15-latek wpadł w rzeczne urwisko i został porwany. Szuka go policja rzeczna

Od kilku­nas­tu godzin polic­jan­ci, straża­cy i płet­wonurkowie poszuku­ją 15- let­niego chłop­ca, którego por­wał nurt rze­ki. Najpraw­dopodob­niej wpadł on w rzeczne urwisko.

Polic­jan­ci z Piasecz­na, Kon­stanci­na-Jeziorny, a także straża­cy i ich płet­wonurkowie od wczo­raj prowadzą poszuki­wa­nia za 15-latkiem, który brodząc po płytkiej wodzie najpraw­dopodob­niej wpadł w rzeczne urwisko i do tej pory nie udało się go odnaleźć.
W trwa­jącą już drugą dobę akcję poszuki­waw­czą zaan­gażowano nie tylko funkcjonar­iuszy podległych Komendzie Powia­towej w Piasecznie, ale również Straż Pożarną i Ochot­niczą, płet­wonurków i spec­jal­istów z sonarem. W poszuki­wa­nia zaan­gażowana jest polic­ja rzecz­na z Góry Kalwarii oraz pol­i­cyjny śmigłowiec. Nieste­ty doty­chcza­sowe dzi­ała­nia nie doprowadz­iły do odnalezienia 15- lat­ka.

Początek wakacji, sprzy­ja­ją­ca pogo­da to z pewnoś­cią zachę­ta dla wielu, by ten czas spędz­ić nad wodą. Polic­jan­ci przy­pom­i­na­ją, że bez­piecz­na kąpiel to kąpiel w miejs­cu do tego przez­nac­zonym, które jest odpowied­nio oznakowane i w którym nad bez­pieczeńst­wem czuwa ratown­ik. „Dzikie kąpieliska” zawsze mają niez­nane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Nie wol­no pły­wać też na odcinkach szlaków żeglu­gowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wod­nych.

Wisła niemal na całym swoim biegu uznawana jest za miejsce niebez­pieczne dla kąpieli. Częste zmi­any nur­ty, sil­ny prąd, wiry i osuwiska stanow­ią potenc­jalne zagroże­nie dla wypoczy­wa­ją­cych nad jej brzega­mi.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.