14 lat i pełna patologia

Polic­jan­ci z refer­atu nielet­nich i patologii najpierw przyjęli zaw­iadomie­nie od mat­ki nas­to­lat­ki, a potem dokład­nie sprawdzili wskazane przez pokrzy­wd­zoną okolicznoś­ci i zatrzy­mali nielet­nią. Zgro­mad­zony przez funkcjonar­iuszy obsz­erny mate­ri­ał dowodowy dał pod­stawy do przed­staw­ienia 14-latce 19 zarzutów. Ter­az sprawą kradzieży z wła­maniem kradzieży, rozbo­ju, przy­właszczenia i uszkodzenia ciała zajmie się sąd rodzin­ny i nielet­nich


Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Do polic­jan­tów zaj­mu­ją­cych się przestępc­zoś­cią nielet­nich zgłosiła się mat­ka 14-lat­ki. Poin­for­mowała funkcjonar­iuszy o trud­nej sytu­acji doty­czącej jej cór­ki. Z relacji kobi­ety wynikało, że nas­to­lat­ka od blisko roku dopuszcza się reg­u­larnie przestępstw na szkodę jej i jej drugiej cór­ki. Najczęś­ciej były to kradzieże z wła­maniem, których dokony­wała na tere­nie domu z zamknię­tych pomieszczeń oraz kradzieże. Suma strat sięgnęła już kilkudziesię­ciu tysię­cy zło­tych. Łupem cór­ki padły między inny­mi, pieniądze, biżu­te­ria, odzież, kos­me­ty­ki. Zdarzyło się też że doszło do rozbo­ju na siostrze dziew­czyny, którą uderzyła, przewró­ciła na ziemię, wyr­wała jej kępę włosów i ukradła tele­fon. Pod­niosła również rękę na matkę. 14-lat­ka przy­właszczyła też legi­t­y­mację innej nas­to­lat­ki.

Kiedy polic­jan­ci przeprowadzili wszys­tkie ustal­e­nia i sprawdzenia, przesłuchali odpowied­nie oso­by okaza­ło się, że od sierp­nia ubiegłego roku do chwili obec­nej 14-laka najpraw­dopodob­niej popełniła 19 przestępstw.

Funkcjonar­iusze zatrzy­mali nielet­nią i na postaw­ie zgro­mad­zonego mate­ri­ału dowodowego przed­staw­ili jej 14 zarzutów kradzieży z wła­maniem, 2 kradzieży, rozbo­ju, przy­właszczenia i uszkodzenia ciała mat­ki.

Ter­az sprawa trafi do sądu rodzin­nego i nielet­nich.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.