11 listopada – 6 etapów zmian – aż 65 linii zmienia swoje trasy! [UTRUDNIENIA]

W dniu 11 listopa­da br. w związku z obchoda­mi Świę­ta Niepodległoś­ci planowane są niżej podane uroczys­toś­ci, imprezy oraz prze­marsze:





71.-rocznica-Powstania-Warszawskiego.jpg

fot. Warsza­wa w Pigułce

- w ramowych godz. 11:00 – 13:30




XXVII „Bieg Niepodległoś­ci” na trasie: al. Jana Pawła II (start przy ul. Staw­ki – jezd­nia wschod­nią i wiaduk­tem nad Al. Jero­zolim­ski­mi) – Chału­bińskiego (jezd­nią wschod­nią) – al. Niepodległoś­ci (jezd­nią wschod­nią) – zawrot­ka na skrzyżowa­niu z ul. Rakowiecką – al. Niepodległoś­ci (jezd­nią zachod­nią) – Chału­bińskiego (jezd­nią zachod­nią) – al. Jana Pawła II (wiaduk­tem na Al. Jero­zolim­ski­mi i jezd­nią zachod­nią – meta przy ul. Staw­ki)

w ramowych godz. 12:00 – 13:00 uroczys­toś­ci państ­wowe przed Grobem Niez­nanego Żołnierza na pl. Pił­sud­skiego,

- w ramowych godz. 13:00 – 14:00 prze­marsz podod­dzi­ałów i grup rekon­struk­cyjnych
z pl. Pił­sud­skiego uli­ca­mi: Królews­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie – Nowy Świat – Al. Jero­zolim­skie do Muzeum Wojs­ka Pol­skiego.

W związku z powyższym wprowad­zone zostaną poniższe zmi­any w funkcjonowa­niu komu­nikacji:

 • ETAP 1 (od godz. ok. 5:00 do godz. ok. 15:30)
  zamknię­cie al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Anielewicza oraz ul. Staw­ki na odcinku od ul. Smoczej do ul. Karmelick­iej
  ETAP 2 (od godz. ok. 9:45 do godz. ok. 14:00)
  zamknię­cie al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Anielewicza do al. Sol­i­darnoś­ci
  ETAP 3
  w związku z XXVII „Biegiem Niepodległoś­ci” zamknię­cie ulic: al. Jana Pawła II, Chału­bińskiego i al. Niepodległoś­ci (na odcinku od ul. Koszykowej do ul. Rakowieck­iej)
  oraz w związku z uroczys­toś­ci­a­mi na pl. Pił­sud­skiego zamknię­cie ulic: Królews­ka (na odcinku od ul. Marsza­łkowskiej do ul. Krakowskie Przed­mieś­cie), Wierzbowa, Moliera i pl. Pił­sud­skiego.
  ETAP 3A (w ramowych godz. ok. 11:15 – 12:00)
  w związku z prze­marszem podod­dzi­ałów wojskowych zamknię­cie ulic: Sen­a­tors­ka, Miodowa (na odcinku od Sen­a­torskiej do Krakowskiego Przed­mieś­cia) i Krakowskie Przed­mieś­cie (na odcinku do ul. Królewskiej).
  ETAP 4 (od godz. ok. 13:00 do godz. ok. 14:00)
  zamknię­cie ulic: Krakowskie Przed­mieś­cie i Al. Jero­zolim­skie (w rejonie ron­da de Gaulle’a)
  Pon­ad­to od godz. ok. 13:00 prze­marsz na trasie: Al. Jero­zolim­skie – most Poni­a­towskiego – al. Poni­a­towskiego – ron­do Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka).
  ETAP 5
  Zamknię­cie dla ruchu ron­da Dmowskiego, al. Jero­zolim­s­kich (od ron­da Dmowskiego do mostu Poni­a­towskiego) i mostu Poni­a­towskiego.
  ETAP 6
  (etap będzie wprowad­zony tylko w przy­pad­ku brak możli­woś­ci prze­jaz­du przez al. Poni­a­towskiego, Ron­do Waszyn­g­tona i al. Zie­le­niecką)
  Zamknię­cie dla ruchu ron­da Dmowskiego, al. Jero­zolim­s­kich (od ron­da Dmowskiego do mostu Poni­a­towskiego), mostu Poni­a­towskiego, al. Poni­a­towskiego i ron­da Waszyn­g­tona.
  INNE UROCZYTOSĆI Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

ETAP 1
W związku z orga­ni­za­cją miejs­ca star­tu i mety XXVII „Biegu Niepodległoś­ci”:

- od godz. ok. 5:00 do godz. ok. 15:30 zamknię­ta będzie dla ruchu dro­gowego al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Anielewicza oraz ul. Staw­ki na odcinku od ul. Smoczej do ul. Karmelick­iej

W związku z powyższym auto­busy będą skierowane na trasy objaz­dowe:

157
w obu kierunk­ach:

od skrzyżowa­nia Smocza / Anielewicza: Anielewicza – Ander­sa – Mick­iewicza i dalej swo­ją trasą.

- od godz. ok. 6:00 do godz. ok. 15:30 zostanie wyłąc­zony ruchu tramwa­jowy w ciągu
al. Jana Pawła II (na odcinku od ron­da „Radosława” do al. Sol­i­darnoś­ci) oraz w ciągu
ul. Staw­ki. W związku z powyższym tramwa­je poniższych linii zostaną skierowane na trasy objaz­dowe:

11, 17, 33, 41
w obu kierunk­ach:

METRO MŁOCINY/ KIELECKA/ WORONICZA
– … – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – Okopowa – ron­do „Radosława” – … – METRO MARYMONT/ TARCHOMIN KOŚCIELNY / METRO MŁOCINY/ RONDO ŻABA

35
w obu kierunk­ach:

WYŚCIGI
– … – pl. Bankowy – Trasa W-Z – Jagiel­lońs­ka – Starzyńskiego – most Gdańs­ki – Słomińskiego – al. Jana Pawła II – … – NOWE BEMOWO


ETAP 2
W związku z orga­ni­za­cją imprez towarzyszą­cych XXVII „Biegu Niepodległoś­ci”

- od godz. ok. 9:45 do godz. ok. 14:00 zamknię­ta będzie dla ruchu dro­gowego al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Anielewicza do al. Sol­i­darnoś­ci

W związku z powyższym auto­busy poniższych linii zostaną skierowane na trasy objaz­dowe:

107
w obu kierunk­ach:

od pl. Bankowego: al. Sol­i­darnoś­ci – Żelaz­na – Nowolip­ie- Smocza i dalej swo­ją trasą

111
w obu kierunk­ach:

od pl. Bankowego: al. Sol­i­darnoś­ci – Żelaz­na – Nowolip­ie – Smocza- Anielewicza i dalej swo­ją trasą

157

w kierunku Gwiaździsta:
od skrzyżowa­nia Smocza/ Staw­ki: Staw­ki – Okopowa – Słomińskiego – Między­parkowa – Bonifrater­s­ka – Mura­nows­ka – Ander­sa i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Szczęśli­wice:
od skrzyżowa­nia Mickiewicza/ Zającz­ka: Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – Smocza i dalej swo­ją trasą

180
w kierunku Chomiczówka:

od skrzyżowa­nia Świętojerska/ Andersa/ Anielewicza: Ander­sa- al. Sol­i­darnoś­ci – Żelaz­na – Nowolip­ie – Smocza – Anielewicza i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Wilanów:
od skrzyżowa­nia Anielewicza/ Smocza: Smocza – Nowolip­ie – Żelaz­na – al. Sol­i­darnoś­ci – Bielańs­ka – Sen­a­tors­ka – Miodowa i dalej swo­ją trasą.

