11 listopada – 6 etapów zmian – aż 65 linii zmienia swoje trasy! [UTRUDNIENIA]

W dniu 11 listo­pa­da br. w związ­ku z obcho­da­mi Święta Niepodległości pla­no­wa­ne są niżej poda­ne uro­czy­sto­ści, impre­zy oraz przemarsze:

71.-rocznica-Powstania-Warszawskiego.jpg

fot. Warszawa w Pigułce

- w ramo­wych godz. 11:00 – 13:30 XXVII „Bieg Niepodległości” na tra­sie: al. Jana Pawła II (start przy ul. Stawki – jezd­nia wschod­nią i wia­duk­tem nad Al. Jerozolimskimi) – Chałubińskiego (jezd­nią wschod­nią) – al. Niepodległości (jezd­nią wschod­nią) – zawrot­ka na skrzy­żo­wa­niu z ul. Rakowiecką – al. Niepodległości (jezd­nią zachod­nią) – Chałubińskiego (jezd­nią zachod­nią) – al. Jana Pawła II (wia­duk­tem na Al. Jerozolimskimi i jezd­nią zachod­nią – meta przy ul. Stawki)

w ramo­wych godz. 12:00 – 13:00 uro­czy­sto­ści pań­stwo­we przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego,

- w ramo­wych godz. 13:00 – 14:00 prze­marsz pod­od­dzia­łów i grup rekonstrukcyjnych
z pl. Piłsudskiego uli­ca­mi: Królewska – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie do Muzeum Wojska Polskiego.

W związ­ku z powyż­szym wpro­wa­dzo­ne zosta­ną poniż­sze zmia­ny w funk­cjo­no­wa­niu komunikacji:

 • ETAP 1 (od godz. ok. 5:00 do godz. ok. 15:30)
  zamknię­cie al. Jana Pawła II na odcin­ku od ul. Dzikiej do ul. Anielewicza oraz ul. Stawki na odcin­ku od ul. Smoczej do ul. Karmelickiej
  ETAP 2 (od godz. ok. 9:45 do godz. ok. 14:00)
  zamknię­cie al. Jana Pawła II na odcin­ku od ul. Anielewicza do al. Solidarności
  ETAP 3
  w związ­ku z XXVII „Biegiem Niepodległości” zamknię­cie ulic: al. Jana Pawła II, Chałubińskiego i al. Niepodległości (na odcin­ku od ul. Koszykowej do ul. Rakowieckiej)
  oraz w związ­ku z uro­czy­sto­ścia­mi na pl. Piłsudskiego zamknię­cie ulic: Królewska (na odcin­ku od ul. Marszałkowskiej do ul. Krakowskie Przedmieście), Wierzbowa, Moliera i pl. Piłsudskiego.
  ETAP 3A (w ramo­wych godz. ok. 11:15 – 12:00)
  w związ­ku z prze­mar­szem pod­od­dzia­łów woj­sko­wych zamknię­cie ulic: Senatorska, Miodowa (na odcin­ku od Senatorskiej do Krakowskiego Przedmieścia) i Krakowskie Przedmieście (na odcin­ku do ul. Królewskiej).
  ETAP 4 (od godz. ok. 13:00 do godz. ok. 14:00)
  zamknię­cie ulic: Krakowskie Przedmieście i Al. Jerozolimskie (w rejo­nie ron­da de Gaulle’a)
  Ponadto od godz. ok. 13:00 prze­marsz na tra­sie: Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – ron­do Waszyngtona – al. Zieleniecka).
  ETAP 5
  Zamknięcie dla ruchu ron­da Dmowskiego, al. Jerozolimskich (od ron­da Dmowskiego do mostu Poniatowskiego) i mostu Poniatowskiego.
  ETAP 6
  (etap będzie wpro­wa­dzo­ny tyl­ko w przy­pad­ku brak moż­li­wo­ści prze­jaz­du przez al. Poniatowskiego, Rondo Waszyngtona i al. Zieleniecką)
  Zamknięcie dla ruchu ron­da Dmowskiego, al. Jerozolimskich (od ron­da Dmowskiego do mostu Poniatowskiego), mostu Poniatowskiego, al. Poniatowskiego i ron­da Waszyngtona.
  INNE UROCZYTOSĆI Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

ETAP 1
W związ­ku z orga­ni­za­cją miej­sca star­tu i mety XXVII „Biegu Niepodległości”:

- od godz. ok. 5:00 do godz. ok. 15:30 zamknię­ta będzie dla ruchu dro­go­we­go al. Jana Pawła II na odcin­ku od ul. Dzikiej do ul. Anielewicza oraz ul. Stawki na odcin­ku od ul. Smoczej do ul. Karmelickiej

W związ­ku z powyż­szym auto­bu­sy będą skie­ro­wa­ne na tra­sy objazdowe:

157
w obu kierunkach:

od skrzy­żo­wa­nia Smocza / Anielewicza: Anielewicza – Andersa – Mickiewicza i dalej swo­ją trasą.

- od godz. ok. 6:00 do godz. ok. 15:30 zosta­nie wyłą­czo­ny ruchu tram­wa­jo­wy w ciągu
al. Jana Pawła II (na odcin­ku od ron­da „Radosława” do al. Solidarności) oraz w ciągu
ul. Stawki. W związ­ku z powyż­szym tram­wa­je poniż­szych linii zosta­ną skie­ro­wa­ne na tra­sy objazdowe:

11, 17, 33, 41
w obu kierunkach:

METRO MŁOCINY/ KIELECKA/ WORONICZA
– … – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – Okopowa – ron­do „Radosława” – … – METRO MARYMONT/ TARCHOMIN KOŚCIELNY / METRO MŁOCINY/ RONDO ŻABA

35
w obu kierunkach:

WYŚCIGI
– … – pl. Bankowy – Trasa W-Z – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – al. Jana Pawła II – … – NOWE BEMOWO


ETAP 2
W związ­ku z orga­ni­za­cją imprez towa­rzy­szą­cych XXVII „Biegu Niepodległości”

- od godz. ok. 9:45 do godz. ok. 14:00 zamknię­ta będzie dla ruchu dro­go­we­go al. Jana Pawła II na odcin­ku od ul. Anielewicza do al. Solidarności

W związ­ku z powyż­szym auto­bu­sy poniż­szych linii zosta­ną skie­ro­wa­ne na tra­sy objazdowe:

107
w obu kierunkach:

od pl. Bankowego: al. Solidarności – Żelazna – Nowolipie- Smocza i dalej swo­ją trasą

111
w obu kierunkach:

od pl. Bankowego: al. Solidarności – Żelazna – Nowolipie – Smocza- Anielewicza i dalej swo­ją trasą

157

w kie­run­ku Gwiaździsta:
od skrzy­żo­wa­nia Smocza/ Stawki: Stawki – Okopowa – Słomińskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Andersa i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Szczęśliwice:
od skrzy­żo­wa­nia Mickiewicza/ Zajączka: Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – Smocza i dalej swo­ją trasą

180
w kie­run­ku Chomiczówka:

od skrzy­żo­wa­nia Świętojerska/ Andersa/ Anielewicza: Andersa- al. Solidarności – Żelazna – Nowolipie – Smocza – Anielewicza i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Wilanów:
od skrzy­żo­wa­nia Anielewicza/ Smocza: Smocza – Nowolipie – Żelazna – al. Solidarności – Bielańska – Senatorska – Miodowa i dalej swo­ją trasą.

