5 pięter, 300 łóżek i lądowisko. Rozpoczyna się budowa Szpitala Południowego

Szpi­tal Połud­niowy to nowoczes­ny wielo­pro­filowy szpi­tal miejs­ki na 309 łóżek wraz z miejs­ca­mi inten­sy­wnej ter­apii. Zna­jdą się w nim odd­zi­ały: ratunkowy, wewnętrzny, kar­di­o­log­iczny, położnic­zo – gineko­log­iczny z neona­tologią, geri­atryczny, ortope­dy­czny, chirurgii ogól­nej, psy­chi­a­trii, odd­zi­ał inten­sy­wnej ter­apii, porad­nie spec­jal­isty­czne oraz całe zaplecze diag­nos­ty­czno – reha­bil­i­ta­cyjne, z bankiem krwi włącznie. Kom­plek­sowość przewidzianych usług leczniczych wpisu­je się w opiekę koor­dynowaną.

Wiz­ual­iza­c­ja Szpi­ta­la. Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

Anal­iza utworze­nie szpi­ta­la w tym miejs­cu zakła­da, że pop­u­lac­ja potenc­jal­nych pac­jen­tów będzie wynosiła około 250 tys. osób z najbliższej dziel­ni­cy tj. Ursyn­owa. Nato­mi­ast włącza­jąc Wilanów, powiat piaseczyńs­ki oraz tere­ny sko­mu­nikowane z Warsza­wą planowaną obwod­nicą oraz ist­niejącą autostradą A2, należy założyć, że pac­jen­ta­mi szpi­ta­la może być 300–350 tys. ludzi.
Wykon­aw­cą prac jest kon­sor­cjum składa­jące się ze spółek: Erbud S.A., Stra­bag Spół­ka z o.o., Stra­bag AG i Ed. Züblin AG. Mias­to przez­naczyło na inwest­y­c­je 400 mln zł.
Szpi­tal Połud­niowy będzie się składał z trzech pię­ciokondy­gna­cyjnych budynków, i będzie dys­ponował 309 łóżka­mi. Na dachu jed­nego z paw­ilonów zlokali­zowane będzie lądowisko helikopterów przys­tosowane dla śmigłow­ców Lot­niczego Pogo­towia Ratunkowego.

W założe­ni­ach pro­jek­towych w budynku A (z wejś­ciem głównym od ul. Pileck­iego) na parterze pomieś­ci się przy­chod­nia szpi­tal­na z porad­ni­a­mi: chirur­giczną, ortope­dy­czną, kar­di­o­log­iczną, gineko­log­iczno-położniczą, psy­cho­log­iczną, uro­log­iczną i nefro­l­og­iczną, dia­beto­log­iczną, gas­troen­tero­log­iczną, der­ma­to­log­iczno-wen­ero­log­iczną oraz z izbą przyjęć. I piętro będzie przez­nac­zone na funkcjonowanie lab­o­ra­to­ri­um anal­i­ty­cznego oraz dzi­ału reha­bil­i­tacji z fizjoter­apią i hydroter­apią. Na piętrze II zna­jdą się odd­zi­ały szpi­talne: ginekologii, położniczy + łóż­ka noworod­kowe i neona­to­log­iczne oraz blok porodowy. III piętro pomieś­ci odd­zi­ał chirurgii ogól­nej.

Fot. R. Motyl / UM Warsza­wa

W budynku B (z wejś­ciem od ul. I. Gand­hi) – parter to m.in. Szpi­tal­ny Odd­zi­ał Ratunkowy oraz diag­nos­ty­ka obra­zowa. Na I piętrze zna­jdzie się admin­is­trac­ja oraz dzi­ał badań czyn­noś­ciowych i dzi­ał endoskopii. II piętro przez­nac­zone zostanie na funkcjonowanie odd­zi­ału kar­di­ologii i odd­zi­ału geri­atrii. Na III piętrze zna­jdzie się blok oper­a­cyjny oraz odd­zi­ał anestezjologii i inten­sy­wnej ter­apii.

W budynku C (z wjaz­dem od strony budynku Insty­tu­tu Hema­tologii i Trans­fuzjologii) na poziomie -2 zna­jdzie się park­ing i pomieszczenia tech­niczne, a poziom -1 pomieś­ci cen­tral­ną szat­nię i zaplecze mag­a­zynowo-tech­niczne. Na I piętrze zaplanowano odd­zi­ał psy­chi­a­tryczny i odcinek obserwa­cyjny. Na II piętrze funkcjonować będzie odd­zi­ał wewnętrzny, III piętro pomieś­ci odd­zi­ał orto­pe­dii, a na piętrze IV, jak w pozostałych budynkach, rozlokowane zostaną pomieszczenia tech­niczne.

Całkowi­ta powierzch­nia użytkowa budynków głównych A, B i C to 42375,64 m². W pro­jek­cie uwzględ­niono wszelkie udo­god­nienia i stan­dardy określone w obow­iązu­ją­cych przepisach doty­czą­cych użytkowa­nia obiek­tów przez oso­by niepełnosprawne. Wszech­stronne rozwiąza­nia posi­a­da także park­ing. Wjazd i wyjazd z podziem­nego parkingu zna­j­du­je się od strony ul. Pileck­iego, zaś wyjazd od strony ul. Indiry Gand­hi. Nieza­leżny wjazd i wyjazd posi­a­da również Szpi­tal­ny Odd­zi­ał Ratunkowy. Zapro­jek­towanych zostało 400 miejsc pos­to­jowych: 38 stanowisk na parkingu nadziem­nym, 362 stanowiska na parkingu podziem­nym.

Fot. R. Motyl / UM Warsza­wa

Ter­mi­narz budowy szpi­ta­la Połud­niowego
– 19 październi­ka 2016 r. – Mias­to Stołeczne Warsza­wa pod­pisało umowę z wykon­aw­cą na budowę szpi­ta­la,
– obec­nie trwa­ją prace pro­jek­towe, robo­ty przy­go­towaw­cze oraz orga­ni­za­c­ja placu budowy,
– grudzień 2016r. i pier­wszy kwartał 2017 r. – robo­ty ziemne,
– koniec 2017 r. – stan surowy budynku,
– 2018 r. – robo­ty wykończeniowe i robo­ty insta­la­cyjne.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.