45-letni obywatel Wietnamu handlował ludźmi

Mł. asp. Jarosław Lesi­ak – dziel­ni­cowy z komis­ariatu policji w Lesznowoli został wyróżniony przez dowództ­wo Nad­bużańskiego Odd­zi­ału Straży Granicznej za zaan­gażowanie i doskon­ałą wiedzę oper­a­cyjną, dzię­ki której możli­we było zatrzy­manie 45- let­niego oby­wa­tela Wiet­na­mu – orga­ni­za­to­ra tzw. „hand­lu ludź­mi”.


Fot. KSP

Dziel­ni­cowy z komis­ariatu w Lesznowoli, który już od kilku lat pełni służbę na tere­nie zamieszkałym przez znaczną liczę osób pochodzą­cych z Azji połud­niowo – wschod­niej, cieszy się zau­faniem mieszkańców, posi­a­da znakomitą wiedzę doty­czącą swo­jego rejonu oraz zawodową czu­jność.

Ma również bard­zo dobre kon­tak­ty z mieszkań­ca­mi, które jak się okaza­ło, miały znaczą­cy wpływ na prowad­zone przez Nad­bużańs­ki Odd­zi­ał Straży Granicznej postępowanie w spraw­ie niele­gal­nego przekracza­nia pol­skiej grani­cy przez znaczne grupy osób pochodzenia azjaty­ck­iego, a następ­nie ich dal­szego „prz­erzu­tu” do kra­jów Europy Zachod­niej.

Podz­iękowanie dla mł. asp. Jarosława Lesi­a­ka przesłane przez Zastępcę Komen­dan­ta Nad­bużańskiego Odd­zi­ału Straży Granicznej płk Tomasza Zybińskiego na ręce Komen­dan­ta Stołecznego Policji mł. insp. Rafała Kubick­iego świad­czą o pro­fesjon­al­izmie funkcjonar­iusza, dzię­ki które­mu możli­we było zatrzy­manie i postaw­ie­nie zarzutów 45-let­niemu oby­wa­telowi Wiet­na­mu.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.