527
tyl­ko w kie­run­ku Os. Derby:

od skrzy­żo­wa­nia Anielewicza/ Smocza: Smocza – Nowolipie – Żelazna – al. Solidarności i dalej swo­ją trasą

ETAP 3
Od godz. ok. 10:30 do godz. ok. 14:00
zamknię­te zosta­ną dla ruchu drogowego:

- w związ­ku z XXVII „Biegiem Niepodległości” uli­ce: al. Jana Pawła II, Chałubińskiego
i al. Niepodległości (na odcin­ku od ul. Koszykowej do ul. Rakowieckiej),

- w związ­ku z uro­czy­sto­ścia­mi na pl. Piłsudskiego uli­ce: Królewska (na odcin­ku od
ul. Marszałkowskiej do ul. Krakowskie Przedmieście), Wierzbowa, Moliera i pl. Piłsudskiego.

W cza­sie wyłą­cze­nia ruchu tram­wa­jo­we­go w al. Jana Pawła II (od godz. ok. 10:30) uru­cho­mio­na zosta­je zastęp­cza linia tram­wa­jo­wa Z11 kur­su­ją­ca na trasie:

Z11
CM.WOLSKI 04 – Wolska – Skierniewicka – Kasprzaka – RONDO DASZYŃSKIEGO 07

Kursowanie tram­wa­jów linii Z11 odby­wa­ło się będzie wg dys­po­zy­cji Służb Nadzoru Ruchu (doty­czy rów­nież zakoń­cze­nia kur­so­wa­nia linii). W tram­wa­jach linii Z11 obo­wią­zy­wa­ła będzie tary­fa ZTM.

W związ­ku z ww. zamknię­cia­mi linie auto­bu­so­we i tram­wa­jo­we będą skie­ro­wa­ne na tra­sy objazdowe:

10
w kie­run­ku Os. Górczewska:

WYŚCIGI
– … – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – pl. Wilsona – Mickiewicza – MARYMONT-POTOK,

w kie­run­ku Wyścigi:
OS. GÓRCZEWSKA
– … – Wolska – al. Solidarności – Towarowa – Grójecka – PL. NARUTOWICZA.

11
w obu kierunkach:

METRO MŁOCINY
- … – Wolska – al. Solidarności – Okopowa – al. Jana Pawła II – … -METRO MARYMONT

13, 26
w obu kierunkach:

KOŁO/ OS. GÓRCZEWSKA
– … -al. Solidarności – Okopowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa -… – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA/ WIATRACZNA.

14
w kie­run­ku Metro Wilanowska:

BANACHA
– … – Grójecka – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA

w kie­run­ku Banacha:
METRO WILANOWSKA
– … – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – pl. Wilsona – Słowackiego – METRO MARYMONT.

15
w kie­run­ku Marymont-Potok:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – pl. Narutowicza – Grójecka – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA

w kie­run­ku P+R Al. Krakowska:
MARYMONT-POTOK
– … – pl. Zbawiciela – Marszałkowska – Puławska – METRO WILANOWSKA.

17, 33, 41
w obu kierunkach:

TARCHOMIN KOŚCIELNY/ METRO MŁOCINY/ RONDO ŻABA
- … – ron­do „Radosława” -Okopowa – Towarowa – Grójecka – PL. NARUTOWICZA.

20
w obu kierunkach:

ŻERAŃ FSO
– …- ron­do Starzyńskiego – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – al. Solidarności – … – BOERNEROWO

23
w kie­run­ku Rondo Żaba:

NOWE BEMOWO
– … – al. Solidarności – Okopowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – … – RONDO ŻABA,

w kie­run­ku Nowe Bemowo:
RONDO ŻABA
– 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Słomińskiego – most Gdański – Okopowa – al. Solidarności – … – NOWE BEMOWO.

35
w obu kierunkach:

WYŚCIGI
– … – pl. Bankowy – Trasa W-Z – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – al. Jana Pawła II – … – NOWE BEMOWO

102, 105
w obu kierunkach:

od skrzy­żo­wa­nia Grzybowska/ Żelazna: Żelazna – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska- Kopernika i dalej swo­imi trasami

107
w kie­run­ku Esperanto:

od skrzy­żo­wa­nia pl. Powstańców Warszawy / Świętokrzyska: Świętokrzyska –Marszałkowska – … – Nowolipki – ZAMENHOFA 02,

w kie­run­ku Kierbedzia:
ZAMENHOFA 02 – Nowolipki – Zamenhofa – Anielewicza
– Andersa – pl. Bankowy –Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Krucza i dalej swo­ja trasą.

109
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od skrzy­żo­wa­nia Prosta/ Żelazna: Żelazna – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Os. Górczewska:
DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Żelazna – Prosta i dalej swo­ją trasą

111
w kie­run­ku Esperanto:

od skrzy­żo­wa­nia Krakowskie Przedmieście/ Królewska: Krakowskie Przedmieście –Miodowa- Senatorska – pl. Bankowy – Andersa – Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – ESPERANTO,

w kie­run­ku Gocław:
od pętli ESPERANTO: Anielewicza – Okopowa – Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat i dalej swo­ją trasą.

119
w kie­run­ku Rakowiecka- Sanktuarium:

od skrzy­żo­wa­nia Rakowiecka/ al. Niepodległości: al. Niepodległości – Madalińskiego – Boboli - Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM,

w kie­run­ku Międzylesie:
od skrzy­żo­wa­nia Boboli/ Rakowiecka: Rakowiecka i dalej swo­ja trasą.

128
w kie­run­ku Pl. Piłsudskiego:

od skrzy­żo­wa­nia Nowy Świat / Świętokrzyska: Świętokrzyska – Emilii Plater – zawrot­ka na wyso­ko­ści ul. Śliskiej – Emilii Plater – EMILII PLATER 02,

w kie­run­ku Szczęśliwice:
EMILII PLATER 02 – Emilii Plater – Świętokrzyska
– Nowy Świat i alej swo­ją trasą.

143
w kie­run­ku GUS:

od ron­da Jazdy Polskiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawelska – zawrot­ka przy Pomniku Lotnika – POMNIK LOTNIKA 03,

w kie­run­ku Rembertów-Kolonia:
POMNIK LOTNIKA 03 – Wawelska – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na)
i dalej swo­ją trasą.

