421 lat temu stało się coś, co uczyniło Warszawę stolicą Polski

18 mar­ca 1596 roku, 421 lat temu król Zyg­munt III Waza pod­jął decyzję, która ustanow­iła Warsza­wę stolicą Pol­s­ki. Przeniósł wtedy stolicę z Krakowa do Warsza­wy. Jed­nak nie był to, jak częs­to się opisu­je, pro­ces kilkud­niowy czy kilku­miesięczny. Trwał on aż do 1609 roku, a więc 13 lat.


Kolum­na Zyg­mun­ta. Fot. Warsza­wa w Pigułce

Miastem, które nadal pełniło „królewskie” funkc­je, jak koronac­ja czy prze­chowywanie insyg­niów był nadal Kraków. Warsza­wę wybra­no z dwóch względów. Po pier­wsze, jako syn króla Szwecji, Jana III Wazy, Zyg­munt III Waza, chci­ał odzyskać również tron Szwecji. Z Warsza­wy miał więc bliżej do swo­jego rodzin­nego mias­ta.


Po drugie, po utworze­niu Unii Pol­sko-Litewskiej, Kraków był właś­ci­wie na peryfe­ri­ach nowego, wielkiego kra­ju. Warsza­wa była w jego cen­trum, miała świet­ną sieć komu­nika­cyjną i przy­go­towana była do pełnienia ważnych funkcji.

Kolum­na Zyg­mun­ta została postaw­iona na cokole 44 lata po tym wydarze­niu i stoi tam do dziś. Została co praw­da strą­cona pod­czas Pow­sta­nia Warsza­wskiego, ale ocalała. Zniszcze­niu uległy cześć prze­dramienia lewej ręki z krzyżem oraz szabla. Zag­inęły też orły z girlan­da­mi oraz trzy tablice. Wyko­nane były z brązu i, jak więk­szość cen­nych rzeczy, zostały zapewne wywiezione do Niemiec.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.