Arabskie Centrum Multikulturowego Dialogu w Warszawie! 3 budynki i 40-piętrowa wieża wyższa od Narodowego

Warsza­wa w Pigułce dowiedzi­ała się ze źródeł zbliżonych do Urzę­du Mias­ta, że na Pradze Połud­nie, naprze­ci­wko Teatru Powszech­nego pow­stanie kom­pleks o nazwie Arab­skie Cen­trum Mul­ti­kul­tur­owego Dia­logu.

Fot. Źródła Warszawy w Pigułce

Fot. Źródła Warsza­wy w Pigułce

Ma to być kom­pleks obe­j­mu­ją­cy trzy budyn­ki i 40-piętrową wieże, która będzie dwa razy wyższa od Sta­dionu Nar­o­dowego. Na dole zna­jdą się Bib­liote­ka, Muzeum Nau­ki i Muzeum Sztu­ki. W wieży nato­mi­ast będzie obser­wa­to­ri­um astro­nom­iczne, taras widokowy, hotel i biu­ra.
Całość ma zna­j­dować się naprze­ci­wko Teatru Powszech­nego, pomiędzy uli­ca­mi Zamoyskiego, Tar­gowej i Zie­le­nieck­iej, na grun­cie należą­cym do Urzę­du Mias­ta. Inwest­or przy­go­tował też wiz­ual­iza­c­je i szczegółowy plan składa­ją­cy się z widoku architek­ton­icznego i wymi­arów. Inwest­or ma pochodz­ić z Ara­bii Saudyjskiej.

O komen­tarz do planowanej inwest­y­cji poprosil­iśmy Rad­nego Dziel­ni­cy Pra­ga Połud­nie Pana Mar­ka Borkowskiego (PiS), na której tere­nie miało by pow­stać Arab­skie Cen­trum Dia­logu Międzykul­tur­owego:

„O całej spraw­ie dowiedzi­ałem się właśnie od redakcji Warsza­wa w Pigułce. Cóż, myślę, że nie będę odosob­niony w obawach, z który­mi wiąże się ta kon­trow­er­syj­na inwest­y­c­ja. Była by to już kole­j­na po meczecie i ośrod­ku kul­tu­ry muzuł­mańskiej, który pow­stał na Ochocie budowla w Warsza­w­ie o charak­terze kul­tur­owo-religi­jnym, bo z pewnoś­cią znalazł by się tam również meczet real­i­zowana za pieniądze kra­jów z Zato­ki Per­skiej. Ich akty­wność budzi obawy, w wielu kra­jach zachod­nich z uwa­gi na auto­ry­tarny charak­ter rządów w tych kra­jach, a także wspieranie najbardziej skra­jnych rodza­jów isla­mu jak wahabityzm. Zresztą sama skala tych budynków, jest ogrom­na i przytłoczyła by całą okolicę, a w szczegól­noś­ci wieża, która miała by być wyższa od Sta­dionu Nar­o­dowego. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tej kon­trow­er­syjnej budowli.”

[AKTUALIZACJA] Na nasze pytanie odnośnie inwest­y­cji odpowiedzi­ał Zastęp­ca Prezy­den­ta m.st. Warsza­wy Jacek Woj­ciechow­icz. Wiceprezy­dent mówi, że był pomysł zgłos­zony przez inwest­o­ra z Ara­bii Saudyjskiej. Ten chci­ał jed­nak, by mias­to przekaza­ło mu grunt pod budowę… nieod­płat­nie. Jacek Woj­ciechow­icz mówi, że obec­nie mias­to nie rozważa podob­nej inwest­y­cji i nie bierze jej pod uwagę.

Fot. Źródła Warszawy w Pigułce

Fot. Źródła Warsza­wy w Pigułce

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.