157
w kie­run­ku Gwiaździsta:

od skrzy­żo­wa­nia Smocza/ Stawki: Stawki – Okopowa – Słomińskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Andersa i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Szczęśliwice:
od skrzy­żo­wa­nia Mickiewicza/ Zajączka: Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – Smocza i dalej swo­ją trasą

159
w kie­run­ku EC Siekierki:

od pl. Zawiszy: Raszyńska – Wawelska – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Piękna i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku CH Blue City:
od skrzy­żo­wa­nia Piękna/ pl. Konstytucji: pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawelska – Krzyckiego – Raszyńska – pl. Zawiszy i dalej swo­ją trasą.

160
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od pl. Bankowego: pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II– DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Targówek:
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy– al. Solidarności i dalej swo­ją trasą.

167
w obu kierunkach:

od skrzy­żo­wa­nia Goworka/ Waryńskiego: Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawelska i dalej swo­ją trasą.

171
w obu kierunkach:

od ron­da Dmowskiego: Al. Jerozolimskie – Żelazna- al. Solidarności i dalej swo­ją trasą

174
w kie­run­ku Rondo ONZ:

od skrzy­żo­wa­nia al. Niepodległości / Rakowiecka: Rakowiecka – Puławska – Waryńskiego – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – EMILII PLATER 02,

w kie­run­ku Bokserska:
EMILII PLATER 02 – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – Waryńskiego – Puławska – Rakowiecka
– al. Niepodległości i dalej swo­ja trasą.

175
w kie­run­ku Pl. Piłsudskiego:

od skrzy­żo­wa­nia Krakowskie Przedmieście / Królewska: Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Senatorska – pl. Bankowy – al. Solidarności – Bielańska – BIELAŃSKA 01,

w kie­run­ku Lotnisko Chopina:
BIELAŃSKA 01 – Bielańska – Senatorska
– Miodowa i dalej swo­ją trasą.

178
w obu kierunkach:

od skrzy­żo­wa­nia Prosta/ Żelazna: Żelazna – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska- Nowy Świat i dalej swo­ją trasą

180
w kie­run­ku Chomiczówka:

od skrzy­żo­wa­nia Świętojerska/ Andersa/ Anielewicza: Andersa- Mickiewicza – Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Powązkowska i dalej swo­ja trasą,

w kie­run­ku Wilanów: 
od skrzy­żo­wa­nia Powązkowska / Okopowa: Okopowa – Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa- Muranowska – Bonifraterska - Miodowa i dalej swo­ją trasą.

190
w kie­run­ku CH Marki:

od skrzy­żo­wa­nia al. Solidarności / Żelazna: Żelazna – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności i dalej swo­ja trasą,

w kie­run­ku Os. Górczewska:
od skrzy­żo­wa­nia al. Solidarności / Andersa / pl. Bankowy: Andersa- Mickiewicza – Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Leszno i dalej swo­ja trasą

227
tyl­ko w kie­run­ku Dw. Centralny:

od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Świętokrzyska: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY.

504
tyl­ko w kie­run­ku Emilii Plater:

od ron­da Czterdziestolatka: al. Jana Pawła II – jezd­nia płn. pętli DW.CENTRALNY – Emilii Plater – zawrot­ka na wyso­ko­ści ul. Śliskiej – EMILII PLATER.

518
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od ron­da Czterdziestolatka: zawrot­ka na ron­dzie Czterdziestolatka – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY 16,

w kie­run­ku Nowodwory: 
DW. CENTRALNY 16 – Emilii Plater
– Świętokrzyska i dalej swo­ją trasą.

520
w obu kierunkach:

od ron­da Dmowskiego: Al. Jerozolimskie – Żelazna – al. Solidarności i dalej swo­ją trasą

527
w kie­run­ku Esperanto:

od skrzy­żo­wa­nia al. Solidarności / pl. Bankowy/ Andersa: Andersa – Mickiewicza – Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – ESPERANTO,

w kie­run­ku Os. Derby:
od pętli ESPERANTO: Anielewicza – Okopowa – Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – zawrot­ka na wyso­ko­ści Ogrodu Saskiego – Marszałkowska – al. Solidarności i dalej swo­ją trasą.

700
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od skrzy­żo­wa­nia al. Niepodległości / Rakowiecka: Rakowiecka – Puławska – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY,

w kie­run­ku Pańska:
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – pl. Konstytucji – Waryńskiego – Puławska- Rakowiecka – al. Niepodległości i dalej swo­ją trasą.

Z-1
w kie­run­ku Metro Pole Mokotowskie:

od skrzy­żo­wa­nia Boboli/ Rakowiecka: Rakowiecka – METRO POLE MOKOTOWSKIE 07,

w kie­run­ku Metro Wilanowska:
METRO POLE MOKOTOWSKIE 07 – Rakowiecka – al. Niepodległości – Madalińskiego
– Wołoska i dalej swo­ją trasą.

ETAP 3A
W ramo­wych godz. ok. 11:15 – 12:00
w związ­ku z prze­mar­szem pod­od­dzia­łów woj­sko­wych zamknię­te będą rów­nież dla ruchu dro­go­we­go uli­ce: Senatorska, Miodowa (na odcin­ku od Senatorskiej do Krakowskiego Przedmieścia) i Krakowskie Przedmieście (na odcin­ku do ul. Królewskiej).

W związ­ku z powyż­szym w ww. godz. zosta­ną doko­na­ne korek­ty tras (w odnie­sie­niu do eta­pu 3) tyl­ko niżej poda­nych linii autobusowych.

111
w kie­run­ku Esperanto:

od skrzy­żo­wa­nia Nowy Świat/ Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II- Okopowa – Anielewicza – ESPERANTO

w kie­run­ku Gocław:
od pętli ESPERANTO: Anielewicza – Okopowa – Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego i dalej swo­ją trasą

116, 503
w kie­run­ku Chomiczówka, Konwiktorska:

od skrzy­żo­wa­nia Nowy Świat/ Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Świętojerska – Bonifraterska i dalej swo­imi trasami

w kie­run­ku Gocław, Natolin Płn.:
od skrzy­żo­wa­nia Miodowa / Kapucyńska: Kapucyńska – al. Solidarności – pl. Bankowy - Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­imi trasami

175
w kie­run­ku Pl. Piłsudskiego:

od skrzy­żo­wa­nia Nowy Świat / Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – Bielańska – BIELAŃSKA 01

w kie­run­ku Lotnisko Chopina:
BIELAŃSKA 01 – Bielańska – Senatorska – zawrot­ka na pl. Bankowym – Marszałkowska
– Al. Jerozolimskie i alej swo­ją trasą.