527
tylko w kierunku Os. Der­by:

od skrzyżowa­nia Anielewicza/ Smocza: Smocza – Nowolip­ie – Żelaz­na – al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ją trasą

ETAP 3
Od godz. ok. 10:30 do godz. ok. 14:00
zamknięte zostaną dla ruchu dro­gowego:

- w związku z XXVII „Biegiem Niepodległoś­ci” ulice: al. Jana Pawła II, Chału­bińskiego
i al. Niepodległoś­ci (na odcinku od ul. Koszykowej do ul. Rakowieck­iej),

- w związku z uroczys­toś­ci­a­mi na pl. Pił­sud­skiego ulice: Królews­ka (na odcinku od
ul. Marsza­łkowskiej do ul. Krakowskie Przed­mieś­cie), Wierzbowa, Moliera i pl. Pił­sud­skiego.

W cza­sie wyłączenia ruchu tramwa­jowego w al. Jana Pawła II (od godz. ok. 10:30) uru­chomiona zosta­je zastępcza linia tramwa­jowa Z11 kur­su­ją­ca na trasie:

Z11
CM.WOLSKI 04 – Wol­s­ka – Skierniewic­ka – Kasprza­ka – RONDO DASZYŃSKIEGO 07

Kur­sowanie tramwa­jów linii Z11 odby­wało się będzie wg dys­pozy­cji Służb Nad­zoru Ruchu (doty­czy również zakończenia kur­sowa­nia linii). W tramwa­jach linii Z11 obow­iązy­wała będzie tary­fa ZTM.

W związku z ww. zamknię­ci­a­mi lin­ie auto­bu­sowe i tramwa­jowe będą skierowane na trasy objaz­dowe:

10
w kierunku Os. Gór­czews­ka:

WYŚCIGI
– … – pl. Zbaw­iciela – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – Ander­sa – Mick­iewicza – pl. Wilsona – Mick­iewicza – MARYMONT-POTOK,

w kierunku Wyś­ci­gi:
OS. GÓRCZEWSKA
– … – Wol­s­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – Towarowa – Gró­jec­ka – PL. NARUTOWICZA.

11
w obu kierunk­ach:

METRO MŁOCINY
- … – Wol­s­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – Okopowa – al. Jana Pawła II – … -METRO MARYMONT

13, 26
w obu kierunk­ach:

KOŁO/ OS. GÓRCZEWSKA
– … -al. Sol­i­darnoś­ci – Okopowa – Słomińskiego – most Gdańs­ki – Starzyńskiego – Jagiel­lońs­ka – Ratus­zowa – Tar­gowa -… – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA/ WIATRACZNA.

14
w kierunku Metro Wilanows­ka:

BANACHA
– … – Gró­jec­ka – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA

w kierunku Banacha:
METRO WILANOWSKA
– … – pl. Zbaw­iciela – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – Ander­sa – Mick­iewicza – pl. Wilsona – Słowack­iego – METRO MARYMONT.

15
w kierunku Mary­mont-Potok:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – pl. Naru­tow­icza – Gró­jec­ka – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA

w kierunku P+R Al. Krakows­ka:
MARYMONT-POTOK
– … – pl. Zbaw­iciela – Marsza­łkows­ka – Puławska – METRO WILANOWSKA.

17, 33, 41
w obu kierunk­ach:

TARCHOMIN KOŚCIELNY/ METRO MŁOCINY/ RONDO ŻABA
- … – ron­do „Radosława” -Okopowa – Towarowa – Gró­jec­ka – PL. NARUTOWICZA.

20
w obu kierunk­ach:

ŻERAŃ FSO
– …- ron­do Starzyńskiego – Starzyńskiego – most Gdańs­ki – Słomińskiego – Okopowa – al. Sol­i­darnoś­ci – … – BOERNEROWO

23
w kierunku Ron­do Żaba:

NOWE BEMOWO
– … – al. Sol­i­darnoś­ci – Okopowa – Słomińskiego – most Gdańs­ki – Starzyńskiego – … – RONDO ŻABA,

w kierunku Nowe Bemowo:
RONDO ŻABA
– 11 Listopa­da – Tar­gowa – Ratus­zowa – Jagiel­lońs­ka – Słomińskiego – most Gdańs­ki – Okopowa – al. Sol­i­darnoś­ci – … – NOWE BEMOWO.

35
w obu kierunk­ach:

WYŚCIGI
– … – pl. Bankowy – Trasa W-Z – Jagiel­lońs­ka – Starzyńskiego – most Gdańs­ki – Słomińskiego – al. Jana Pawła II – … – NOWE BEMOWO

102, 105
w obu kierunk­ach:

od skrzyżowa­nia Grzybowska/ Żelaz­na: Żelaz­na – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka- Koperni­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

107
w kierunku Esperan­to:

od skrzyżowa­nia pl. Pow­stańców Warsza­wy / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka –Marsza­łkows­ka – … – Nowolip­ki – ZAMENHOFA 02,

w kierunku Kierbedzia:
ZAMENHOFA 02 – Nowolip­ki – Zamen­ho­fa – Anielewicza
– Ander­sa – pl. Bankowy –Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie – Krucza i dalej swo­ja trasą.

109
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od skrzyżowa­nia Prosta/ Żelaz­na: Żelaz­na – Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kierunku Os. Gór­czews­ka:
DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie – Żelaz­na – Pros­ta i dalej swo­ją trasą

111
w kierunku Esperan­to:

od skrzyżowa­nia Krakowskie Przedmieście/ Królews­ka: Krakowskie Przed­mieś­cie –Miodowa- Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy – Ander­sa – Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – ESPERANTO,

w kierunku Gocław:
od pętli ESPERANTO: Anielewicza – Okopowa – Słomińskiego – Daw­id­owskiego – Ander­sa – pl. Bankowy – Sen­a­tors­ka – Miodowa – Krakowskie Przed­mieś­cie – Nowy Świat i dalej swo­ją trasą.

119
w kierunku Rakowiec­ka- Sank­tu­ar­i­um:

od skrzyżowa­nia Rakowiecka/ al. Niepodległoś­ci: al. Niepodległoś­ci – Madal­ińskiego – Boboli - Rakowiec­ka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM,

w kierunku Międzyle­sie:
od skrzyżowa­nia Boboli/ Rakowiec­ka: Rakowiec­ka i dalej swo­ja trasą.

128
w kierunku Pl. Pił­sud­skiego:

od skrzyżowa­nia Nowy Świat / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater – zawrot­ka na wysokoś­ci ul. Śliskiej – Emilii Plater – EMILII PLATER 02,

w kierunku Szczęśli­wice:
EMILII PLATER 02 – Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka
– Nowy Świat i alej swo­ją trasą.

143
w kierunku GUS:

od ron­da Jazdy Pol­skiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawel­s­ka – zawrot­ka przy Pom­niku Lot­ni­ka – POMNIK LOTNIKA 03,

w kierunku Rem­bertów-Kolo­nia:
POMNIK LOTNIKA 03 – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na)
i dalej swo­ją trasą.

157
w kierunku Gwiaździsta:

od skrzyżowa­nia Smocza/ Staw­ki: Staw­ki – Okopowa – Słomińskiego – Między­parkowa – Bonifrater­s­ka – Mura­nows­ka – Ander­sa i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Szczęśli­wice:
od skrzyżowa­nia Mickiewicza/ Zającz­ka: Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – Smocza i dalej swo­ją trasą

159
w kierunku EC Siekier­ki:

od pl. Zaw­iszy: Raszyńs­ka – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Pięk­na i dalej swo­ją trasą,

w kierunku CH Blue City:
od skrzyżowa­nia Piękna/ pl. Kon­sty­tucji: pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawel­s­ka – Krzy­ck­iego – Raszyńs­ka – pl. Zaw­iszy i dalej swo­ją trasą.

160
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od pl. Bankowego: pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II– DW.CENTRALNY,

w kierunku Targówek:
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy– al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ją trasą.

167
w obu kierunk­ach:

od skrzyżowa­nia Goworka/ Waryńskiego: Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawel­s­ka i dalej swo­ją trasą.

