Aplikacja „Zanieczyszczenie powietrza” przestała działać

[AKTUALIZACJA] Aplikac­ja została zak­tu­al­i­zowana do nowej wer­sji. Ter­az wszys­tko powin­no dzi­ałać poprawnie.

Aplikac­ja „Zanieczyszcze­nie powi­etrza” przes­tała dzi­ałać, a konkret­nie pobier­ać dane z WIOŚ i GIOŚ. Dzieje się tak dlat­ego, że ser­w­ery inspek­toratów nie są dostęp­ne.
Fot. Aplikac­ja Zanieczyszcze­nie powi­etrza

„Nie dzi­ała­ją niek­tóre ser­w­ery Wojew­ódz­kich i Głównego Inspek­toratu Ochrony Środowiska. Gdy ser­w­er nie jest dostęp­ny nie jesteśmy w stanie pobrać danych, choć bard­zo byśmy chcieli. Stąd mogą pojaw­ić się cza­sowe błędy w odświeża­niu. Prob­lem zgłosil­iśmy. Próbu­je­my zro­bić jakieś obe­jś­cie. Z tego co się ori­en­tu­je­my oce­ny 1 w Google Play sytu­acji nie rozwiążą” – tłu­maczą autorzy aplikacji.

Niek­tórzy użytkown­i­cy snu­ją teorie spiskowe i twierdzą, że jakoś powi­etrza nadal jest trag­icz­na, ale inspek­toraty nie chcą siać pani­ki. Praw­da jest jed­nak taka, że wraz z powrotem wia­tru, zanieczyszcze­nie powi­etrza jest już dużo mniejsze. Prog­nozu­je się, że tej nocy wskaźni­ki wrócą do nor­mal­nej skali i poziom zanieczyszczenia nie będzie już przekroc­zony.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.