11 listopada: 15 zgromadzeń, bieg i ogromne zmiany w ruchu

„W Świę­to Niepodległoś­ci, 11 listopa­da odbędzie się w Warsza­w­ie wiele zgro­madzeń pub­licznych oraz imprez masowych. Mieszkań­cy powin­ni się liczyć w cza­sowy­mi utrud­nieni­a­mi w ruchu i ze zmi­ana­mi tras komu­nikacji miejskiej” – infor­mu­je Ratusz.

Fot. Paweł Szefler

Fot. Paweł Sze­fler

11 listopa­da w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się XXVIII „Bieg Niepodległoś­ci” na trasie: al. Jana Pawła II (start przy ul. Staw­ki – jezd­nia wschod­nią i wiaduk­tem nad Al. Jero­zolim­ski­mi) – T. Chału­bińskiego (jezd­nią wschod­nią) – al. Niepodległoś­ci (jezd­nią wschod­nią) – zawrot­ka na skrzyżowa­niu z ul. Rakowiecką – al. Niepodległoś­ci (jezd­nią zachod­nią) – T. Chału­bińskiego (jezd­nią zachod­nią) – al. Jana Pawła II (wiaduk­tem na Al. Jero­zolim­ski­mi i jezd­nią zachod­nią – meta przy ul. Staw­ki).
Uroczys­toś­ci państ­wowe odbędą się na pl. marsz. J. Pił­sud­skiego w godz. 12.00 – 13.00. Potem, ok. godz. 13.00, podod­dzi­ały wojskowe i grupy rekon­struk­cyjne rozpoczną prze­marsz trasą: Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie – Nowy Świat – Al. Jero­zolim­skie do Muzeum Wojs­ka Pol­skiego.

Lista zgro­madzeń i trasy prze­marszów:
• w dni­ach 10–13 listopa­da w godz. 8.00 – 22.00 przed pom­nikiem R. Dmowskiego na pl. Na Roz­drożu.
• zgro­madzenia stacjonarne pod hasłem ‘Stop nar­o­dow­com’:
od 10 listopa­da godz. 22.00 do 11 listopa­da do godz. 22.00
– przed pom­nikiem gen. Ch. de Gaulle’a na skrzyżowa­niu Nowego Światu i Al. Jero­zolim­s­kich;
– przed pom­nikiem R. Dmowskiego na pl. Na Roz­drożu;
– przed Rotundą przy rondzie R. Dmowskiego;
w dn. 11 listopa­da w godz. 12.00 – 22.00
– przed pom­nikiem R. Dmowskiego na pl. Na Roz­drożu;
– przed pom­nikiem marsz. J. Pił­sud­skiego przy Bel­wed­erze
– przed Rotundą przy rondzie R. Dmowskiego;
– przed Muzeum Wojs­ka Pol­skiego w Al. Jero­zolim­s­kich.
• 11 listopa­da w godz. 10.00 – 13.00 pod hasłem: ‘Otocze­nie Sej­mu Różańcem Świę­tym. Mod­l­it­wa za Ojczyznę, władzę usta­wodaw­czą, obrona życia od poczę­cia do nat­u­ral­nej śmier­ci w usta­wodaw­st­wie’. Zbiór­ka przed koś­ciołem p.w. św. Alek­san­dra na pl. Trzech Krzyży, następ­nie o godz. 11.00 prze­marsz: Al. Ujaz­dowskie, J. Mate­j­ki, P. Maszyńskiego, Górnośląs­ka i Wiejs­ka.
• 11 listopa­da w godz. 11.30 – 16.00 zgro­madze­nie zgłos­zone przez Sto­warzysze­nie Komitet Obrony Demokracji. Zbiór­ka na pl. G. Naru­tow­icza, prze­marsz uli­ca­mi Gró­jecką i S. Banacha na Pole Moko­towskie.
• 11 listopa­da w godz. 11.20 – 14.00 zgro­madze­nie zgłos­zone przez Falenick­ie Towarzyst­wo Kul­tur­alne. Zbiór­ka przy ul. Wal­cown­iczej i Petu­nii, prze­marsz ul. Wal­cown­iczą do parkingu przy ul. Bystrzy­ck­iej.
• 11 listopa­da w godz. 14.00 – 19.00 zgro­madze­nie zgłos­zone przez osobę pry­wat­ną pod hasłem: ‘Protest prze­ci­wko nacjon­al­iz­mowi w Polsce”. Zbiór­ka na pl. Bankowym, prze­marsz: Sen­a­tors­ka, Miodowa, Krakowskie Przed­mieś­cie, Królews­ka, Mazowiec­ka i Świę­tokrzys­ka do stacji metra Świę­tokrzys­ka.
• 11 listopa­da w godz. 15.00 – 19.00 zgro­madze­nie zgłos­zone przez osobę pry­wat­ną pod hasłem: ‘Protest prze­ci­wko nacjon­al­iz­mowi”. Zbiór­ka na pl. Zamkowym, prze­marsz: Krakowskie Przed­mieś­cie, pl. marsz. J. Pił­sud­skiego, pl. S. Mała­chowskiego, Królews­ka, Krakowskie Przed­mieś­cie, Nowy Świat i Świę­tokrzys­ka na pl. Pow­stańców Warsza­wy.
• 11 listopa­da w godz. 12.30 – 20.00 zgro­madze­nie zgłos­zone przez Sto­warzysze­nie „Marsz Niepodległoś­ci”. Zbiór­ka na rondzie R. Dmowskiego, prze­marsz: Al. Jero­zolim­skie, most Poni­a­towskiego, Wybrzeże Szczecińskie i ul. R. Siw­ca na bło­nia Sta­dionu PGE Nar­o­dowego.