171
w obu kierunk­ach:

od ron­da Dmowskiego: Al. Jero­zolim­skie – Żelaz­na- al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ją trasą

174
w kierunku Ron­do ONZ:

od skrzyżowa­nia al. Niepodległoś­ci / Rakowiec­ka: Rakowiec­ka – Puławska – Waryńskiego – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – EMILII PLATER 02,

w kierunku Bok­ser­s­ka:
EMILII PLATER 02 – Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – Waryńskiego – Puławska – Rakowiec­ka
– al. Niepodległoś­ci i dalej swo­ja trasą.

175
w kierunku Pl. Pił­sud­skiego:

od skrzyżowa­nia Krakowskie Przed­mieś­cie / Królews­ka: Krakowskie Przed­mieś­cie – Miodowa – Sen­a­tors­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – Bielańs­ka – BIELAŃSKA 01,

w kierunku Lot­nisko Chopina:
BIELAŃSKA 01 – Bielańs­ka – Sen­a­tors­ka
– Miodowa i dalej swo­ją trasą.

178
w obu kierunk­ach:

od skrzyżowa­nia Prosta/ Żelaz­na: Żelaz­na – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka- Nowy Świat i dalej swo­ją trasą

180
w kierunku Chomiczówka:

od skrzyżowa­nia Świętojerska/ Andersa/ Anielewicza: Ander­sa- Mick­iewicza – Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Powązkows­ka i dalej swo­ja trasą,

w kierunku Wilanów: 
od skrzyżowa­nia Powązkows­ka / Okopowa: Okopowa – Słomińskiego – Daw­id­owskiego – Ander­sa- Mura­nows­ka – Bonifrater­s­ka - Miodowa i dalej swo­ją trasą.

190
w kierunku CH Mar­ki:

od skrzyżowa­nia al. Sol­i­darnoś­ci / Żelaz­na: Żelaz­na – Al. Jero­zolim­skie – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ja trasą,

w kierunku Os. Gór­czews­ka:
od skrzyżowa­nia al. Sol­i­darnoś­ci / Ander­sa / pl. Bankowy: Ander­sa- Mick­iewicza – Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Leszno i dalej swo­ja trasą

227
tylko w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Świę­tokrzys­ka: Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY.

504
tylko w kierunku Emilii Plater:

od ron­da Czter­dziesto­lat­ka: al. Jana Pawła II – jezd­nia płn. pętli DW.CENTRALNY – Emilii Plater – zawrot­ka na wysokoś­ci ul. Śliskiej – EMILII PLATER.

518
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od ron­da Czter­dziesto­lat­ka: zawrot­ka na rondzie Czter­dziesto­lat­ka – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY 16,

w kierunku Nowod­wory: 
DW. CENTRALNY 16 – Emilii Plater
– Świę­tokrzys­ka i dalej swo­ją trasą.

520
w obu kierunk­ach:

od ron­da Dmowskiego: Al. Jero­zolim­skie – Żelaz­na – al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ją trasą

527
w kierunku Esperan­to:

od skrzyżowa­nia al. Sol­i­darnoś­ci / pl. Bankowy/ Ander­sa: Ander­sa – Mick­iewicza – Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – ESPERANTO,

w kierunku Os. Der­by:
od pętli ESPERANTO: Anielewicza – Okopowa – Słomińskiego – Daw­id­owskiego – Ander­sa – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – zawrot­ka na wysokoś­ci Ogro­du Sask­iego – Marsza­łkows­ka – al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ją trasą.

700
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od skrzyżowa­nia al. Niepodległoś­ci / Rakowiec­ka: Rakowiec­ka – Puławska – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY,

w kierunku Pańs­ka:
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Marsza­łkows­ka – pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – Puławska- Rakowiec­ka – al. Niepodległoś­ci i dalej swo­ją trasą.

Z-1
w kierunku Metro Pole Moko­towskie:

od skrzyżowa­nia Boboli/ Rakowiec­ka: Rakowiec­ka – METRO POLE MOKOTOWSKIE 07,

w kierunku Metro Wilanows­ka:
METRO POLE MOKOTOWSKIE 07 – Rakowiec­ka – al. Niepodległoś­ci – Madal­ińskiego
– Wołos­ka i dalej swo­ją trasą.

ETAP 3A
W ramowych godz. ok. 11:15 – 12:00
w związku z prze­marszem podod­dzi­ałów wojskowych zamknięte będą również dla ruchu dro­gowego ulice: Sen­a­tors­ka, Miodowa (na odcinku od Sen­a­torskiej do Krakowskiego Przed­mieś­cia) i Krakowskie Przed­mieś­cie (na odcinku do ul. Królewskiej).

W związku z powyższym w ww. godz. zostaną doko­nane korek­ty tras (w odniesie­niu do eta­pu 3) tylko niżej podanych linii auto­bu­sowych.

111
w kierunku Esperan­to:

od skrzyżowa­nia Nowy Świat/ Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – Ander­sa – Mick­iewicza – Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II- Okopowa – Anielewicza – ESPERANTO

w kierunku Gocław:
od pętli ESPERANTO: Anielewicza – Okopowa – Słomińskiego – Daw­id­owskiego – Ander­sa – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie – most Poni­a­towskiego i dalej swo­ją trasą

116, 503
w kierunku Chomiczówka, Kon­wik­tors­ka:

od skrzyżowa­nia Nowy Świat/ Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – Ander­sa – Świę­to­jer­s­ka – Bonifrater­s­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

w kierunku Gocław, Natolin Płn.:
od skrzyżowa­nia Miodowa / Kapucyńs­ka: Kapucyńs­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy - Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie – Brac­ka – pl. Trzech Krzyży i dalej swoi­mi trasa­mi

175
w kierunku Pl. Pił­sud­skiego:

od skrzyżowa­nia Nowy Świat / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – Bielańs­ka – BIELAŃSKA 01

w kierunku Lot­nisko Chopina:
BIELAŃSKA 01 – Bielańs­ka – Sen­a­tors­ka – zawrot­ka na pl. Bankowym – Marsza­łkows­ka
– Al. Jero­zolim­skie i alej swo­ją trasą.

178
w kierunku Kon­wik­tors­ka:

od skrzyżowa­nia Prosta/ Żelaz­na: Żelaz­na – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater –Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – Ander­sa – Świę­to­jer­s­ka- Bonifrater­s­ka i dalej swo­ją trasą,

w kierunku PKP Ursus:
od skrzyżowa­nia Miodowa / Kapucyńs­ka: Kapucyńs­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie – Żelaz­na- Pros­ta i dalej swo­ją trasą,

180
w kierunku Chomiczówka:

od skrzyżowa­nia Nowy Świat / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – Ander­sa – Mick­iewicza – Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­aków­na – al. Jana Pawła II – Okopowa – Powązkows­ka i dalej swo­ja trasą,

w kierunku Wilanów: 
od skrzyżowa­nia Powązkows­ka / Okopowa: Okopowa – Słomińskiego – Daw­id­owskiego – Ander­sa- Mura­nows­ka – Bonifrater­s­ka – Miodowa – Kapucyńs­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie- Brac­ka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą.

222
w kierunku Bielańs­ka:

od skrzyżowa­nia Nowy Świat / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Spar­tańs­ka:
od skrzyżowa­nia Bielańska./ Senatorska/ Wierzbowa: Sen­a­tors­ka – zawrot­ka na pl. Bankowym – Marsza­łkows­ka – Al. Jero­zolim­skie – Brac­ka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą

518
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od skrzyżowa­nia Miodowa / Kapucyńs­ka: Kapucyńs­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – … – Al. Jero­zolim­skie – zawrot­ka na rondzie Czter­dziesto­lat­ka – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY 16,

w kierunku Nowod­wory: 
DW. CENTRALNY 16 – Emilii Plater
– Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – Ander­sa – Świę­to­jer­s­ka – Bonifrater­s­ka i dalej swo­ją trasą.