178
w kie­run­ku Konwiktorska:

od skrzy­żo­wa­nia Prosta/ Żelazna: Żelazna – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater –Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Świętojerska- Bonifraterska i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku PKP Ursus:
od skrzy­żo­wa­nia Miodowa / Kapucyńska: Kapucyńska – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Żelazna- Prosta i dalej swo­ją trasą,

180
w kie­run­ku Chomiczówka:

od skrzy­żo­wa­nia Nowy Świat / Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówna – al. Jana Pawła II – Okopowa – Powązkowska i dalej swo­ja trasą,

w kie­run­ku Wilanów: 
od skrzy­żo­wa­nia Powązkowska / Okopowa: Okopowa – Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa- Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Kapucyńska – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie- Bracka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą.

222
w kie­run­ku Bielańska:

od skrzy­żo­wa­nia Nowy Świat / Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Spartańska:
od skrzy­żo­wa­nia Bielańska./ Senatorska/ Wierzbowa: Senatorska – zawrot­ka na pl. Bankowym – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą

518
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od skrzy­żo­wa­nia Miodowa / Kapucyńska: Kapucyńska – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska – … – Al. Jerozolimskie – zawrot­ka na ron­dzie Czterdziestolatka – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY 16,

w kie­run­ku Nowodwory: 
DW. CENTRALNY 16 – Emilii Plater
– Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – Andersa – Świętojerska – Bonifraterska i dalej swo­ją trasą.

ETAP 4
Od godz. ok. 13:00 do godz. ok. 14:00
dodat­ko­wo zamknię­te zosta­ną dla ruchu dro­go­we­go w związ­ku z prze­mar­szem grup rekon­struk­cyj­nych uli­ce: Krakowskie Przedmieście i Al. Jerozolimskie (w rejo­nie ron­da de Gaulle’a).

Ponadto od godz. ok. 13:00 roz­pocz­nie się zgro­ma­dze­nie publicz­ne w rejo­nie ron­da Dmowskiego (od godz. ok. 14:00 prze­marsz na tra­sie: Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – ron­do Waszyngtona – al. Zieleniecka).

W związ­ku z powyż­szym linie auto­bu­so­we i tram­wa­jo­we będą skie­ro­wa­ne na tra­sy objazdowe:

7
w kie­run­ku Kawęczyńska-Bazylika:

P+R AL.KRAKOWSKA
- …- Al. Jerozolimskie - PL.STARYNKIEWICZA,

w kie­run­ku P+R Al. Krakowska:
KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA
– … – al. Zieleniecka– al. Waszyngtona – WIATRACZNA

9
w kie­run­ku Gocławek:

P+R AL.KRAKOWSKA
- …- Al. Jerozolimskie - PL.STARYNKIEWICZA,

w kie­run­ku P+R Al. Krakowska: 
GOCŁAWEK
– … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL.ZIELENIECKA

10
w kie­run­ku Os. Górczewska:

WYŚCIGI
- …- Marszałkowska - PL.ZBAWICIELA,

w kie­run­ku Wyścigi:OS.GÓRCZEWSKA – …- Wolska – al. Solidarności – Towarowa – Grójecka –PL. NARUTOWICZA.

11
w obu kierunkach:

METRO MŁOCINY
- … – Wolska – al. Solidarności – Okopowa – al. Jana Pawła II – … -METRO MARYMONT

13, 26
w obu kierunkach:

KOŁO/ OS.GÓRCZEWSKA
– … – al. Solidarności – Okopowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA/ WIATRACZNA,

14
w kie­run­ku Metro Wilanowska:

BANACHA
– … – pl. Narutowicza – Grójecka – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA

w kie­run­ku Banacha:
METRO WILANOWSKA
– …- Marszałkowska - PL.ZBAWICIELA,

15
w kie­run­ku Marymont-Potok:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – pl. Narutowicza – Grójecka – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA

w kie­run­ku P+R Al. Krakowska:
MARYMONT-POTOK
– … – Andersa – Międzyparkowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – ŻERAŃ-FSO.

17, 33, 41
w obu kierunkach:

TARCHOMIN KOŚCIELNY/ METRO MŁOCINY/ RONDO ŻABA
- …- ron­do „Radosława” -Okopowa – Towarowa – Grójecka – PL. NARUTOWICZA

18
w kie­run­ku Żerań FSO:

SŁUŻEWIEC
– … – Marszałkowska - PL.ZBAWICIELA,

w kie­run­ku Służewiec:
ŻERAŃ FSO
– … – Międzyparkowa – Andersa – Mickiewicza – MARYMONT-POTOK

20
w obu kierunkach:

ŻERAŃ FSO
– …- ron­do Starzyńskiego – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – Okopowa – al. Solidarności – … – BOERNEROWO

22
w kie­run­ku Piaski:

WIATRACZNA
- …- al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – WIATRACZNA,

w kie­run­ku Wiatraczna:
KOŁO
– … – Al. Jerozolimskie– PL.STARYNKIEWICZA.

23
w kie­run­ku Rondo Żaba:

NOWE BEMOWO
– … – al. Solidarności – Okopowa – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – … – RONDO ŻABA,

w kie­run­ku Nowe Bemowo:
RONDO ŻABA
– 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Słomińskiego – most Gdański – Okopowa – al. Solidarności –.. – NOWE BEMOWO.

24
w kie­run­ku Nowe Bemowo:

GOCŁAWEK
- …- al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA

w kie­run­ku Gocławek:
NOWE BEMOWO
– … – Al. Jerozolimskie– PL.STARYNKIEWICZA.

25
w kie­run­ku Banacha:

RATUSZOWA-ZOO
- …- al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – WIATRACZNA,

w kie­run­ku Ratuszowa -ZOO:
BANACHA
– … – Al. Jerozolimskie– PL.STARYNKIEWICZA.

35
w kie­run­ku Nowe Bemowo:

WYŚCIGI
– … – Marszałkowska – PL.ZBAWICIELA,

w kie­run­ku Nowe Bemowo:
NOWE BEMOWO
– … – al. Jana Pawła II – Słomińskiego – most Gdański – Starzyńskiego – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

74
w kie­run­ku Gocławek:

WYŚCIGI
– … – Marszałkowska – PL.ZBAWICIELA,

w kie­run­ku Wyścigi:
GOCŁAWEK
– … – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

102, 105
w kie­run­ku PKP Olszynka Grochowska, Browarna:

od skrzy­żo­wa­nia Grzybowska/ Żelazna: Żelazna – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – Twarda – pl. Grzybowski- Królewska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Dobra- Zajęcza – Topiel – Tamka i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Młynów, Os. Górczewska:
od skrzy­żo­wa­nia Tamka/ Topiel / Kruczkowskiego: Topiel – Browarna – Karowa – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Królewska – pl. Grzybowski – Twarda – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Żelazna – Grzybowska i dalej swo­ją trasą

107
w kie­run­ku Esperanto:

od skrzy­żo­wa­nia pl. Powstańców Warszawy / Świętokrzyska: Świętokrzyska –Marszałkowska – … – Nowolipki – ZAMENHOFA 02

w kie­run­ku Kierbedzia:
ZAMENHOFA 02 – Nowolipki – Zamenhofa – Anielewicza
– Andersa – pl. Bankowy –Senatorska – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Dobra – Tamka – Kruczkowskiego- Rozbrat – Łazienkowska i dalej swo­ja trasą.

