Alan Walker niedługo w Warszawie. Bilety sprzedają się, jak świeże bułeczki

Jeden z naj­słyn­niej­szych DJ na świe­cie wystą­pi w Polsce, a na jego tra­sie jest klub Progresja w Warszawie. Koncert odbę­dzie się 14 lute­go 2017 roku o godzi­nie 21:00.

Bilety na kon­cert sprze­da­ją się w bar­dzo szyb­kim tem­pie. Chcecie tam być i posłu­chać go na żywo? Musicie się pośpie­szyć. Sprzedaż bile­tów ruszy­ła 21.10.2016 o 9:00, ale pierw­sza pula jest już na wyczer­pa­niu. Druga pula ruszy dopie­ro w dniu kon­cer­tu, ale jej cena będzie wyno­si­ła 120 zł więc nie­co wię­cej niż obec­ne 105 zł.

Artysta wystą­pił mię­dzy inny­mi pod­czas Eska Music Awards (2016). W ser­wi­sie YouTube dwa jego utwo­ry upla­so­wa­ły się dosyć wyso­ko. „Faded” ma pra­wie 714 mln wyświe­tleń, a „Sing Me To Sleep” nie­speł­na 113 mln wyświe­tleń. Na kon­cie ma rów­nież remik­sy pio­se­nek zespo­łu Coldplay i CashCash & Digital Farm Animals, a Sia umie­ści­ła jego wer­sję kawał­ka „Move Your Body” na swo­im albu­mie. W radiach pla­so­wał się już nie raz na pierw­szym miej­scu w TOP 10 Świat.

Alan Walker mimo swo­je­go mło­de­go wie­ku (19 lat) ma ogrom­ne doświad­cze­nie muzycz­ne. Grał na naj­więk­szych euro­pej­skich festi­wa­lach takich jak Lolapalooza, Creamfields czy Tomorrowland.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.