ETAP 4
Od godz. ok. 13:00 do godz. ok. 14:00
dodatkowo zamknięte zostaną dla ruchu dro­gowego w związku z prze­marszem grup rekon­struk­cyjnych ulice: Krakowskie Przed­mieś­cie i Al. Jero­zolim­skie (w rejonie ron­da de Gaulle’a).

Pon­ad­to od godz. ok. 13:00 rozpocznie się zgro­madze­nie pub­liczne w rejonie ron­da Dmowskiego (od godz. ok. 14:00 prze­marsz na trasie: Al. Jero­zolim­skie – most Poni­a­towskiego – al. Poni­a­towskiego – ron­do Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka).

W związku z powyższym lin­ie auto­bu­sowe i tramwa­jowe będą skierowane na trasy objaz­dowe:

7
w kierunku Kawęczyńs­ka-Bazy­li­ka:

P+R AL.KRAKOWSKA
- …- Al. Jero­zolim­skie - PL.STARYNKIEWICZA,

w kierunku P+R Al. Krakows­ka:
KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA
– … – al. Zie­le­niec­ka– al. Waszyn­g­tona – WIATRACZNA

9
w kierunku Gocławek:

P+R AL.KRAKOWSKA
- …- Al. Jero­zolim­skie - PL.STARYNKIEWICZA,

w kierunku P+R Al. Krakows­ka:
GOCŁAWEK
– … – al. Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL.ZIELENIECKA

10
w kierunku Os. Gór­czews­ka:

WYŚCIGI
- …- Marsza­łkows­ka - PL.ZBAWICIELA,

w kierunku Wyś­ci­gi:OS.GÓRCZEWSKA – …- Wol­s­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – Towarowa – Gró­jec­ka –PL. NARUTOWICZA.

11
w obu kierunk­ach:

METRO MŁOCINY
- … – Wol­s­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – Okopowa – al. Jana Pawła II – … -METRO MARYMONT

13, 26
w obu kierunk­ach:

KOŁO/ OS.GÓRCZEWSKA
– … – al. Sol­i­darnoś­ci – Okopowa – Słomińskiego – most Gdańs­ki – Starzyńskiego – Jagiel­lońs­ka – Ratus­zowa – Tar­gowa – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA/ WIATRACZNA,

14
w kierunku Metro Wilanows­ka:

BANACHA
– … – pl. Naru­tow­icza – Gró­jec­ka – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA

w kierunku Banacha:
METRO WILANOWSKA
– …- Marsza­łkows­ka - PL.ZBAWICIELA,

15
w kierunku Mary­mont-Potok:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – pl. Naru­tow­icza – Gró­jec­ka – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA

w kierunku P+R Al. Krakows­ka:
MARYMONT-POTOK
– … – Ander­sa – Między­parkowa – Słomińskiego – most Gdańs­ki – Starzyńskiego – Jagiel­lońs­ka – ŻERAŃ-FSO.

17, 33, 41
w obu kierunk­ach:

TARCHOMIN KOŚCIELNY/ METRO MŁOCINY/ RONDO ŻABA
- …- ron­do „Radosława” -Okopowa – Towarowa – Gró­jec­ka – PL. NARUTOWICZA

18
w kierunku Żer­ań FSO:

SŁUŻEWIEC
– … – Marsza­łkows­ka - PL.ZBAWICIELA,

w kierunku Służewiec:
ŻERAŃ FSO
– … – Między­parkowa – Ander­sa – Mick­iewicza – MARYMONT-POTOK

20
w obu kierunk­ach:

ŻERAŃ FSO
– …- ron­do Starzyńskiego – Starzyńskiego – most Gdańs­ki – Słomińskiego – Okopowa – al. Sol­i­darnoś­ci – … – BOERNEROWO

22
w kierunku Pias­ki:

WIATRACZNA
- …- al. Zie­le­niec­ka – al. Waszyn­g­tona – WIATRACZNA,

w kierunku Wia­tracz­na:
KOŁO
– … – Al. Jero­zolim­skie– PL.STARYNKIEWICZA.

23
w kierunku Ron­do Żaba:

NOWE BEMOWO
– … – al. Sol­i­darnoś­ci – Okopowa – Słomińskiego – most Gdańs­ki – Starzyńskiego – … – RONDO ŻABA,

w kierunku Nowe Bemowo:
RONDO ŻABA
– 11 Listopa­da – Tar­gowa – Ratus­zowa – Jagiel­lońs­ka – Słomińskiego – most Gdańs­ki – Okopowa – al. Sol­i­darnoś­ci –.. – NOWE BEMOWO.

24
w kierunku Nowe Bemowo:

GOCŁAWEK
- …- al. Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL. ZIELENIECKA

w kierunku Gocławek:
NOWE BEMOWO
– … – Al. Jero­zolim­skie– PL.STARYNKIEWICZA.

25
w kierunku Banacha:

RATUSZOWA-ZOO
- …- al. Zie­le­niec­ka – al. Waszyn­g­tona – WIATRACZNA,

w kierunku Ratus­zowa -ZOO:
BANACHA
– … – Al. Jero­zolim­skie– PL.STARYNKIEWICZA.

35
w kierunku Nowe Bemowo:

WYŚCIGI
– … – Marsza­łkows­ka – PL.ZBAWICIELA,

w kierunku Nowe Bemowo:
NOWE BEMOWO
– … – al. Jana Pawła II – Słomińskiego – most Gdańs­ki – Starzyńskiego – Jagiel­lońs­ka – RATUSZOWA-ZOO

74
w kierunku Gocławek:

WYŚCIGI
– … – Marsza­łkows­ka – PL.ZBAWICIELA,

w kierunku Wyś­ci­gi:
GOCŁAWEK
– … – Tar­gowa – Ratus­zowa – Jagiel­lońs­ka – RATUSZOWA-ZOO

102, 105
w kierunku PKP Olszyn­ka Gro­chows­ka, Browar­na:

od skrzyżowa­nia Grzybowska/ Żelaz­na: Żelaz­na – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – Twar­da – pl. Grzy­bows­ki- Królews­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Dobra- Zajęcza – Top­iel – Tam­ka i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Młynów, Os. Gór­czews­ka:
od skrzyżowa­nia Tamka/ Top­iel / Kruczkowskiego: Top­iel – Browar­na – Karowa – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Królews­ka – pl. Grzy­bows­ki – Twar­da – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie – Żelaz­na – Grzy­bows­ka i dalej swo­ją trasą

107
w kierunku Esperan­to:

od skrzyżowa­nia pl. Pow­stańców Warsza­wy / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka –Marsza­łkows­ka – … – Nowolip­ki – ZAMENHOFA 02

w kierunku Kierbedzia:
ZAMENHOFA 02 – Nowolip­ki – Zamen­ho­fa – Anielewicza
– Ander­sa – pl. Bankowy –Sen­a­tors­ka – Nowy Prze­jazd – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Dobra – Tam­ka – Kruczkowskiego- Rozbrat – Łazienkows­ka i dalej swo­ja trasą.

109
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od skrzyżowa­nia Prosta/ Żelaz­na: Żelaz­na – Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kierunku Os. Gór­czews­ka:
DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie – Żelaz­na – Pros­ta i dalej swo­ją trasą

111
w kierunku Esperan­to:

od most Poni­a­towskiego: Wioślars­ka – Solec – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – Ander­sa – Mick­iewicza – Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – ESPERANTO

w kierunku Gocław:
od pętli ESPERANTO: Anielewicza – Okopowa – Słomińskiego – Daw­id­owskiego – Ander­sa – pl. Bankowy – Sen­a­tors­ka – Nowy Prze­jazd – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Wioślars­ka – most Poni­a­towskiego i dalej swo­ją trasą.