109
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od skrzy­żo­wa­nia Prosta/ Żelazna: Żelazna – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Os. Górczewska:
DW.CENTRALNY – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Żelazna – Prosta i dalej swo­ją trasą

111
w kie­run­ku Esperanto:

od most Poniatowskiego: Wioślarska – Solec – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – al. Solidarności – Andersa – Mickiewicza – Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – ESPERANTO

w kie­run­ku Gocław:
od pętli ESPERANTO: Anielewicza – Okopowa – Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa – pl. Bankowy – Senatorska – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wioślarska – most Poniatowskiego i dalej swo­ją trasą.

116, 503
w kie­run­ku Chomiczówka/ Konwiktorska:

od pl. Trzech Krzyży: Książęca – Kruczkowskiego – Tamka – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – al. Solidarności – Andersa – Świętojerska – Bonifraterska i dalej swo­imi trasami

w kie­run­ku Wilanów, Natolin Płn.:
od skrzy­żo­wa­nia Miodowa/ Senatorska: Senatorska – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wioślarska – Ludna – Książęca – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­imi trasami.

117, 507
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od ron­da Waszyngtona: al. Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Wawelska – Krzyckiego – Raszyńska – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Gocław:
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Raszyńska – Wawelska – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – al. Poniatowskiego i dalej swo­imi trasami.

119
w kie­run­ku Rakowiecka- Sanktuarium:

od skrzy­żo­wa­nia Rakowiecka/ al. Niepodległości: al. Niepodległości – Madalińskiego – Boboli - Rakowiecka – RAKOWIECKA-SANKTUARIUM,

w kie­run­ku Międzylesie:
od skrzy­żo­wa­nia Boboli/ Rakowiecka: Rakowiecka i dalej swo­ja trasą.

127
w kie­run­ku Mariensztat:

od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie / Emilii Plater: Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Karowa – Dobra- MARIENSZTAT,

w kie­run­ku Nowe Włochy :
od skrzy­żo­wa­nia Nowy Zjazd / Wybrzeże Kościuszkowskie: Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – al. Solidarności – Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ja trasą

128
w kie­run­ku Pl. Piłsudskiego:

od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie / Emilii Plater: Emilii Plater – EMILII PLATER 02,

w kie­run­ku Szczęśliwice:
EMILII PLATER 02 – Emilii Plater – Twarda – pl. Grzybowski – Królewska – Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater
– Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą.

131, 501, 519, 522
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od ron­da Jazdy Polskiej: al. Armii Ludowej – Wawelska – Krzyckiego – Raszyńska – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Sadyba, Stegny, Wilanów, Powsin-Park Kultury, Branickiego :
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Raszyńska – Wawelska – al. Armii Ludowej – Waryńskiego i dalej swo­imi trasami

143
w kie­run­ku GUS:

od ron­da Jazdy Polskiej: al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawelska – zawrot­ka przy Pomniku Lotnika – POMNIK LOTNIKA 03,

w kie­run­ku Rembertów-Kolonia:
POMNIK LOTNIKA 03 – Wawelska – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na)
i dalej swo­ją trasą.

157
w kie­run­ku Gwiaździsta:

od skrzy­żo­wa­nia Smocza/ Stawki: Stawki – Okopowa – Słomińskiego – Międzyparkowa – Bonifraterska – Muranowska – Andersa i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Szczęśliwice:
od skrzy­żo­wa­nia Mickiewicza/ Zajączka: Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – Smocza i dalej swo­ją trasą.

158, 517, 521
w kie­run­ku CH Reduta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśliwice:

od ron­da Waszyngtona: al. Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – Wawelska – Krzyckiego – Raszyńska – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

w kie­run­ku Witolin, Targówek, Ochocza:
od pl. Zawiszy: Raszyńska – Wawelska – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – al. Poniatowskiego i dalej swo­imi trasami.

159
w kie­run­ku EC Siekierki:

od pl. Zawiszy: Raszyńska – Wawelska – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Piękna i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku CH Blue City:
od skrzy­żo­wa­nia Piękna/ pl. Konstytucji: pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawelska – Krzyckiego – Raszyńska – pl. Zawiszy i dalej swo­ją trasą

160
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od pl. Bankowego: pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Targówek:
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Świętokrzyska: Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy– al. Solidarności i dalej swo­ją trasą

167
w obu kierunkach:

od skrzy­żo­wa­nia Goworka/ Waryńskiego: Waryńskiego – al. Armii Ludowej (jezd­nia dol­na) – Wawelska i dalej swo­ją trasą.

171
w kie­run­ku Nowe Bemowo:

od skrzy­żo­wa­nia Książęca/ pl. Trzech Krzyży / Nowy Świat: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – pl. Konstytucji – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Wawelska – Krzyckiego – Raszyńska – Al. Jerozolimskie – Żelazna – al. Solidarności i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Torwar:
od skrzy­żo­wa­nia al. Solidarności / Żelazna: Żelazna – Al. Jerozolimskie – Raszyńska – Wawelska – al. Armii Ludowej –Waryńskiego – pl. Konstytucji – Piękna – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą.

174
w kie­run­ku Rondo ONZ:

od skrzy­żo­wa­nia al. Niepodległości / Rakowiecka: Rakowiecka – Puławska – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Wawelska – Raszyńska – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – EMILII PLATER 02,

w kie­run­ku Bokserska:
EMILII PLATER 02 – Emilii Plater – Twarda – pl. Grzybowski – Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Raszyńska – Wawelska – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska – Rakowiecka
– al. Niepodległości i dalej swo­ja trasą.

175
w kie­run­ku Pl. Piłsudskiego:

od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie / Emilii Plater: Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności – Bielańska – BIELAŃSKA 01,

w kie­run­ku Lotnisko Chopina:
BIELAŃSKA 01 – Bielańska – Senatorska – zawrot­ka na pl. Bankowym – Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater
– Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą.

178
w kie­run­ku Konwiktorska:

od skrzy­żo­wa­nia Prosta/ Żelazna: Żelazna – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – Senatorska- Miodowa i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku PKP Ursus:
od skrzy­żo­wa­nia Miodowa/ Senatorska: Senatorska – zawrot­ka na pl. Bankowym – Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Żelazna- Prosta i dalej swo­ją trasą

180
w kie­run­ku Chomiczówka:

od pl. Trzech Krzyży: Książęca – Ludna- Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – al. Solidarności – Andersa – Mickiewicza – Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Powązkowska i dalej swo­ja trasą,

w kie­run­ku Wilanów: 
od skrzy­żo­wa­nia Powązkowska/ Okopowa: Okopowa – Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa- Muranowska – Bonifraterska - Miodowa – Senatorska – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wioślarska – Ludna – Książęca – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą.

