Na Rozdrożu.
• zgro­ma­dze­nia sta­cjo­nar­ne pod hasłem ‘Stop narodowcom’:
od 10 listo­pa­da godz. 22.00 do 11 listo­pa­da do godz. 22.00
– przed pomni­kiem gen. Ch. de Gaulle’a na skrzy­żo­wa­niu Nowego Światu i Al. Jerozolimskich;
– przed pomni­kiem R. Dmowskiego na pl. Na Rozdrożu;
– przed Rotundą przy ron­dzie R. Dmowskiego;
w dn. 11 listo­pa­da w godz. 12.00 – 22.00
– przed pomni­kiem R. Dmowskiego na pl. Na Rozdrożu;
– przed pomni­kiem marsz. J. Piłsudskiego przy Belwederze
– przed Rotundą przy ron­dzie R. Dmowskiego;
– przed Muzeum Wojska Polskiego w Al. Jerozolimskich.
• 11 listo­pa­da w godz. 10.00 – 13.00 pod hasłem: ‘Otoczenie Sejmu Różańcem Świętym. Modlitwa za Ojczyznę, wła­dzę usta­wo­daw­czą, obro­na życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci w usta­wo­daw­stwie’. Zbiórka przed kościo­łem p.w. św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży, następ­nie o godz. 11.00 prze­marsz: Al. Ujazdowskie, J. Matejki, P. Maszyńskiego, Górnośląska i Wiejska.
• 11 listo­pa­da w godz. 11.30 – 16.00 zgro­ma­dze­nie zgło­szo­ne przez Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji. Zbiórka na pl. G. Narutowicza, prze­marsz uli­ca­mi Grójecką i S. Banacha na Pole Mokotowskie.
• 11 listo­pa­da w godz. 11.20 – 14.00 zgro­ma­dze­nie zgło­szo­ne przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne. Zbiórka przy ul. Walcowniczej i Petunii, prze­marsz ul. Walcowniczą do par­kin­gu przy ul. Bystrzyckiej.
• 11 listo­pa­da w godz. 14.00 – 19.00 zgro­ma­dze­nie zgło­szo­ne przez oso­bę pry­wat­ną pod hasłem: ‘Protest prze­ciw­ko nacjo­na­li­zmo­wi w Polsce”. Zbiórka na pl. Bankowym, prze­marsz: Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście, Królewska, Mazowiecka i Świętokrzyska do sta­cji metra Świętokrzyska.
• 11 listo­pa­da w godz. 15.00 – 19.00 zgro­ma­dze­nie zgło­szo­ne przez oso­bę pry­wat­ną pod hasłem: ‘Protest prze­ciw­ko nacjo­na­li­zmo­wi”. Zbiórka na pl. Zamkowym, prze­marsz: Krakowskie Przedmieście, pl. marsz. J. Piłsudskiego, pl. S. Małachowskiego, Królewska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Świętokrzyska na pl. Powstańców Warszawy.
• 11 listo­pa­da w godz. 12.30 – 20.00 zgro­ma­dze­nie zgło­szo­ne przez Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”. Zbiórka na ron­dzie R. Dmowskiego, prze­marsz: Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie i ul. R. Siwca na bło­nia Stadionu PGE Narodowego.