Więcej infor­ma­cji nt. zgro­madzeń zna­j­du­je się tutaj

Zmi­any w ruchu 
Kierow­cy powin­ni omi­jać cen­trum mias­ta – ulice, które są na trasach prze­marszów będą zamykane dla ruchu, nie będzie także prze­jaz­du uli­ca­mi poprzeczny­mi. Utrud­nienia mogą pojaw­ić się także na okolicznych uli­cach.
Zmi­any w ruchu dro­gowym spowodowane XXVIII Biegiem Niepodległoś­ci potr­wa­ją od ok. 5.00 do ok. godz. 16.00:
• od ok. godz. 5.00 do ok. godz. 16.00 zamknię­ta al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Dzikiej do ul. M. Anielewicza oraz ul. Staw­ki na odcinku od ul. Smoczej do ul. Dzikiej
• od ok. godz. 9.30 do ok. godz. 14.00 zamknię­ta al. Jana Pawła II na odcinku od ul. M. Anielewicza do al. Sol­i­darnoś­ci
• od ok. godz. 10.30 do ok. godz. 14.00 zamknię­ta al. Jana Pawła II (od al. Sol­i­darnoś­ci), T. Chału­bińskiego i al. Niepodległoś­ci (do ul. Rakowieck­iej),

Zachod­nia jezd­nia al. Niepodległoś­ci będzie nieprze­jezd­na pomiędzy ul. Rakowiecką a Wik­torską od 10 listopa­da ok. godz. 22.00 do 14 listopa­da ok. godz. 4.00. Na jezd­ni wymieni­ana będzie naw­ierzch­nia.

Prze­jezd­na pozostanie m.in. Wisłostra­da; ciąg ulic Okopowa, Towarowa, Gró­jec­ka do pl. G. Naru­tow­icza (a po zakończe­niu zgro­madzenia na placu i prze­marszu ul. Gró­jecką także dalej) oraz Raszyńs­ka, A. Krzy­ck­iego, Żwir­ki i Wig­ury do S. Banacha (a po zakończe­niu prze­marszu na Pole Moko­towskie także dalej). Ale­je Jero­zolim­skie pozostaną prze­jezdne do Ron­da R. Dmowskiego ale trze­ba się liczyć z utrud­nieni­a­mi na śród­miejskim odcinku; także ciąg ulic Pros­ta-Świę­tokrzys­ka pozostanie otwarty do ul. Marsza­łkowskiej. Utrud­nień nie powin­no być w al. Sol­i­darnoś­ci. Prze­jezdne powin­ny być mosty: M. Skłodowskiej-Curie, gen. S. Gro­ta-Roweck­iego, Gdańs­ki, Śląsko-Dąbrows­ki, Łazienkows­ki i Siekierkows­ki. Otwarty będzie także Most Świę­tokrzys­ki ale dojazd do niego będzie utrud­niony z powodu prze­marszów Trak­tem Królewskim i ul. Świę­tokrzyską oraz zgro­madzenia na bło­ni­ach Sta­dionu PGE­Nar­o­dowego.

Zmi­any tras obe­jmą kilka­dziesiąt linii auto­bu­sowych i tramwa­jowych – kierowane będą na najbliższe prze­jezdne cią­gi komu­nika­cyjne. Szczegóły moż­na będzie znaleźć na stron­ie www.ztm.waw.pl. Zarząd Trans­portu Miejskiego wys­tawi ok. 60 posterunk­ów nad­zoru ruchu, w których pra­cown­i­cy ZTM będą na bieżą­co reagowali na zmieni­a­jącą się sytu­ację na uli­cach i kierowali pojazdy na zmienione trasy. Relację na żywo będzie moż­na śledz­ić na Face­booku i Twit­terze ZTM. W Śród­mieś­ciu będą dzi­ałały punk­ty infor­ma­cyjne.

Najlep­szym środ­kiem komu­nikacji w tym dniu będzie metro. Pocią­gi linii M1 będą kur­sowały przez cały dzień wg rozkładu jazdy obow­iązu­jącego w sobo­ty; linii M2 w godz. 11.00 – 20.00 wg rozkładu jazdy obow­iązu­jącego w sobo­ty. Do ok. godz. 11.00 oraz po godz. 20.00 linia metra M2 będzie dzi­ałała wg. rozkładu jazdy obow­iązu­jącego w dni świąteczne wraz z kur­sa­mi noc­ny­mi.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.