190
w kie­run­ku CH Marki:

od skrzy­żo­wa­nia al. Solidarności / Żelazna: Żelazna – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. Solidarności i dalej swo­ja trasą,

w kie­run­ku Os. Górczewska:
od skrzy­żo­wa­nia al. Solidarności / Andersa / pl. Bankowy: Andersa- Mickiewicza – Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Leszno i dalej swo­ja trasą

222
w kie­run­ku Bielańska:

od pl. Trzech Krzyży: Książęca – Ludna –Wioślarska – Wybrzeże Kościuszkowskie – Grodzka – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – zawrot­ka na wyso­ko­ści Ogrodu Saskiego – Marszałkowska – pl. Bankowy i dalej swo­ja trasą,

w kie­run­ku Spartańska: 
od skrzy­żo­wa­nia Senatorska/ Wierzbowa / Bielańska: Senatorska – Nowy Przejazd – al. Solidarności – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wioślarska – Ludna – Książęca – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą.

227
tyl­ko w kie­run­ku Dw. Centralny:

od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Świętokrzyska: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY.

504
tyl­ko w kie­run­ku Emilii Plater:

od ron­da Czterdziestolatka: al. Jana Pawła II – jezd­nia płn. pętli DW.CENTRALNY – Emilii Plater – zawrot­ka na wyso­ko­ści ul. Śliskiej – EMILII PLATER.

518
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od skrzy­żo­wa­nia Miodowa/ Senatorska: Senatorska – zawrot­ka na pl. Bankowym – Marszałkowska – Świętokrzyska – Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – zawrot­ka na ron­dzie Czterdziestolatka – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – DW. CENTRALNY 16,

w kie­run­ku Nowodwory: 
DW. CENTRALNY 16 – Emilii Plater
– Świętokrzyska – Marszałkowska – Senatorska – Miodowa i dalej swo­ją trasą.

520
w kie­run­ku Marysin:

od skrzy­żo­wa­nia al. Solidarności / Żelazna: Żelazna – Al. Jerozolimskie – Raszyńska – Wawelska – al. Armii Ludowej i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Znana:
od ron­da Jazdy Polskiej: al. Armii Ludowej – Wawelska – Krzyckiego – Raszyńska – Al. Jerozolimskie – Żelazna – al. Solidarności i dalej swo­ją trasą

525
w kie­run­ku Dw. Centralny:
od ron­da Jazdy Polskiej: al. Armii Ludowej – Wawelska – Krzyckiego – Raszyńska – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Międzylesie:
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Raszyńska – Wawelska – al. Armii Ludowej i dalej swo­ja trasą

527
w kie­run­ku Esperanto:

od skrzy­żo­wa­nia al. Solidarności / pl. Bankowy/ Andersa: Andersa – Mickiewicza – Zajączka – Felińskiego – Rydygiera – Matysiakówny – al. Jana Pawła II – Okopowa – Anielewicza – ESPERANTO,

w kie­run­ku Os. Derby:
od pętli ESPERANTO : Okopowa – Słomińskiego – Dawidowskiego – Andersa – pl. Bankowy – Marszałkowska – zawrot­ka na wyso­ko­ści Ogrodu Saskiego – Marszałkowska – al. Solidarności i dalej swo­ją trasą.

700
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od skrzy­żo­wa­nia al. Niepodległości / Rakowiecka: Rakowiecka – Puławska – Waryńskiego – al. Armii Ludowej – Wawelska – Krzyckiego – Raszyńska – Al. Jerozolimskie – al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY,

w kie­run­ku Pańska:
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Raszyńska – Wawelska – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Puławska- Rakowiecka – al. Niepodległości i dalej swo­ją trasą.

Z-1
w kie­run­ku Metro Pole Mokotowskie:

od skrzy­żo­wa­nia Boboli/ Rakowiecka: Rakowiecka – METRO POLE MOKOTOWSKIE 07,

w kie­run­ku Metro Wilanowska:
METRO POLE MOKOTOWSKIE 07 – Rakowiecka – al. Niepodległości – Madalińskiego
– Wołoska i dalej swo­ją trasą.

ETAP 5
Od godz. ok. 14:00
roz­pocz­nie się prze­marsz na tra­sie: Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – ron­do Waszyngtona – al. Zieleniecka.

Zamknięte dla ruchu zosta­ną ron­do Dmowskiego, al. Jerozolimskie (od ron­da Dmowskiego do mostu Poniatowskiego) i most Poniatowskiego.

W związ­ku z powyż­szym linie auto­bu­so­we i tram­wa­jo­we będą skie­ro­wa­ne na tra­sy objazdowe:

Do cza­su przy­wró­ce­nia ruchu tram­wa­jo­we­go i dro­go­we­go w al. Jana Pawła II na odcin­ku od ul. Dzikiej do ul. Anielewicza (ok. godz. 15:30) kur­so­wa­nie linii 11, 17, 33, 41 i 157 odby­wa się wg ETAPU 1.

7
po stro­nie Śródmieścia:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stro­nie Pragi:
KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA
– … – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – WIATRACZNA.

9
po stro­nie Śródmieścia:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK
– … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA

15
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – … – MARYMONT-POTOK

18
SŁUŻEWIEC
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – … – ŻERAŃ FSO

22
po stro­nie Śródmieścia:

PIASKI
– … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stro­nie Pragi:
WIATRACZNA
– … – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – WIATRACZNA.

24
po stro­nie Śródmieścia:

NOWE BEMOWO
– … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK
– … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – AL. ZIELENIECKA

25
w kie­run­ku Banacha:

RATUSZOWA-ZOO
- …- al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – WIATRACZNA,

w kie­run­ku Ratuszowa -ZOO:
BANACHA
– … – Al. Jerozolimskie– PL.STARYNKIEWICZA.

35
WYŚCIGI
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II- … – NOWE BEMOWO

74
WYŚCIGI
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – … – GOCŁAWEK

107
w kie­run­ku Esperanto:

od skrzy­żo­wa­nia Piękna/ Krucza: Piękna – Koszykowa – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Marszałkowska i dalej swo­ją trasą

w kie­run­ku Kierbedzia:
od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska / Królewska: Marszałkowska – Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Piękna i dalej swo­ja trasą

111
w kie­run­ku Esperanto:

od ron­da Waszyngtona: al. Poniatowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Gocław:
od skrzy­żo­wa­nia Krakowskie Przedmieście / Świętokrzyska: Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – Wybrzeże Szczecińskie – al. Poniatowskiego i dalej swo­ją trasą.

