Masa Krytyczna jednak pojedzie!

Masa krytyczna

Niedawno wszys­tkie media pub­likowały infor­ma­c­je o odwoła­niu Masy Kry­ty­cznej. Dzisi­aj dostal­iśmy infor­ma­c­je z IPN, będącego współor­ga­ni­za­torem imprezy, że odbędzie się ona, a infor­ma­c­ja o jej odwoła­niu podana była przed­w­cześnie.

Dlat­ego w niedzielę, 1 mar­ca, o godzinie 11:00 z Placu Zamkowego w Warsza­w­ie, już po raz trze­ci, wyruszy rowerowa „Masa Kry­ty­cz­na” pamię­ci Żołnierzy Wyk­lę­tych. IPN zaprasza do wspól­nego prze­jaz­du pod Pom­nik Męczen­ników Ter­roru Komu­nisty­cznego na warsza­wskim Służewie. 18 kilo­metrowa trasa, obe­j­mować będzie miejs­ca związane z trag­iczną his­torią bohaterów powo­jen­nego podziemia niepodległoś­ciowego. Wydarze­nie to, którego współor­ga­ni­za­torem jest Biuro Edukacji Pub­licznej IPN, będzie częś­cią obchodów Nar­o­dowego Dnia Pamię­ci Żołnierzy Wyk­lę­tych.

Przed wyrusze­niem, kil­ka słów do uczest­ników, skieru­je dr hab. Krzysztof Szwa­grzyk. Po krótkim przy­wi­ta­niu, row­erzyś­ci prze­jadą obok miejsc związanych z his­torią bohaterów świę­ta 1 mar­ca. Pod­czas prze­jaz­du emi­towane będą utwory muzy­czne z albu­mu „Pan­ny Wyk­lęte”. Pon­ad­to na mecie row­erzyś­ci będą mogli roz­grzać się gorącą herbatą i grochówką, które podawane będą pros­to z kuch­ni polowej. Każde­mu z uczest­ników wręc­zone zostaną okolicznoś­ciowe upomin­ki.
Zakończe­nie prze­jaz­du połąc­zone będzie z uroczys­toś­ci­a­mi orga­ni­zowany­mi przez Ogólnopol­s­ki Społeczny Komitet Upamięt­nienia Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz Urząd Dziel­ni­cy Ursynów.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.