Policja zatrzymała trzech nieletnich dewastatorów

Trzech 16-latków, dokon­ało zniszczenia budynku poczekalni oraz wyposaże­nia per­onu stacji PKP. Wybili szy­by, poła­mali ław­ki poczekalni oraz zbili tablicę elek­tron­iczną powodu­jąc łączne star­ty w kwocie pon­ad 21 tys. zło­tych.

Fot. polic­ja

29 kwiet­nia br. kil­ka min­ut przed północą polic­jan­ci prewencji patrolu­jąc rejon służbowy w okol­i­cy stacji PKP Kobył­ka Ossów usłyszeli odgłosy tłuc­zonego szkła. Gdy tylko znaleźli się w bliskiej odległoś­ci od per­onu zauważyli dwie oso­by, które rzu­cały tłuczniem kole­jowym w okna poczekalni. Na widok radiowozu oso­by te szy­bko odd­al­iły się z miejs­ca zdarzenia. Polic­jan­ci stwierdzili, że zostały uszkod­zone, wybite szy­by w budynku poczekalni, oraz dwie tablice infor­ma­cyjne.
Już następ­nego dnia przed­staw­iciele PKP zgłosili zaw­iadomie­nie o uszkodzenia mienia, gdzie wartość strat została osza­cow­ana na kwotę pon­ad 21 tys. zło­tych. Polic­jan­ci równie szy­bko zajęli się sprawą, ustalili i wyty­powali oso­by pode­jrze­wane o doko­nanie tego czynu. Kil­ka dni temu na tere­nie jed­nej ze szkół funkcjonar­iusze zatrzy­mali dwóch 16-latków, na tere­nie mias­ta kole­jnego 16-lat­ka. Cała trój­ka została doprowad­zona do jed­nos­t­ki Policji i przesłuchana w charak­terze nielet­nich spraw­ców czynu zabro­nionego, wybi­cia szyb, poła­ma­nia ławek poczekalni oraz zbi­cie tabl­i­cy elek­tron­icznej powodu­jąc łączne star­ty w kwocie pon­ad 21 tys. zło­tych.

Polic­jan­ci skierowali również do sądu rejonowego w Woło­minie – wydzi­ału rodzin­nego i nielet­nich wniosek o wszczę­cie postępowa­nia wobec nielet­nich. Przed­staw­iciele PKP zapowiedzieli również złoże­nie wniosku o zwrot kosztów ponie­sionych w związku z naprawą uszkod­zonych przed­miotów i budynku poczekalni.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.