Rotunda uniosła się w powietrze, a następnie pękła niczym bańka mydlana -38 rocznica wybuchu

Dziś 38 roczni­ca wybuchu gazu w Rotundzie PKO. Dokład­nie o 12:37, dwadzieś­cia min­ut przed końcem pier­wszej zmi­any doszło do wybuchu. W budynku zna­j­dowało się wtedy 170 pra­cown­ikow oraz 300 klien­tów. Zginęło 49 osób, a 135 zostało ran­nych. 77 osób wyma­gało hos­pi­tal­iza­cji.

Rotunda PKO po wybuchu

Naoczni świad­kowie mówią o tym, że rotun­da uniosła się w powi­etrze, a następ­nie pękła niczym bań­ka myd­lana.

Najpraw­dopodob­niej wybuch spowodował jeden z robot­ników, który pod­czas kon­serwacji zbyt sil­nie dokrę­cił śrubę kryzy, która mocu­je zawór gazu. W wyniku tego oraz innych sprzy­ja­ją­cych tragedii warunk­ów doszło do pęknię­cia zaworu i pow­sta­nia szczeliny. W nor­mal­nych warunk­ach pogodowych gaz wydostał­by się na zewnątrz. 1979 roku zapamię­tany był jed­nak, jako „zima stule­cia”. Pokry­wa śniegu uniemożli­wiała wydostanie się gazu, a niska tem­per­atu­ra wykro­pliła sub­stanc­je zapa­chowe infor­mu­jące o niebez­pieczeńst­wie. Poprzez insta­lację teleko­mu­nika­cyjną gaz dostał się następ­nie do wnętrza budynku. Niek­tórzy spec­jal­iś­ci do dziś pod­waża­ją tę teorię.

Tego samego roku, 27 październi­ka pod północ­ną ścianą budynku odsłonię­to tablicę upamięt­ni­a­ją­ca ofi­ary wybuchu.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.