Więcej infor­ma­cji nt. zgro­ma­dzeń znaj­du­je się tutaj

Zmiany w ruchu 
Kierowcy powin­ni omi­jać cen­trum mia­sta – uli­ce, któ­re są na tra­sach prze­mar­szów będą zamy­ka­ne dla ruchu, nie będzie tak­że prze­jaz­du uli­ca­mi poprzecz­ny­mi. Utrudnienia mogą poja­wić się tak­że na oko­licz­nych ulicach.
Zmiany w ruchu dro­go­wym spo­wo­do­wa­ne XXVIII Biegiem Niepodległości potrwa­ją od ok. 5.00 do ok. godz. 16.00:
• od ok. godz. 5.00 do ok. godz. 16.00 zamknię­ta al. Jana Pawła II na odcin­ku od ul. Dzikiej do ul. M. Anielewicza oraz ul. Stawki na odcin­ku od ul. Smoczej do ul. Dzikiej
• od ok. godz. 9.30 do ok. godz. 14.00 zamknię­ta al. Jana Pawła II na odcin­ku od ul. M. Anielewicza do al. Solidarności
• od ok. godz. 10.30 do ok. godz. 14.00 zamknię­ta al. Jana Pawła II (od al. Solidarności), T. Chałubińskiego i al. Niepodległości (do ul. Rakowieckiej),

Zachodnia jezd­nia al. Niepodległości będzie nie­prze­jezd­na pomię­dzy ul. Rakowiecką a Wiktorską od 10 listo­pa­da ok. godz. 22.00 do 14 listo­pa­da ok. godz. 4.00. Na jezd­ni wymie­nia­na będzie nawierzchnia.

Przejezdna pozo­sta­nie m.in. Wisłostrada; ciąg ulic Okopowa, Towarowa, Grójecka do pl. G. Narutowicza (a po zakoń­cze­niu zgro­ma­dze­nia na pla­cu i prze­mar­szu ul. Grójecką tak­że dalej) oraz Raszyńska, A. Krzyckiego, Żwirki i Wigury do S. Banacha (a po zakoń­cze­niu prze­mar­szu na Pole Mokotowskie tak­że dalej). Aleje Jerozolimskie pozo­sta­ną prze­jezd­ne do Ronda R. Dmowskiego ale trze­ba się liczyć z utrud­nie­nia­mi na śród­miej­skim odcin­ku; tak­że ciąg ulic Prosta-Świętokrzyska pozo­sta­nie otwar­ty do ul. Marszałkowskiej. Utrudnień nie powin­no być w al. Solidarności. Przejezdne powin­ny być mosty: M. Skłodowskiej-Curie, gen. S. Grota-Roweckiego, Gdański, Śląsko-Dąbrowski, Łazienkowski i Siekierkowski. Otwarty będzie tak­że Most Świętokrzyski ale dojazd do nie­go będzie utrud­nio­ny z powo­du prze­mar­szów Traktem Królewskim i ul. Świętokrzyską oraz zgro­ma­dze­nia na bło­niach Stadionu PGENarodowego.

Zmiany tras obej­mą kil­ka­dzie­siąt linii auto­bu­so­wych i tram­wa­jo­wych – kie­ro­wa­ne będą na naj­bliż­sze prze­jezd­ne cią­gi komu­ni­ka­cyj­ne. Szczegóły moż­na będzie zna­leźć na stro­nie www.ztm.waw.pl. Zarząd Transportu Miejskiego wysta­wi ok. 60 poste­run­ków nad­zo­ru ruchu, w któ­rych pra­cow­ni­cy ZTM będą na bie­żą­co reago­wa­li na zmie­nia­ją­cą się sytu­ację na uli­cach i kie­ro­wa­li pojaz­dy na zmie­nio­ne tra­sy. Relację na żywo będzie moż­na śle­dzić na Facebooku i Twitterze ZTM. W Śródmieściu będą dzia­ła­ły punk­ty informacyjne.

Najlepszym środ­kiem komu­ni­ka­cji w tym dniu będzie metro. Pociągi linii M1 będą kur­so­wa­ły przez cały dzień wg roz­kła­du jaz­dy obo­wią­zu­ją­ce­go w sobo­ty; linii M2 w godz. 11.00 – 20.00 wg roz­kła­du jaz­dy obo­wią­zu­ją­ce­go w sobo­ty. Do ok. godz. 11.00 oraz po godz. 20.00 linia metra M2 będzie dzia­ła­ła wg. roz­kła­du jaz­dy obo­wią­zu­ją­ce­go w dni świą­tecz­ne wraz z kur­sa­mi nocnymi.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.