12 i 13-latek wymuszali pieniądze za pomocą noża. „Rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia”

Polic­jan­ci z wol­skiego wydzi­ału ds. pro­fi­lak­ty­ki i nielet­nich pra­cow­ali nad sprawą doty­czącą rozbo­ju z uży­ciem noża. Z ich ustaleń wyni­ka, że dwóch nielet­nich, w wieku 12 i 13 lat przy uży­ciu noża najpraw­dopodob­niej próbowało wymusić pieniądze od mało­let­nich.

Fot. Pix­abay
Do polic­jan­tów z wydzi­ału pro­fi­lak­ty­ki i nielet­nich z Woli docier­ały infor­ma­c­je o tym, że dwóch nielet­nich posługu­jąc się nożem próbowało wymusić od mało­let­nich pieniądze. Spec­jal­iś­ci ds. nielet­nich rozpoczęli ustal­e­nie okolicznoś­ci tego zdarzenia. Okaza­ło się, że związek z tym zdarze­niem, do którego doszło w mar­cu br., ma dwóch chłopców: 12 i 13-latek. W trak­cie gro­madzenia mate­ri­ału dowodowego polic­jan­ci ustalili nowe fak­ty.

Również w mar­cu br, tego samego dnia, ci sami nielet­ni swo­ją postawą wymusili od pokrzy­wd­zonych słody­cze i drob­ne kwoty pieniędzy. Dodatkowo, 13-latek jest pode­jrze­wany o zmuszanie pod wpły­wem groź­by innego pokrzy­wd­zonego do kradzieży napo­ju ze sklepu.

Funkcjonar­iusze zatrzy­mali 13-lat­ka, które­mu w wol­skiej komendzie zostały określone cztery czyny kar­alne: trzy doty­czące rozbo­jów, w tym jeden doty­czą­cy usiłowa­nia rozbo­ju z uży­ciem niebez­piecznego narzędzia oraz zmusza­nia do określonego zachowa­nia. Z uwa­gi na wiek drugiego z nielet­nich, czyn­noś­ci z jego udzi­ałem będzie najpraw­dopodob­niej wykony­wał sąd rodzin­ny.

Polic­jan­ci mając całość zgro­mad­zonych doku­men­tów, przekaza­li je już do sądu rodzin­nego i nielet­nich.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.