2 października: upadek Powstania Warszawskiego. Na Kopcu Powstania został zgaszony ogień pamięci płonący przez 63 dni

Brak amu­nicji, żywnoś­ci i wody. W rękach Pow­stańców pozostało już tylko Śród­mieś­cie. 28 wrześ­nia Tadeusz „Bór” Komorows­ki rozpoczy­na z Niem­ca­mi roz­mowy w Ożarowie Mazowieckim na tem­at zakończenia walk i kapit­u­lacji. 1 i 2 październi­ka wstrzy­mano ogień.

Godzina W. Fot. Stefan Bałuk - Jerzy Piorkowski (1957) Miasto Nieujarzmione / Wikipedia

Godz­i­na W. Fot. Ste­fan Bałuk – Jerzy Piorkows­ki (1957) Mias­to Nieu­jarzmione / Wikipedia

W nocy z 2 na 3 październi­ka pod­pisano akt kapit­u­lacji Pow­sta­nia Warsza­wskiego. Według ustaleń Niem­cy zgodzili się uznać prawa kom­bat­anck­ie żołnierzy AK, nie stosować odpowiedzial­noś­ci zbiorowej wobec lud­noś­ci cywilnej i nie burzyć pozostałych budynków w szczegól­noś­ci tych, które mają duże znacze­nie his­to­ryczne, kul­tur­alne czy duchowe.
Wiado­mo jed­nak, ze Niem­cy nie dotrzy­mały słowa. Nadal dokony­wane były zbrod­nie na lud­noś­ci cywilnej i bur­zono budyn­ki.

Władze Warsza­wy o godz. 9.00 złożyły wieńce we miejs­cach szczegól­nej pamię­ci:
– przy pom­niku Mieszkańców Warsza­wy w Parku Wol­noś­ci Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego,
– przy pom­niku Pamię­ci 50 tys. Mieszkańców Woli Zamor­dowanych Przez Niem­ców,
– przy pom­niku Polegli-Niepoko­nani na Cmen­tarz Pow­stańców Warsza­wy na Woli.

Dzisi­aj o 18.00 na Kopcu Pow­sta­nia Warsza­wskiego został również zagas­zony ogień pamię­ci płoną­cy w tym miejs­cu przez 63 dni. W uroczys­toś­ci udzi­ał wziął i złożył wie­niec pod pom­nikiem Pol­s­ki Wal­czącej Michał Olszews­ki, zastęp­ca prezy­dent Warsza­wy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.