116, 503
w kierunku Chomiczówka/ Kon­wik­tors­ka:

od pl. Trzech Krzyży: Książę­ca – Kruczkowskiego – Tam­ka – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – Ander­sa – Świę­to­jer­s­ka – Bonifrater­s­ka i dalej swoi­mi trasa­mi

w kierunku Wilanów, Natolin Płn.:
od skrzyżowa­nia Miodowa/ Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – Nowy Prze­jazd – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Wioślars­ka – Lud­na – Książę­ca – pl. Trzech Krzyży i dalej swoi­mi trasa­mi.

117, 507
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od ron­da Waszyn­g­tona: al. Poni­a­towskiego – Wał Miedzeszyńs­ki – most Łazienkows­ki – al. Armii Ludowej – Wawel­s­ka – Krzy­ck­iego – Raszyńs­ka – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – DW.CENTRALNY,

w kierunku Gocław:
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Raszyńs­ka – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej – most Łazienkows­ki – Wał Miedzeszyńs­ki – al. Poni­a­towskiego i dalej swoi­mi trasa­mi.

119
w kierunku Rakowiec­ka- Sank­tu­ar­i­um:

od skrzyżowa­nia Rakowiecka/ al. Niepodległoś­ci: al. Niepodległoś­ci – Madal­ińskiego – Boboli - Rakowiec­ka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM,

w kierunku Międzyle­sie:
od skrzyżowa­nia Boboli/ Rakowiec­ka: Rakowiec­ka i dalej swo­ja trasą.

127
w kierunku Marien­sz­tat:

od skrzyżowa­nia Al. Jero­zolim­skie / Emilii Plater: Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Karowa – Dobra- MARIENSZTAT,

w kierunku Nowe Włochy :
od skrzyżowa­nia Nowy Zjazd / Wybrzeże Koś­ciuszkowskie: Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ja trasą

128
w kierunku Pl. Pił­sud­skiego:

od skrzyżowa­nia Al. Jero­zolim­skie / Emilii Plater: Emilii Plater – EMILII PLATER 02,

w kierunku Szczęśli­wice:
EMILII PLATER 02 – Emilii Plater – Twar­da – pl. Grzy­bows­ki – Królews­ka – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater
– Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą.

131, 501, 519, 522
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od ron­da Jazdy Pol­skiej: al. Armii Ludowej – Wawel­s­ka – Krzy­ck­iego – Raszyńs­ka – Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kierunku Sady­ba, Steg­ny, Wilanów, Powsin-Park Kul­tu­ry, Bran­ick­iego :
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Raszyńs­ka – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej – Waryńskiego i dalej swoi­mi trasa­mi

143
w kierunku GUS:

od ron­da Jazdy Pol­skiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawel­s­ka – zawrot­ka przy Pom­niku Lot­ni­ka – POMNIK LOTNIKA 03,

w kierunku Rem­bertów-Kolo­nia:
POMNIK LOTNIKA 03 – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na)
i dalej swo­ją trasą.

157
w kierunku Gwiaździsta:

od skrzyżowa­nia Smocza/ Staw­ki: Staw­ki – Okopowa – Słomińskiego – Między­parkowa – Bonifrater­s­ka – Mura­nows­ka – Ander­sa i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Szczęśli­wice:
od skrzyżowa­nia Mickiewicza/ Zającz­ka: Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – Smocza i dalej swo­ją trasą.

158, 517, 521
w kierunku CH Redu­ta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśli­wice:

od ron­da Waszyn­g­tona: al. Poni­a­towskiego – Wał Miedzeszyńs­ki – most Łazienkows­ki – al. Armii Ludowej – Wawel­s­ka – Krzy­ck­iego – Raszyńs­ka – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

w kierunku Witolin, Targówek, Ochocza:
od pl. Zaw­iszy: Raszyńs­ka – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej – most Łazienkows­ki – Wał Miedzeszyńs­ki – al. Poni­a­towskiego i dalej swoi­mi trasa­mi.

159
w kierunku EC Siekier­ki:

od pl. Zaw­iszy: Raszyńs­ka – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Pięk­na i dalej swo­ją trasą,

w kierunku CH Blue City:
od skrzyżowa­nia Piękna/ pl. Kon­sty­tucji: pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawel­s­ka – Krzy­ck­iego – Raszyńs­ka – pl. Zaw­iszy i dalej swo­ją trasą

160
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od pl. Bankowego: pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kierunku Targówek:
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy– al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ją trasą

167
w obu kierunk­ach:

od skrzyżowa­nia Goworka/ Waryńskiego: Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawel­s­ka i dalej swo­ją trasą.

171
w kierunku Nowe Bemowo:

od skrzyżowa­nia Książęca/ pl. Trzech Krzyży / Nowy Świat: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – pl. Kon­sty­tucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Wawel­s­ka – Krzy­ck­iego – Raszyńs­ka – Al. Jero­zolim­skie – Żelaz­na – al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Tor­war:
od skrzyżowa­nia al. Sol­i­darnoś­ci / Żelaz­na: Żelaz­na – Al. Jero­zolim­skie – Raszyńs­ka – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej –Waryńskiego – pl. Kon­sty­tucji – Pięk­na – Al. Ujaz­dowskie – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą.

174
w kierunku Ron­do ONZ:

od skrzyżowa­nia al. Niepodległoś­ci / Rakowiec­ka: Rakowiec­ka – Puławska – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Wawel­s­ka – Raszyńs­ka – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – EMILII PLATER 02,

w kierunku Bok­ser­s­ka:
EMILII PLATER 02 – Emilii Plater – Twar­da – pl. Grzy­bows­ki – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie – Raszyńs­ka – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska – Rakowiec­ka
– al. Niepodległoś­ci i dalej swo­ja trasą.

175
w kierunku Pl. Pił­sud­skiego:

od skrzyżowa­nia Al. Jero­zolim­skie / Emilii Plater: Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci – Bielańs­ka – BIELAŃSKA 01,

w kierunku Lot­nisko Chopina:
BIELAŃSKA 01 – Bielańs­ka – Sen­a­tors­ka – zawrot­ka na pl. Bankowym – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater
– Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą.

178
w kierunku Kon­wik­tors­ka:

od skrzyżowa­nia Prosta/ Żelaz­na: Żelaz­na – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – Sen­a­tors­ka- Miodowa i dalej swo­ją trasą,

w kierunku PKP Ursus:
od skrzyżowa­nia Miodowa/ Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – zawrot­ka na pl. Bankowym – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie – Żelaz­na- Pros­ta i dalej swo­ją trasą

180
w kierunku Chomiczówka:

od pl. Trzech Krzyży: Książę­ca – Lud­na- Wioślars­ka – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – Ander­sa – Mick­iewicza – Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Powązkows­ka i dalej swo­ja trasą,

w kierunku Wilanów: 
od skrzyżowa­nia Powązkowska/ Okopowa: Okopowa – Słomińskiego – Daw­id­owskiego – Ander­sa- Mura­nows­ka – Bonifrater­s­ka - Miodowa – Sen­a­tors­ka – Nowy Prze­jazd – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Wioślars­ka – Lud­na – Książę­ca – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą.

190
w kierunku CH Mar­ki:

od skrzyżowa­nia al. Sol­i­darnoś­ci / Żelaz­na: Żelaz­na – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy – al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ja trasą,

w kierunku Os. Gór­czews­ka:
od skrzyżowa­nia al. Sol­i­darnoś­ci / Ander­sa / pl. Bankowy: Ander­sa- Mick­iewicza – Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Leszno i dalej swo­ja trasą

222
w kierunku Bielańs­ka:

od pl. Trzech Krzyży: Książę­ca – Lud­na –Wioślars­ka – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Grodz­ka – al. Sol­i­darnoś­ci – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – zawrot­ka na wysokoś­ci Ogro­du Sask­iego – Marsza­łkows­ka – pl. Bankowy i dalej swo­ja trasą,

w kierunku Spar­tańs­ka: 
od skrzyżowa­nia Senatorska/ Wierzbowa / Bielańs­ka: Sen­a­tors­ka – Nowy Prze­jazd – al. Sol­i­darnoś­ci – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie – Wioślars­ka – Lud­na – Książę­ca – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą.

