29-letni Warszawiak zginął przygnieciony drzewem. Cała Polska odczuwa skutki nawałnic

Cztery oso­by zgi­nę­ły w nocy z piąt­ku na sobo­tę po nawał­ni­cach, któ­re prze­cho­dzi­ły przez Polskę; dwie z nich to uczest­ni­cy obo­zu har­cer­skie­go w Suszku na Pomorzu – poin­for­mo­wał PAP rzecz­nik PSP st. bryg. Paweł Frątczak. Rannych zosta­ło 28 osób. O pią­tej ofie­rze poin­for­mo­wał Waldemar Świąder z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

Fot. Pixabay

Bez prą­du jest ok. 500 tys. odbior­ców, naj­wię­cej w woj. kujawsko-pomorskim.

„Mamy za sobą bar­dzo dra­ma­tycz­ną noc, po przej­ściu burz, któ­re jesz­cze wystę­pu­ją w nie­któ­rych regio­nach. Zaczęły się od stro­ny połu­dnio­wej Polski i obję­ły woje­wódz­two dol­no­ślą­skie, wiel­ko­pol­skie, kujaw­sko-pomor­skie i pomor­skie. Do godzin poran­nych stra­ża­cy inter­we­nio­wa­li ponad 6 tysię­cy razy, naj­wię­cej w Wielkopolsce i woj. kujaw­sko-pomor­skim (po 2 tys. inter­wen­cji w obu regio­nach)” – powie­dział Frątczak.

Nie żyje pięć osób. Najtrudniejsza sytu­acja jest w miej­sco­wo­ści Suszek, gdzie był zor­ga­ni­zo­wa­ny obóz har­cer­ski, zgi­nę­ły dwie przy­gnie­cio­ne przez drze­wa oso­by, są ran­ni. Jak powie­dział Frątczak, do miej­sca nie moż­na doje­chać; komen­dant głów­ny stra­ży pożar­nej skie­ro­wał tam trzy gru­py poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­cze z Gdańska, Łodzi i Warszawy, po oraz słu­cha­czy szkół pożar­ni­czych z Warszawy i Bydgoszczy.

W Konarzynach na Pomorzu drze­wo prze­wró­ci­ło się na budy­nek zabi­ja­jąc kobie­tę; w Małych Swornegaciach na polu namio­to­wym drze­wo przy­gnio­tło męż­czy­znę z Warszawy. Są ran­ni, m.in. w miej­sco­wo­ści Suminy i w Kłodnie.

Na Pomorzu naj­bar­dziej ucier­pia­ły trzy powia­ty: choj­nic­ki, człu­chow­ski i bytow­ski, tak­że samo mia­sto Gdańsk.

Na Kujawach i Pomorzu, w Murczynie poszko­do­wa­ni zosta­li dwaj kie­row­cy, w Żninie kobie­tę ude­rzył dachów­ka i w Ugodzie – ran­ny został stra­żak. Najwięcej znisz­czeń jest w powia­tach żniń­skim, nakiel­skim i sępo­leń­skim – tutaj tak­że miej­sco­wych stra­ża­ków wzmoc­ni­li stra­ża­cy z oko­licz­nych woje­wództw. Tylko w dwóch powia­tach – żniń­skim i nakiel­skim – jest ok. 300 zerwa­nych dachów – poin­for­mo­wał Frątczak.

Jak dodał, w całym kra­ju jest ok. 500 tys. osób bez prą­du, naj­wię­cej bo 230 tys.. na Kujawach i Pomorzu.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.