116, 180, 222, 503
w kie­run­ku Chomiczówka, Bielańska, Konwiktorska:

od skrzy­żo­wa­nia Al. Ujazdowskie / Piękna: Piękna – Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Wilanów, Spartańska, Natolin Płn.:
od skrzy­żo­wa­nia Krakowskie Przedmieście / Świętokrzyska: Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Piękna – Al. Ujazdowskie i dalej swo­ja trasą.

117, 507
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od ron­da Waszyngtona: al. Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Gocław:
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – al. Poniatowskiego i dalej swo­imi trasami.

118
w kie­run­ku Bródno-Podgrodzie:

od pl. Konstytucji: Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – Dobra i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Metro Politechnika:
od skrzy­żo­wa­nia Dobra/ Tamka: Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA

127
w obu kierunkach:

od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świętokrzyska –Kopernika – Tamka – Dobra i dalej swo­ją trasą.

128, 175
w obu kierunkach:

od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świętokrzyska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­ją trasą

131, 501, 519, 522
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od pl. Konstytucji: Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Sadyba, Stegny, Wilanów, Powsin-Park Kultury, Branickiego :
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – Waryńskiego i dalej swo­imi trasami

158, 517, 521
w kie­run­ku CH Reduta, Ursus-Niedźwiadek, Szczęśliwice:

od ron­da Waszyngtona: al. Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

w kie­run­ku Witolin, Targówek, Ochocza:
od ron­da Czterdziestolatka: Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – al. Poniatowskiego i dalej swo­imi trasami.

162
w kie­run­ku EC Siekierki:

od skrzy­żo­wa­nia Topiel /Tamka/ Kruczkowskiego: Tamka- Kopernika – Świętokrzyska – al. Jana Pawła – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – Czerniakowska i dalej swo­ją trasą

w kie­run­ku Targówek:
od skrzy­żo­wa­nia Rozbrat / Górnośląska: Górnośląska – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka i dalej swo­ją trasą,

166
w obu kierunkach:

od ron­da Waszyngtona: al. Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Ludna i dalej swo­ją trasą

171
w kie­run­ku Nowe Bemowo:

od skrzy­żo­wa­nia Książęca/ pl. Trzech Krzyży / Nowy Świat: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska - Marszałkowska i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Torwar :
od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska/ Świętokrzyska: Świętokrzyska –al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej- Waryńskiego – Piękna – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą

185
w kie­run­ku Gwiaździsta:

od skrzy­żo­wa­nia Czerniakowska/ al. Armii Ludowej: al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Ursynów Zach.:
od Wybrzeże Kościuszkowskie /Karowa: Karowa – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej– Czerniakowska i dalej swo­ją trasą

520
w kie­run­ku Marysin:

od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska / Świętokrzyska: Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Znana:
od pl. Konstytucji: Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska– Marszałkowska i dalej swo­ją trasą

525
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od pl. Konstytucji: Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Międzylesie :

od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej i dalej swo­ją trasą


ETAP 6
(etap będzie wpro­wa­dzo­ny tyl­ko w przy­pad­ku brak moż­li­wo­ści prze­jaz­du przez al. Poniatowskiego, Rondo Waszyngtona i al. Zieleniecką)

Zamknięte dla ruchu ron­do Dmowskiego, al. Jerozolimskie (od ron­da Dmowskiego do mostu Poniatowskiego), most Poniatowskiego, al. Poniatowskiego i ron­do Waszyngtona.

7
po stro­nie Śródmieścia:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stro­nie Pragi:
KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA
– … – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA

9
po stro­nie Śródmieścia:

P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK
– … – Grochowska – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

15
P+R AL.KRAKOWSKA
– … – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – … – MARYMONT-POTOK

18
SŁUŻEWIEC
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Stawki – Andersa – … – ŻERAŃ FSO

22
po stro­nie Śródmieścia:

PIASKI – … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stro­nie Pragi:
WIATRACZNA
– … – Zamoyskiego – Grochowska – WIATRACZNA.

24
po stro­nie Śródmieścia:

NOWE BEMOWO
– … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA,

po stro­nie Pragi:
GOCŁAWEK
– … – Grochowska – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA).

25
w kie­run­ku Banacha:

RATUSZOWA-ZOO
- …- Targowa – Grochowska – WIATRACZNA,

w kie­run­ku Ratuszowa -ZOO:
BANACHA
– … – Al. Jerozolimskie– PL.STARYNKIEWICZA.

35
WYŚCIGI
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II- … – NOWE BEMOWO

74
WYŚCIGI
– … – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – … – GOCŁAWEK

102
w obu kierunkach:

od skrzy­żo­wa­nia Podskarbińska / Grochowska: Grochowska – Zamoyskiego – Sokola – most Świętokrzyski i dalej swo­ją trasą

107
w kie­run­ku Esperanto:

od skrzy­żo­wa­nia Piękna/ Krucza: Piękna – Koszykowa – al. Niepodległości – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Marszałkowska i dalej swo­ją trasą

w kie­run­ku Kierbedzia:
od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska / Królewska: Marszałkowska – Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Piękna i dalej swo­ja trasą.

111
w kie­run­ku Esperanto:

od skrzy­żo­wa­nia Saska/ al. Waszyngtona: al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Zamoyskiego – Sokola -most Świętokrzyski – Zajęcza – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Gocław:
od skrzy­żo­wa­nia Krakowskie Przedmieście / Świętokrzyska: Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – Sokola – Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona– Saska i dalej swo­ją trasą

116, 180, 222, 503
w kie­run­ku Chomiczówka, Bielańska, Konwiktorska:

od skrzy­żo­wa­nia Al. Ujazdowskie / Piękna: Piękna – Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Wilanów, Spartańska, Natolin Płn.:
od skrzy­żo­wa­nia Krakowskie Przedmieście / Świętokrzyska: Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Piękna – Al. Ujazdowskie i dalej swo­ja trasą.

117
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od skrzy­żo­wa­nia Paryska/ Zwycięzców: Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Gocław:
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Paryska i dalej swo­ją trasą.

118
w kie­run­ku Bródno-Podgrodzie:

od pl. Konstytucji: Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – Dobra i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Metro Politechnika:
od skrzy­żo­wa­nia Dobra/ Tamka: Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA

123
w kie­run­ku Dw. Wschodni (Lubelska):

DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)
– … – Targowa –Grochowska- Międzyborska – al. Waszyngtona – Saska – … – DW.WSCHODNI (LUBELSKA),

w kie­run­ku Dw. Wschodni (Kijowska):
DW. WSCHODNI (LUBELSKA)
– … – Saska –al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Targowa – … – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA)

127
w obu kierunkach:

od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świętokrzyska –Kopernika – Tamka – Dobra i dalej swo­ją trasą.