227
tylko w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Świę­tokrzys­ka: Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY.

504
tylko w kierunku Emilii Plater:

od ron­da Czter­dziesto­lat­ka: al. Jana Pawła II – jezd­nia płn. pętli DW.CENTRALNY – Emilii Plater – zawrot­ka na wysokoś­ci ul. Śliskiej – EMILII PLATER.

518
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od skrzyżowa­nia Miodowa/ Sen­a­tors­ka: Sen­a­tors­ka – zawrot­ka na pl. Bankowym – Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – Emilii Plater – Al. Jero­zolim­skie – zawrot­ka na rondzie Czter­dziesto­lat­ka – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY 16,

w kierunku Nowod­wory: 
DW. CENTRALNY 16 – Emilii Plater
– Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka – Sen­a­tors­ka – Miodowa i dalej swo­ją trasą.

520
w kierunku Marysin:

od skrzyżowa­nia al. Sol­i­darnoś­ci / Żelaz­na: Żelaz­na – Al. Jero­zolim­skie – Raszyńs­ka – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Znana:
od ron­da Jazdy Pol­skiej: al. Armii Ludowej – Wawel­s­ka – Krzy­ck­iego – Raszyńs­ka – Al. Jero­zolim­skie – Żelaz­na – al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ją trasą

525
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:
od ron­da Jazdy Pol­skiej: al. Armii Ludowej – Wawel­s­ka – Krzy­ck­iego – Raszyńs­ka – Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kierunku Międzyle­sie:
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Raszyńs­ka – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej i dalej swo­ja trasą

527
w kierunku Esperan­to:

od skrzyżowa­nia al. Sol­i­darnoś­ci / pl. Bankowy/ Ander­sa: Ander­sa – Mick­iewicza – Zającz­ka – Felińskiego – Rydy­giera – Matysi­akówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – ESPERANTO,

w kierunku Os. Der­by:
od pętli ESPERANTO : Okopowa – Słomińskiego – Daw­id­owskiego – Ander­sa – pl. Bankowy – Marsza­łkows­ka – zawrot­ka na wysokoś­ci Ogro­du Sask­iego – Marsza­łkows­ka – al. Sol­i­darnoś­ci i dalej swo­ją trasą.

700
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od skrzyżowa­nia al. Niepodległoś­ci / Rakowiec­ka: Rakowiec­ka – Puławska – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Wawel­s­ka – Krzy­ck­iego – Raszyńs­ka – Al. Jero­zolim­skie – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY,

w kierunku Pańs­ka:
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Raszyńs­ka – Wawel­s­ka – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska- Rakowiec­ka – al. Niepodległoś­ci i dalej swo­ją trasą.

Z-1
w kierunku Metro Pole Moko­towskie:

od skrzyżowa­nia Boboli/ Rakowiec­ka: Rakowiec­ka – METRO POLE MOKOTOWSKIE 07,

w kierunku Metro Wilanows­ka:
METRO POLE MOKOTOWSKIE 07 – Rakowiec­ka – al. Niepodległoś­ci – Madal­ińskiego
– Wołos­ka i dalej swo­ją trasą.

ETAP 5
Od godz. ok. 14:00
rozpocznie się prze­marsz na trasie: Al. Jero­zolim­skie – most Poni­a­towskiego – al. Poni­a­towskiego – ron­do Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka.

Zamknięte dla ruchu zostaną ron­do Dmowskiego, al. Jero­zolim­skie (od ron­da Dmowskiego do mostu Poni­a­towskiego) i most Poni­a­towskiego.

W związku z powyższym lin­ie auto­bu­sowe i tramwa­jowe będą skierowane na trasy objaz­dowe:

Do cza­su przy­wróce­nia ruchu tramwa­jowego i dro­gowego w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Anielewicza (ok. godz. 15:30) kur­sowanie linii 11, 17, 33, 41 i 157 odby­wa się wg ETAPU 1.

7
po stron­ie Śród­mieś­cia:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stron­ie Pra­gi:
KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA
– … – al. Zie­le­niec­ka – al. Waszyn­g­tona – WIATRACZNA.

9
po stron­ie Śród­mieś­cia:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK
– … – al. Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL. ZIELENIECKA

15
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Staw­ki – Ander­sa – … – MARYMONT-POTOK

18
SŁUŻEWIEC
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Staw­ki – Ander­sa – … – ŻERAŃ FSO

22
po stron­ie Śród­mieś­cia:

PIASKI
– … – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stron­ie Pra­gi:
WIATRACZNA
– … – al. Zie­le­niec­ka – al. Waszyn­g­tona – WIATRACZNA.

24
po stron­ie Śród­mieś­cia:

NOWE BEMOWO
– … – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK
– … – al. Waszyn­g­tona – al. Zie­le­niec­ka – AL. ZIELENIECKA

25
w kierunku Banacha:

RATUSZOWA-ZOO
- …- al. Zie­le­niec­ka – al. Waszyn­g­tona – WIATRACZNA,

w kierunku Ratus­zowa -ZOO:
BANACHA
– … – Al. Jero­zolim­skie– PL.STARYNKIEWICZA.

35
WYŚCIGI
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II- … – NOWE BEMOWO

74
WYŚCIGI
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – … – GOCŁAWEK

107
w kierunku Esperan­to:

od skrzyżowa­nia Piękna/ Krucza: Pięk­na – Koszykowa – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka i dalej swo­ją trasą

w kierunku Kierbedzia:
od skrzyżowa­nia Marsza­łkows­ka / Królews­ka: Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Pięk­na i dalej swo­ja trasą

111
w kierunku Esperan­to:

od ron­da Waszyn­g­tona: al. Poni­a­towskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świę­tokrzys­ki – Zajęcza – Dobra – Tam­ka – Koperni­ka – Świę­tokrzys­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Gocław:
od skrzyżowa­nia Krakowskie Przed­mieś­cie / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – Koperni­ka – Tam­ka – most Świę­tokrzys­ki – Wybrzeże Szczecińskie – al. Poni­a­towskiego i dalej swo­ją trasą.

116, 180, 222, 503
w kierunku Chomiczówka, Bielańs­ka, Kon­wik­tors­ka:

od skrzyżowa­nia Al. Ujaz­dowskie / Pięk­na: Pięk­na – Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Wilanów, Spar­tańs­ka, Natolin Płn.:
od skrzyżowa­nia Krakowskie Przed­mieś­cie / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Pięk­na – Al. Ujaz­dowskie i dalej swo­ja trasą.

117, 507
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od ron­da Waszyn­g­tona: al. Poni­a­towskiego – Wał Miedzeszyńs­ki – most Łazienkows­ki – al. Armii Ludowej – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – DW.CENTRALNY,

w kierunku Gocław:
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – most Łazienkows­ki – Wał Miedzeszyńs­ki – al. Poni­a­towskiego i dalej swoi­mi trasa­mi.

118
w kierunku Bród­no-Pod­grodzie:

od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Koperni­ka – Tam­ka – Dobra i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Metro Politech­ni­ka:
od skrzyżowa­nia Dobra/ Tam­ka: Tam­ka – Koperni­ka – Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA

127
w obu kierunk­ach:

od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka –Koperni­ka – Tam­ka – Dobra i dalej swo­ją trasą.

128, 175
w obu kierunk­ach:

od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie i dalej swo­ją trasą

131, 501, 519, 522
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kierunku Sady­ba, Steg­ny, Wilanów, Powsin-Park Kul­tu­ry, Bran­ick­iego :
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – Waryńskiego i dalej swoi­mi trasa­mi

158, 517, 521
w kierunku CH Redu­ta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśli­wice:

od ron­da Waszyn­g­tona: al. Poni­a­towskiego – Wał Miedzeszyńs­ki – most Łazienkows­ki – al. Armii Ludowej – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

w kierunku Witolin, Targówek, Ochocza:
od ron­da Czter­dziesto­lat­ka: Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – most Łazienkows­ki – Wał Miedzeszyńs­ki – al. Poni­a­towskiego i dalej swoi­mi trasa­mi.

