Alarm bombowy w budynku Giełdy Papierów Wartościowych, KRRiT, Ringier Axel Springer i wielu innych miejscach!

Jak dowie­dzia­ła się Warszawa w Pigułce w Ringier Axel Springer trwa wła­śnie alarm bom­bo­wy. Jak doda­je „Fakt” na swo­jej stro­nie wie­le redak­cji jest dzi­siaj spraw­dza­nych pod tym kątem.

Fot. czytelnik

Fot. czy­tel­nik

Jak mówi nam Biuro Prasowe Komendy Stołecznej Policji wpły­nę­ło dziś mailo­wo wie­le infor­ma­cji o poten­cjal­nych zagro­że­niach. Informację o bom­bie otrzy­ma­ły rów­nież sie­dzi­ba Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji. Pracownicy insty­tu­cji zosta­li ewa­ku­owa­ni z budynków.

Najprawdopodobniej to robo­ta „żar­tow­ni­sia”, ale poli­cja nie baga­te­li­zu­je żad­ne­go zgłoszenia.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.