128, 175
w obu kierunkach:

od skrzy­żo­wa­nia al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świętokrzyska – Krakowskie Przedmieście i dalej swo­ją trasą

131, 501, 519, 522
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od pl. Konstytucji: Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Sadyba, Stegny, Wilanów, Powsin-Park Kultury, Branickiego :
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – Waryńskiego i dalej swo­imi trasami

138
w kie­run­ku Bokserska:

od skrzy­żo­wa­nia Zamoyskiego / al. Zieleniecka: Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona– Saska – Zwycięzców i dalej swo­ją trasą

w kie­run­ku Zajezdnia Utrata:
od skrzy­żo­wa­nia Zwycięzców / Francuska: Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Zamoyskiego i dalej swo­ją trasą

146
w kie­run­ku Olecka:

od skrzy­żo­wa­nia Zamoyskiego / al. Zieleniecka: Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona – Saska- Zwycięzców – Paryska i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Dw. Wschodni (Kijowska):
od skrzy­żo­wa­nia Paryska/ Zwycięzców: Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Targowa i dalej swo­ją trasą

147
w kie­run­ku PKP Międzylesie:

od skrzy­żo­wa­nia Zamoyskiego / al. Zieleniecka: Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Dw. Wschodni (Kijowska):
od skrzy­żo­wa­nia Saska/ al. Waszyngtona: al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska –Targowa i dalej swo­ją trasą

158, 521
w kie­run­ku CH Reduta, Szczęśliwice:

od skrzy­żo­wa­nia al. Waszyngtona/ Saska: Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą

w kie­run­ku Witolin, Ochocza:
od ron­da Czterdziestolatka: Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska –  – al. Waszyngtona i dalej swo­imi trasami.

162
w kie­run­ku EC Siekierki:

od skrzy­żo­wa­nia Topiel /Tamka/ Kruczkowskiego: Tamka- Kopernika – Świętokrzyska – al. Jana Pawła – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – Czerniakowska i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Targówek:
od skrzy­żo­wa­nia Rozbrat / Górnośląska: Górnośląska – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka i dalej swo­ją trasą,

166
w kie­run­ku Os. Kabaty:

od skrzy­żo­wa­nia Zamoyskiego /al. Zieleniecka: Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Ludna i dalej swo­ją trasą

w kie­run­ku pl. Hallera:
od skrzy­żo­wa­nia Ludna/ Solec: Solec – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska – Zamoyskiego i dalej swo­ją trasą

171
w kie­run­ku Nowe Bemowo:

od skrzy­żo­wa­nia Książęca/ pl. Trzech Krzyży / Nowy Świat: pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Piękna – Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska - Marszałkowska i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Torwar :
od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska/ Świętokrzyska: Świętokrzyska –al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej- Waryńskiego – Piękna – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą

185
w kie­run­ku Gwiaździsta:

od skrzy­żo­wa­nia Czerniakowska/ al. Armii Ludowej: al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – Dobra – Nowy Zjazd – Wybrzeże Kościuszkowskie i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Ursynów Zach.:
od Wybrzeże Kościuszkowskie /Karowa: Karowa – Dobra – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej– Czerniakowska i dalej swo­ją trasą

507
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od skrzy­żo­wa­nia Saska/ Zwycięzców: Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Gocław:
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska i dalej swo­ją trasą.

509
w kie­run­ku Gocław:

od skrzy­żo­wa­nia Zamoyskiego / al. Zieleniecka: Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona – Saska i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Nowodwory:
od skrzy­żo­wa­nia Saska/ al. Waszyngtona: al. Waszyngtona – Grenadierów – Grochowska –Zamoyskiego i dalej swo­ją trasą

517
w kie­run­ku Ursus-Niedźwiadek:

od skrzy­żo­wa­nia Zamoyskiego / al. Zieleniecka: Zamoyskiego – Grochowska – Międzyborska – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – al. Armii Ludowej – al. Niepodległości – Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Targówek:
od skrzy­żo­wa­nia Al. Jerozolimskie/ Emilii Plater: Emilii Plater – Świętokrzyska – Kopernika – Tamka – most Świętokrzyski – Sokola – Zamoyskiego – Targowa i dalej swo­ją trasą

520
w kie­run­ku Marysin:

od skrzy­żo­wa­nia Marszałkowska / Świętokrzyska: Świętokrzyska – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej i dalej swo­ją trasą,

w kie­run­ku Znana:
od pl. Konstytucji: Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – Świętokrzyska– Marszałkowska i dalej swo­ją trasą

525
w kie­run­ku Dw. Centralny:

od pl. Konstytucji: Koszykowa – Chałubińskiego – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY,

w kie­run­ku Międzylesie :
od skrzy­żo­wa­nia Emilii Plater/ Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Chałubińskiego – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej i dalej swo­ją trasą

INNE UROCZYTOSĆI Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

1. W związ­ku z uro­czy­sto­ścia­mi z oka­zji Święta Niepodległości na pl. Poniatowskiego
w Nadarzynie w ramo­wych godz. 14:00 – 21:00 auto­bu­sy 703, 711733 zosta­ną skie­ro­wa­ne na tra­sy objazdowe:

703
w obu kierunkach:

od skrzy­żo­wa­nia Rolna/ dro­ga kato­wic­ka: dro­ga kato­wic­ka i dalej swo­ją trasą.

711
w kie­run­ku pl. Poniatowskiego:

od skrzy­żo­wa­nia Pruszkowska/ Warszawska/ Kościelna: Warszawska – WARSZAWSKA.

w kie­run­ku P+R Al. Krakowska:
od skrzy­żo­wa­nia Pruszkowska/ Warszawska/ Kościelna: Kościelna – Sienkiewicza i dalej swo­ją trasą.

733
tyl­ko w kie­run­ku P+R Al. Krakowska:

od skrzy­żo­wa­nia Warszawska/ pl. Poniatowskiego: Warszawska – Kościelna – Sienkiewicza i dalej swo­ją trasą.

W związ­ku z powyż­szym przy­sta­nek PL.PONIATOWSKIEGO 01 obo­wią­zu­ją­cy dla ww. linii zosta­nie prze­nie­sio­ny na ul. Kościelną na przy­sta­nek PKS.

2. Od godz. ok. 10:30 odbę­dzie się zgro­ma­dze­nie publicz­ne na pl. Trzech Krzyży, a następ­nie prze­marsz (ok. 500 osób) na tra­sie pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Matejki – Wiejska – Górnośląska i Maszyńskiego.

INFORMACJE DODATKOWE

Na tra­sach objaz­do­wych dla wszyst­kich linii obo­wią­zu­ją przy­stan­ki: pierw­sze napo­tka­ne po zjeź­dzie ze sta­łej tra­sy – jako sta­łepozo­sta­łe jako warun­ko­we.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.