162
w kierunku EC Siekier­ki:

od skrzyżowa­nia Top­iel /Tamka/ Kruczkowskiego: Tam­ka- Koperni­ka – Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą

w kierunku Targówek:
od skrzyżowa­nia Rozbrat / Górnośląs­ka: Górnośląs­ka – al. Armii Ludowej – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Koperni­ka – Tam­ka i dalej swo­ją trasą,

166
w obu kierunk­ach:

od ron­da Waszyn­g­tona: al. Poni­a­towskiego – Wał Miedzeszyńs­ki – most Łazienkows­ki – Solec – Lud­na i dalej swo­ją trasą

171
w kierunku Nowe Bemowo:

od skrzyżowa­nia Książęca/ pl. Trzech Krzyży / Nowy Świat: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka - Marsza­łkows­ka i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Tor­war :
od skrzyżowa­nia Marszałkowska/ Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka –al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej- Waryńskiego – Pięk­na – Al. Ujaz­dowskie – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą

185
w kierunku Gwiaździsta:

od skrzyżowa­nia Czerniakowska/ al. Armii Ludowej: al. Armii Ludowej – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Koperni­ka – Tam­ka – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Ursynów Zach.:
od Wybrzeże Koś­ciuszkowskie /Karowa: Karowa – Dobra – Tam­ka – Koperni­ka – Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej– Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą

520
w kierunku Marysin:

od skrzyżowa­nia Marsza­łkows­ka / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Znana:
od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka– Marsza­łkows­ka i dalej swo­ją trasą

525
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kierunku Międzyle­sie :

od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej i dalej swo­ją trasą


ETAP 6
(etap będzie wprowad­zony tylko w przy­pad­ku brak możli­woś­ci prze­jaz­du przez al. Poni­a­towskiego, Ron­do Waszyn­g­tona i al. Zie­le­niecką)

Zamknięte dla ruchu ron­do Dmowskiego, al. Jero­zolim­skie (od ron­da Dmowskiego do mostu Poni­a­towskiego), most Poni­a­towskiego, al. Poni­a­towskiego i ron­do Waszyn­g­tona.

7
po stron­ie Śród­mieś­cia:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stron­ie Pra­gi:
KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA
– … – Zamoyskiego – Gro­chows­ka – WIATRACZNA

9
po stron­ie Śród­mieś­cia:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK
– … – Gro­chows­ka – Tar­gowa – Kijows­ka – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

15
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Staw­ki – Ander­sa – … – MARYMONT-POTOK

18
SŁUŻEWIEC
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Staw­ki – Ander­sa – … – ŻERAŃ FSO

22
po stron­ie Śród­mieś­cia:

PIASKI – … – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stron­ie Pra­gi:
WIATRACZNA
– … – Zamoyskiego – Gro­chows­ka – WIATRACZNA.

24
po stron­ie Śród­mieś­cia:

NOWE BEMOWO
– … – Al. Jero­zolim­skie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stron­ie Pra­gi:
GOCŁAWEK
– … – Gro­chows­ka – Tar­gowa – Kijows­ka – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

25
w kierunku Banacha:

RATUSZOWA-ZOO
- …- Tar­gowa – Gro­chows­ka – WIATRACZNA,

w kierunku Ratus­zowa -ZOO:
BANACHA
– … – Al. Jero­zolim­skie– PL.STARYNKIEWICZA.

35
WYŚCIGI
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II- … – NOWE BEMOWO

74
WYŚCIGI
– … – pl. Zbaw­iciela – Nowowiejs­ka – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – al. Sol­i­darnoś­ci – … – GOCŁAWEK

102
w obu kierunk­ach:

od skrzyżowa­nia Pod­skar­bińs­ka / Gro­chows­ka: Gro­chows­ka – Zamoyskiego – Soko­la – most Świę­tokrzys­ki i dalej swo­ją trasą

107
w kierunku Esperan­to:

od skrzyżowa­nia Piękna/ Krucza: Pięk­na – Koszykowa – al. Niepodległoś­ci – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Marsza­łkows­ka i dalej swo­ją trasą

w kierunku Kierbedzia:
od skrzyżowa­nia Marsza­łkows­ka / Królews­ka: Marsza­łkows­ka – Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Pięk­na i dalej swo­ja trasą.

111
w kierunku Esperan­to:

od skrzyżowa­nia Saska/ al. Waszyn­g­tona: al. Waszyn­g­tona – Grenadierów – Gro­chows­ka – Zamoyskiego – Soko­la -most Świę­tokrzys­ki – Zajęcza – Dobra – Tam­ka – Koperni­ka – Świę­tokrzys­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Gocław:
od skrzyżowa­nia Krakowskie Przed­mieś­cie / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – Koperni­ka – Tam­ka – most Świę­tokrzys­ki – Soko­la – Zamoyskiego – Gro­chows­ka – Między­bors­ka – al. Waszyn­g­tona– Sas­ka i dalej swo­ją trasą

116, 180, 222, 503
w kierunku Chomiczówka, Bielańs­ka, Kon­wik­tors­ka:

od skrzyżowa­nia Al. Ujaz­dowskie / Pięk­na: Pięk­na – Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Wilanów, Spar­tańs­ka, Natolin Płn.:
od skrzyżowa­nia Krakowskie Przed­mieś­cie / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Pięk­na – Al. Ujaz­dowskie i dalej swo­ja trasą.

117
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od skrzyżowa­nia Paryska/ Zwycięzców: Zwycięzców – Wał Miedzeszyńs­ki – most Łazienkows­ki – al. Armii Ludowej – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – DW.CENTRALNY,

w kierunku Gocław:
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – most Łazienkows­ki – Wał Miedzeszyńs­ki – Zwycięzców – Parys­ka i dalej swo­ją trasą.

118
w kierunku Bród­no-Pod­grodzie:

od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Koperni­ka – Tam­ka – Dobra i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Metro Politech­ni­ka:
od skrzyżowa­nia Dobra/ Tam­ka: Tam­ka – Koperni­ka – Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA

123
w kierunku Dw. Wschod­ni (Lubel­s­ka):

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)
– … – Tar­gowa –Gro­chows­ka- Między­bors­ka – al. Waszyn­g­tona – Sas­ka – … – DW.WSCHODNI (LUBELSKA),

w kierunku Dw. Wschod­ni (Kijows­ka):
DW. WSCHODNI (LUBELSKA)
– … – Sas­ka –al. Waszyn­g­tona – Grenadierów – Gro­chows­ka – Tar­gowa – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

127
w obu kierunk­ach:

od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka –Koperni­ka – Tam­ka – Dobra i dalej swo­ją trasą.

