13 wypadków, dwie osoby zginęły, 15 rannych. Policja podsumowuje święta w Warszawie

Podobnie jak w minio­nym roku sto­łecz­ni poli­cjan­ci dba­ją o bez­pie­czeń­stwo na dro­gach pod­czas świą­tecz­ne­go week­en­du. Okres wiel­ka­noc­ny to czas wzmo­żo­ne­go ruchu pojaz­dów i pie­szych. Dla funk­cjo­na­riu­szy to czas wytę­żo­nej pra­cy. Od piąt­ku do nie­dzie­li odno­to­wa­li w Warszawie i oko­licz­nych powia­tach 13 wypad­ków, w któ­rych zgi­nę­ły 2 oso­by, a 15 odnio­sło obra­że­nia. Zatrzymano też 28 nie­trzeź­wych kie­row­ców i 14 rowerzystów.

Fot. KSP

Na dro­gach Warszawy ruch odby­wał się płyn­nie. Policjanci kie­ro­wa­li ruchem na tra­sach wylo­to­wych i wlo­to­wych do sto­li­cy pod­czas naj­więk­sze­go natę­że­nia ruchu. Szczególną uwa­gę zwra­ca­li na stan trzeź­wo­ści kie­row­ców, prze­kra­cza­nie dozwo­lo­nej pręd­ko­ści, spo­sób prze­wo­że­nia dzie­ci oraz, czy kie­ru­ją­cy i pasa­że­ro­wie mają zapię­te pasy bezpieczeństwa.

Dla przy­po­mnie­nia na dro­gach sto­li­cy przez czte­ry świą­tecz­ne dni ubie­głe­go roku poli­cjan­ci odno­to­wa­li 10 wypad­ków, w któ­rych zgi­nę­ła jed­na oso­ba, a 14 zosta­ło ran­nych. Zarejestrowano 125 koli­zji. Zatrzymano też 20 nie­trzeź­wych kierujących.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.