15-latek wpadł w rzeczne urwisko i został porwany. Szuka go policja rzeczna

Od kil­ku­na­stu godzin poli­cjan­ci, stra­ża­cy i płe­two­nur­ko­wie poszu­ku­ją 15- let­nie­go chłop­ca, któ­re­go porwał nurt rze­ki. Najprawdopodobniej wpadł on w rzecz­ne urwisko.

Policjanci z Piaseczna, Konstancina-Jeziorny, a tak­że stra­ża­cy i ich płe­two­nur­ko­wie od wczo­raj pro­wa­dzą poszu­ki­wa­nia za 15-lat­kiem, któ­ry bro­dząc po płyt­kiej wodzie naj­praw­do­po­dob­niej wpadł w rzecz­ne urwi­sko i do tej pory nie uda­ło się go odnaleźć.

W trwa­ją­cą już dru­gą dobę akcję poszu­ki­waw­czą zaan­ga­żo­wa­no nie tyl­ko funk­cjo­na­riu­szy pod­le­głych Komendzie Powiatowej w Piasecznie, ale rów­nież Straż Pożarną i Ochotniczą, płe­two­nur­ków i spe­cja­li­stów z sona­rem. W poszu­ki­wa­nia zaan­ga­żo­wa­na jest poli­cja rzecz­na z Góry Kalwarii oraz poli­cyj­ny śmi­gło­wiec. Niestety dotych­cza­so­we dzia­ła­nia nie dopro­wa­dzi­ły do odna­le­zie­nia 15- latka.

Początek waka­cji, sprzy­ja­ją­ca pogo­da to z pew­no­ścią zachę­ta dla wie­lu, by ten czas spę­dzić nad wodą. Policjanci przy­po­mi­na­ją, że bez­piecz­na kąpiel to kąpiel w miej­scu do tego prze­zna­czo­nym, któ­re jest odpo­wied­nio ozna­ko­wa­ne i w któ­rym nad bez­pie­czeń­stwem czu­wa ratow­nik. „Dzikie kąpie­li­ska” zawsze mają nie­zna­ne dno i głę­bo­kość, a woda w nich może być ska­żo­na. Nie wol­no pły­wać też na odcin­kach szla­ków żeglu­go­wych oraz w pobli­żu urzą­dzeń i budow­li wodnych.

Wisła nie­mal na całym swo­im bie­gu uzna­wa­na jest za miej­sce nie­bez­piecz­ne dla kąpie­li. Częste zmia­ny nur­ty, sil­ny prąd, wiry i osu­wi­ska sta­no­wią poten­cjal­ne zagro­że­nie dla wypo­czy­wa­ją­cych nad jej brzegami.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.