2 października: upadek Powstania Warszawskiego. Na Kopcu Powstania został zgaszony ogień pamięci płonący przez 63 dni

Brak amu­ni­cji, żyw­no­ści i wody. W rękach Powstańców pozo­sta­ło już tyl­ko Śródmieście. 28 wrze­śnia Tadeusz „Bór” Komorowski roz­po­czy­na z Niemcami roz­mo­wy w Ożarowie Mazowieckim na temat zakoń­cze­nia walk i kapi­tu­la­cji. 1 i 2 paź­dzier­ni­ka wstrzy­ma­no ogień.

Godzina W. Fot. Stefan Bałuk - Jerzy Piorkowski (1957) Miasto Nieujarzmione / Wikipedia

Godzina W. Fot. Stefan Bałuk – Jerzy Piorkowski (1957) Miasto Nieujarzmione / Wikipedia

W nocy z 2 na 3 paź­dzier­ni­ka pod­pi­sa­no akt kapi­tu­la­cji Powstania Warszawskiego. Według usta­leń Niemcy zgo­dzi­li się uznać pra­wa kom­ba­tanc­kie żoł­nie­rzy AK, nie sto­so­wać odpo­wie­dzial­no­ści zbio­ro­wej wobec lud­no­ści cywil­nej i nie burzyć pozo­sta­łych budyn­ków w szcze­gól­no­ści tych, któ­re mają duże zna­cze­nie histo­rycz­ne, kul­tu­ral­ne czy duchowe.

Wiadomo jed­nak, ze Niemcy nie dotrzy­ma­ły sło­wa. Nadal doko­ny­wa­ne były zbrod­nie na lud­no­ści cywil­nej i burzo­no budynki.

Władze Warszawy o godz. 9.00 zło­ży­ły wień­ce we miej­scach szcze­gól­nej pamięci:
– przy pomni­ku Mieszkańców Warszawy w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego,
– przy pomni­ku Pamięci 50 tys. Mieszkańców Woli Zamordowanych Przez Niemców,
– przy pomni­ku Polegli-Niepokonani na Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli.

Dzisiaj o 18.00 na Kopcu Powstania Warszawskiego został rów­nież zaga­szo­ny ogień pamię­ci pło­ną­cy w tym miej­scu przez 63 dni. W uro­czy­sto­ści udział wziął i zło­żył wie­niec pod pomni­kiem Polski Walczącej Michał Olszewski, zastęp­ca pre­zy­dent Warszawy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.