Archeolodzy na stałe przy rozbudowie II linii metra. „Poprzednio budowa była wstrzymywana w sumie 16 razy”

Prace przy rozbu­dowie II linii metra odby­wa­ją się pod nad­zorem arche­o­log­icznym a żadne z upamięt­nień his­to­rycznych wydarzeń nie będzie zlik­wid­owane. Budowa jest prowad­zona z ostrożnoś­cią i dbałoś­cią aby nie uchy­bić god­noś­ci miejsc pamię­ci kaźni jej mieszkańców.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Metro Warsza­wskie zawarło z Państ­wowym Muzeum Arche­o­log­icznym umowę na pełnie­nie nad­zoru arche­o­log­icznego w cza­sie budowy odcin­ka północ­no-wschod­niego i zachod­niego II linii metra. Umowa zawarta została na 20 miesię­cy. Przed rozpoczę­ciem prac budowlanych – dziś prowad­zonych na Targówku i na Woli – naukow­cy z muzeum wykon­ali kwerendę źródłową,aby ustal­ić miejs­ca his­to­rycznej zabu­dowy. Nad­zorowane tere­ny obe­j­mu­ją obszary związane z roz­wo­jem his­to­rycznym mias­ta, dlat­ego też możli­we są znaleziska związane z taki­mi wydarzeni­a­mi jak insurekc­ja koś­ciuszkows­ka, pow­stanie listopad­owe, I i II woj­na świa­towa.
- Zda­je­my sobie sprawę jak niezwyk­le ważne wydarzenia dla naszej his­torii miały miejsce tu, gdzie dziś trwa budowa metra. Dlat­ego prace prowad­zone są z wielką uwagą i pod stałym nad­zorem – mówi Han­na Gronkiewicz-Waltz, Prezy­dent m.st. Warsza­wy.

Całość prac budowlanych na sześ­ciu stac­jach obu odcinków II linii metra prowad­zona jest pod stałym nad­zorem arche­ologów; do każdej stacji dele­gowany jest spec­jal­ista posi­ada­ją­cy stosowne uprawnienia. Oso­by te obec­ne są w trak­cie prowadzenia wszys­t­kich prac ziem­nych ingeru­ją­cych w warst­wy w których mogą wys­tąpić obiek­ty lub nawarst­wienia antro­pogeniczne. W trak­cie prac budowlanych prowad­zona jest obserwac­ja odkry­wanej zie­mi, zaś dostęp­na powierzch­nia sprawdzana jest wykrywaczem met­ali. W przy­pad­ku natrafienia na relik­ty arche­o­log­iczne, nawarst­wienia antro­pogeniczne, szcząt­ki ludzkie lub obiek­ty arche­o­log­iczne przeprowad­zone zostaną inter­wen­cyjne bada­nia wykopaliskowe.

Każ­do­ra­zowo po natrafie­niu na szcząt­ki ludzkie powiadomiona zostanie polic­ja, a w uza­sad­nionych przy­pad­kach, gdy odnalezione zostaną szcząt­ki ofi­ar walk lub zbrod­ni na lud­noś­ci cywilnej – Insty­tut Pamię­ci Nar­o­dowej. Znaleziony mate­ri­ał kost­ny pod­dany zostanie anal­izie w pra­cowni antropo­log­icznej Państ­wowego Muzeum Arche­o­log­icznego w Warsza­w­ie. Po zakończe­niu badań pochówek odnalezionych i wydoby­tych szczątków nastąpi na wskazanym przez Woje­w­odę cmen­tarzu wojen­nym w Warsza­w­ie.

- His­to­rycy Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego służą radą i kon­sul­tacją, by pomóc w iden­ty­fikacji odnalezionych pod­czas budowy metra arte­fak­tów oraz pow­iąza­niu ich z tak ważny­mi wydarzeni­a­mi his­to­ryczny­mi mają­cy­mi miejsce na tym tere­nie, jak Rzeź Woli, która została doko­nana w pier­wszych dni­ach pow­sta­nia warsza­wskiego. Głównym naszym zadaniem jest przy­wracanie pamię­ci o ofi­arach ekster­mi­nacji mieszkańców warsza­wskiej Woli przeprowad­zonej przez niemieck­iego oku­pan­ta. Dzię­ki rzec­zom oso­bistym znalezionym pod­czas prac przy budowie metra ist­nieje szansa na rozpoz­nanie i ustal­e­nie tożsamoś­ci zamor­dowanych w sierp­niu 1944 roku mieszkańców stol­i­cy – powiedzi­ał Jan Ołdakows­ki, dyrek­tor Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego.

W cza­sie budowy metra zad­bamy także o upamięt­nienia ważnych wydarzeń. Na mocy ustawy z 18 grud­nia 1998 roku o Insty­tu­cie Pamię­ci Nar­o­dowej – Komisji Ści­ga­nia Zbrod­ni prze­ci­wko Nar­o­dowi Pol­skiemu oce­na stanu opie­ki nad miejs­ca­mi i trwały­mi obiek­ta­mi pamię­ci należy do IPN. Inwest­or będzie każ­do­ra­zowo kon­sul­tował z Insty­tutem dzi­ała­nia związane z demon­tażem upamięt­nień w cza­sie budowy, a także – o ile będzie to konieczne ze wzglę­du na prowad­zone prace – uzgad­ni­ał ich prze­niesie­nie w inne miejsce. Żadne z upamięt­nień nie uleg­nie lik­widacji.

Podob­na umowa na pełnie­nie nad­zoru arche­o­log­icznego zawarta była pod­czas budowy odcin­ka cen­tral­nego. Piwnice Fab­ry­ki Drożdży z początku XX wieku (znaleziony na miejs­cu kamień węgiel­ny datowany był na 1912r.), dawne pomieszczenia tech­niczne budynku PAST-y, pocis­ki z cza­sów II wojny świa­towej – takie znaleziska towarzyszyły budowie cen­tral­nego odcin­ka II linii metra. Najliczniejsze odkrycia arche­o­log­iczne to pozostałoś­ci przed­wo­jen­nej zabu­dowy stol­i­cy, ale budown­ic­zowie metra znaleźli również XVIII wieczne naczy­nia w jed­nej z piwnic przy ul. Świę­tokrzyskiej i pozostałoś­ci dawnej studni drew­ni­anej z XIX wieku. Pirotech­ni­cy nato­mi­ast wywieźli z placu budowy w sum­ie 450 sztuk amu­nicji, w tym pon­ad 100 pocisków artyleryjs­kich. Budowa metra była z tego powodu wstrzymy­wana w sum­ie 16 razy.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.