7 mężczyzn pobiło go brutalnie w autobusie. „Bili i kopali po całym ciele. Pobicie na tle narodowościowym”

Polic­jan­ci z Woli ustalili i zatrzy­mali sied­miu osób pode­jrzanych o pobi­cie oby­wa­tela Mali. Do zdarzenia doszło w auto­bus­ie, gdzie gru­pa osób zaatakowała pokrzy­wd­zonego, bijąc go po całym ciele w wyniku czego odniósł on ogólne obraże­nia ciała. Spraw­cy pod­czas zdarzenia pub­licznie wyzy­wali pokrzy­wd­zonego z uwa­gi na jego przy­należność nar­o­dowoś­ciową.

Kaj­dan­ki. Fot. Bort­N66 / Shut­ter­stock

Około godziny 17 polic­jan­ci z wol­skiej patrolów­ki otrzy­mali zgłosze­nie o tym, że w auto­bus­ie linii 109 doszło do pobi­cia oby­wa­tela Mali. Na miejs­cu funkcjonar­iusze ustalili, że pokrzy­wd­zony próbował wejść do auto­busu. Tam zna­j­dowała się gru­pa osób, która na jego widok zareagowała agresy­wnie, wyzy­wa­jąc go pub­licznie z uwa­gi na jego przy­należność nar­o­dowoś­ciową w obec­noś­ci innych pasażerów. Spraw­cy wypch­nęli pokrzy­wd­zonego z auto­busu, a następ­nie bili go i kopali po całym ciele. Wezwana karet­ka pogo­towia zabrała pokrzy­wd­zonego do szpi­ta­la, spraw­cy uciek­li.
Polic­jan­ci niezwłocznie zajęli się sprawą i rozpoczęli śledzt­wo. Tech­nik krymi­nal­isty­ki przeprowadz­ił oględziny, śled­czy zabez­pieczyli nagra­nia z mon­i­toringu, ustalili i przesłuchali świad­ków zdarzenia, sporządzili przy udziale biegłego z zakre­su badań antro­poskopi­jnych portret pamię­ciowy jed­nego z nich oraz rozpoczęli ustal­e­nie grupy osób odpowiedzial­nych za ten czyn. Dzię­ki skutecznoś­ci i pro­fesjon­al­iz­mowi śled­czych pier­wszy z pode­jrzanych mężczyzn 20-let­ni Cezary K. wpadł już po kilku dni­ach od zdarzenia. Niedłu­go po nim kole­jne oso­by zostały wyty­powane i zatrzy­mane – 17-let­ni Patryk G., 21-let­ni Paweł Ł., 32-let­ni Sebas­t­ian K., 24-let­ni Mar­iusz O., 19-let­ni Marcin G. i 23-let­ni Michał M.

Polic­jan­ci wraz ze zgro­mad­zonym mate­ri­ałem dowodowym przekaza­li pode­jrzanych do proku­ratu­ry. Mężczyźni usłyszeli zarzut doty­czą­cy pobi­cia na tle nar­o­dowoś­ciowym o charak­terze chuli­gańskim. Decyzją sądu cała siódem­ka została tym­cza­sowo aresz­towana na okres 3 miesię­cy.

Przestępst­wo na tle dyskrymi­nacji zagrożone jest karą do 5 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.