128, 175
w obu kierunk­ach:

od skrzyżowa­nia al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Krakowskie Przed­mieś­cie i dalej swo­ją trasą

131, 501, 519, 522
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kierunku Sady­ba, Steg­ny, Wilanów, Powsin-Park Kul­tu­ry, Bran­ick­iego :
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – Waryńskiego i dalej swoi­mi trasa­mi

138
w kierunku Bok­ser­s­ka:

od skrzyżowa­nia Zamoyskiego / al. Zie­le­niec­ka: Zamoyskiego – Gro­chows­ka – Między­bors­ka – al. Waszyn­g­tona– Sas­ka – Zwycięzców i dalej swo­ją trasą

w kierunku Zajezd­nia Utra­ta:
od skrzyżowa­nia Zwycięzców / Fran­cus­ka: Zwycięzców – Sas­ka – al. Waszyn­g­tona – Grenadierów – Gro­chows­ka – Zamoyskiego i dalej swo­ją trasą

146
w kierunku Olec­ka:

od skrzyżowa­nia Zamoyskiego / al. Zie­le­niec­ka: Zamoyskiego – Gro­chows­ka – Między­bors­ka – al. Waszyn­g­tona – Sas­ka- Zwycięzców – Parys­ka i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Dw. Wschod­ni (Kijows­ka):
od skrzyżowa­nia Paryska/ Zwycięzców: Zwycięzców – Sas­ka – al. Waszyn­g­tona – Grenadierów – Gro­chows­ka – Tar­gowa i dalej swo­ją trasą

147
w kierunku PKP Międzyle­sie:

od skrzyżowa­nia Zamoyskiego / al. Zie­le­niec­ka: Zamoyskiego – Gro­chows­ka – Między­bors­ka – al. Waszyn­g­tona – Sas­ka – Zwycięzców i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Dw. Wschod­ni (Kijows­ka):
od skrzyżowa­nia Saska/ al. Waszyn­g­tona: al. Waszyn­g­tona – Grenadierów – Gro­chows­ka –Tar­gowa i dalej swo­ją trasą

158, 521
w kierunku CH Redu­ta, Szczęśli­wice:

od skrzyżowa­nia al. Waszyngtona/ Sas­ka: Sas­ka – Zwycięzców – Wał Miedzeszyńs­ki – most Łazienkows­ki – al. Armii Ludowej – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą

w kierunku Witolin, Ochocza:
od ron­da Czter­dziesto­lat­ka: Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – most Łazienkows­ki – Wał Miedzeszyńs­ki – Zwycięzców – Sas­ka –  – al. Waszyn­g­tona i dalej swoi­mi trasa­mi.

162
w kierunku EC Siekier­ki:

od skrzyżowa­nia Top­iel /Tamka/ Kruczkowskiego: Tam­ka- Koperni­ka – Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Targówek:
od skrzyżowa­nia Rozbrat / Górnośląs­ka: Górnośląs­ka – al. Armii Ludowej – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Koperni­ka – Tam­ka i dalej swo­ją trasą,

166
w kierunku Os. Kabaty:

od skrzyżowa­nia Zamoyskiego /al. Zie­le­niec­ka: Zamoyskiego – Gro­chows­ka – Między­bors­ka – al. Waszyn­g­tona – Sas­ka – Zwycięzców – Wał Miedzeszyńs­ki – most Łazienkows­ki – Solec – Lud­na i dalej swo­ją trasą

w kierunku pl. Hallera:
od skrzyżowa­nia Ludna/ Solec: Solec – most Łazienkows­ki – Wał Miedzeszyńs­ki – Zwycięzców – Sas­ka – al. Waszyn­g­tona – Grenadierów – Gro­chows­ka – Zamoyskiego i dalej swo­ją trasą

171
w kierunku Nowe Bemowo:

od skrzyżowa­nia Książęca/ pl. Trzech Krzyży / Nowy Świat: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz­dowskie – Pięk­na – Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka - Marsza­łkows­ka i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Tor­war :
od skrzyżowa­nia Marszałkowska/ Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka –al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej- Waryńskiego – Pięk­na – Al. Ujaz­dowskie – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą

185
w kierunku Gwiaździsta:

od skrzyżowa­nia Czerniakowska/ al. Armii Ludowej: al. Armii Ludowej – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka – Koperni­ka – Tam­ka – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Koś­ciuszkowskie i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Ursynów Zach.:
od Wybrzeże Koś­ciuszkowskie /Karowa: Karowa – Dobra – Tam­ka – Koperni­ka – Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej– Czer­ni­akows­ka i dalej swo­ją trasą

507
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od skrzyżowa­nia Saska/ Zwycięzców: Zwycięzców – Wał Miedzeszyńs­ki – most Łazienkows­ki – al. Armii Ludowej – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie – Emilii Plater – DW.CENTRALNY,

w kierunku Gocław:
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej – most Łazienkows­ki – Wał Miedzeszyńs­ki – Zwycięzców – Sas­ka i dalej swo­ją trasą.

509
w kierunku Gocław:

od skrzyżowa­nia Zamoyskiego / al. Zie­le­niec­ka: Zamoyskiego – Gro­chows­ka – Między­bors­ka – al. Waszyn­g­tona – Sas­ka i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Nowod­wory:
od skrzyżowa­nia Saska/ al. Waszyn­g­tona: al. Waszyn­g­tona – Grenadierów – Gro­chows­ka –Zamoyskiego i dalej swo­ją trasą

517
w kierunku Ursus-Niedźwiadek:

od skrzyżowa­nia Zamoyskiego / al. Zie­le­niec­ka: Zamoyskiego – Gro­chows­ka – Między­bors­ka – al. Waszyn­g­tona – Sas­ka – Zwycięzców – Wał Miedzeszyńs­ki – most Łazienkows­ki – al. Armii Ludowej – al. Niepodległoś­ci – Chału­bińskiego – Al. Jero­zolim­skie i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Targówek:
od skrzyżowa­nia Al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świę­tokrzys­ka – Koperni­ka – Tam­ka – most Świę­tokrzys­ki – Soko­la – Zamoyskiego – Tar­gowa i dalej swo­ją trasą

520
w kierunku Marysin:

od skrzyżowa­nia Marsza­łkows­ka / Świę­tokrzys­ka: Świę­tokrzys­ka – al. Jana Pawła II – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej i dalej swo­ją trasą,

w kierunku Znana:
od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – Świę­tokrzys­ka– Marsza­łkows­ka i dalej swo­ją trasą

525
w kierunku Dw. Cen­tral­ny:

od pl. Kon­sty­tucji: Koszykowa – Chału­bińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kierunku Międzyle­sie :
od skrzyżowa­nia Emilii Plater/ Al. Jero­zolim­skie: Al. Jero­zolim­skie – Chału­bińskiego – al. Niepodległoś­ci – al. Armii Ludowej i dalej swo­ją trasą

INNE UROCZYTOSĆI Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

1. W związku z uroczys­toś­ci­a­mi z okazji Świę­ta Niepodległoś­ci na pl. Poni­a­towskiego
w Nadarzynie w ramowych godz. 14:00 – 21:00 auto­busy 703, 711733 zostaną skierowane na trasy objaz­dowe:

703
w obu kierunk­ach:

od skrzyżowa­nia Rolna/ dro­ga katow­ic­ka: dro­ga katow­ic­ka i dalej swo­ją trasą.

711
w kierunku pl. Poni­a­towskiego:

od skrzyżowa­nia Pruszkowska/ Warszawska/ Koś­ciel­na: Warsza­wska – WARSZAWSKA.

w kierunku P+R Al. Krakows­ka:
od skrzyżowa­nia Pruszkowska/ Warszawska/ Koś­ciel­na: Koś­ciel­na – Sienkiewicza i dalej swo­ją trasą.

733
tylko w kierunku P+R Al. Krakows­ka:

od skrzyżowa­nia Warszawska/ pl. Poni­a­towskiego: Warsza­wska – Koś­ciel­na – Sienkiewicza i dalej swo­ją trasą.

W związku z powyższym przys­tanek PL.PONIATOWSKIEGO 01 obow­iązu­ją­cy dla ww. linii zostanie prze­nie­siony na ul. Koś­ciel­ną na przys­tanek PKS.

2. Od godz. ok. 10:30 odbędzie się zgro­madze­nie pub­liczne na pl. Trzech Krzyży, a następ­nie prze­marsz (ok. 500 osób) na trasie pl. Trzech Krzyży – Al. Ujaz­dowskie – Mate­j­ki – Wiejs­ka – Górnośląs­ka i Maszyńskiego.

INFORMACJE DODATKOWE

Na trasach objaz­dowych dla wszys­t­kich linii obow­iązu­ją przys­tan­ki: pier­wsze napotkane po zjeździe ze stałej trasy – jako stałepozostałe jako warunk­owe.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.