5 pięter, 300 łóżek i lądowisko. Rozpoczyna się budowa Szpitala Południowego

Szpital Południowy to nowo­cze­sny wie­lo­pro­fi­lo­wy szpi­tal miej­ski na 309 łóżek wraz z miej­sca­mi inten­syw­nej tera­pii. Znajdą się w nim oddzia­ły: ratun­ko­wy, wewnętrz­ny, kar­dio­lo­gicz­ny, położ­ni­czo – gine­ko­lo­gicz­ny z neo­na­to­lo­gią, geria­trycz­ny, orto­pe­dycz­ny, chi­rur­gii ogól­nej, psy­chia­trii, oddział inten­syw­nej tera­pii, porad­nie spe­cja­li­stycz­ne oraz całe zaple­cze dia­gno­stycz­no – reha­bi­li­ta­cyj­ne, z ban­kiem krwi włącz­nie. Kompleksowość prze­wi­dzia­nych usług lecz­ni­czych wpi­su­je się w opie­kę koordynowaną.

Wizualizacja Szpitala. Fot. Materiały prasowe

Analiza utwo­rze­nie szpi­ta­la w tym miej­scu zakła­da, że popu­la­cja poten­cjal­nych pacjen­tów będzie wyno­si­ła oko­ło 250 tys. osób z naj­bliż­szej dziel­ni­cy tj. Ursynowa. Natomiast włą­cza­jąc Wilanów, powiat pia­se­czyń­ski oraz tere­ny sko­mu­ni­ko­wa­ne z Warszawą pla­no­wa­ną obwod­ni­cą oraz ist­nie­ją­cą auto­stra­dą A2, nale­ży zało­żyć, że pacjen­ta­mi szpi­ta­la może być 300–350 tys. ludzi.

Wykonawcą prac jest kon­sor­cjum skła­da­ją­ce się ze spół­ek: Erbud S.A., Strabag Spółka z o.o., Strabag AG i Ed. Züblin AG. Miasto prze­zna­czy­ło na inwe­sty­cje 400 mln zł.
Szpital Południowy będzie się skła­dał z trzech pię­cio­kon­dy­gna­cyj­nych budyn­ków, i będzie dys­po­no­wał 309 łóż­ka­mi. Na dachu jed­ne­go z pawi­lo­nów zlo­ka­li­zo­wa­ne będzie lądo­wi­sko heli­kop­te­rów przy­sto­so­wa­ne dla śmi­głow­ców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W zało­że­niach pro­jek­to­wych w budyn­ku A (z wej­ściem głów­nym od ul. Pileckiego) na par­te­rze pomie­ści się przy­chod­nia szpi­tal­na z porad­nia­mi: chi­rur­gicz­ną, orto­pe­dycz­ną, kar­dio­lo­gicz­ną, gine­ko­lo­gicz­no-położ­ni­czą, psy­cho­lo­gicz­ną, uro­lo­gicz­ną i nefro­lo­gicz­ną, dia­be­to­lo­gicz­ną, gastro­en­te­ro­lo­gicz­ną, der­ma­to­lo­gicz­no-wene­ro­lo­gicz­ną oraz z izbą przy­jęć. I pię­tro będzie prze­zna­czo­ne na funk­cjo­no­wa­nie labo­ra­to­rium ana­li­tycz­ne­go oraz dzia­łu reha­bi­li­ta­cji z fizjo­te­ra­pią i hydro­te­ra­pią. Na pię­trze II znaj­dą się oddzia­ły szpi­tal­ne: gine­ko­lo­gii, położ­ni­czy + łóż­ka nowo­rod­ko­we i neo­na­to­lo­gicz­ne oraz blok poro­do­wy. III pię­tro pomie­ści oddział chi­rur­gii ogólnej.

Fot. R. Motyl / UM Warszawa

W budyn­ku B (z wej­ściem od ul. I. Gandhi) – par­ter to m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz dia­gno­sty­ka obra­zo­wa. Na I pię­trze znaj­dzie się admi­ni­stra­cja oraz dział badań czyn­no­ścio­wych i dział endo­sko­pii. II pię­tro prze­zna­czo­ne zosta­nie na funk­cjo­no­wa­nie oddzia­łu kar­dio­lo­gii i oddzia­łu geria­trii. Na III pię­trze znaj­dzie się blok ope­ra­cyj­ny oraz oddział ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej terapii.

W budyn­ku C (z wjaz­dem od stro­ny budyn­ku Instytutu Hematologii i Transfuzjologii) na pozio­mie -2 znaj­dzie się par­king i pomiesz­cze­nia tech­nicz­ne, a poziom -1 pomie­ści cen­tral­ną szat­nię i zaple­cze maga­zy­no­wo-tech­nicz­ne. Na I pię­trze zapla­no­wa­no oddział psy­chia­trycz­ny i odci­nek obser­wa­cyj­ny. Na II pię­trze funk­cjo­no­wać będzie oddział wewnętrz­ny, III pię­tro pomie­ści oddział orto­pe­dii, a na pię­trze IV, jak w pozo­sta­łych budyn­kach, roz­lo­ko­wa­ne zosta­ną pomiesz­cze­nia techniczne.

Całkowita powierzch­nia użyt­ko­wa budyn­ków głów­nych A, B i C to 42375,64 m². W pro­jek­cie uwzględ­nio­no wszel­kie udo­god­nie­nia i stan­dar­dy okre­ślo­ne w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach doty­czą­cych użyt­ko­wa­nia obiek­tów przez oso­by nie­peł­no­spraw­ne. Wszechstronne roz­wią­za­nia posia­da tak­że par­king. Wjazd i wyjazd z pod­ziem­ne­go par­kin­gu znaj­du­je się od stro­ny ul. Pileckiego, zaś wyjazd od stro­ny ul. Indiry Gandhi. Niezależny wjazd i wyjazd posia­da rów­nież Szpitalny Oddział Ratunkowy. Zaprojektowanych zosta­ło 400 miejsc posto­jo­wych: 38 sta­no­wisk na par­kin­gu nad­ziem­nym, 362 sta­no­wi­ska na par­kin­gu podziemnym.

Fot. R. Motyl / UM Warszawa

Terminarz budo­wy szpi­ta­la Południowego
– 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. – Miasto Stołeczne Warszawa pod­pi­sa­ło umo­wę z wyko­naw­cą na budo­wę szpitala,
– obec­nie trwa­ją pra­ce pro­jek­to­we, robo­ty przy­go­to­waw­cze oraz orga­ni­za­cja pla­cu budowy,
– gru­dzień 2016r. i pierw­szy kwar­tał 2017 r. – robo­ty ziemne,
– koniec 2017 r. – stan suro­wy budynku,
– 2018 r. – robo­ty wykoń­cze­nio­we i robo­ty instalacyjne.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.