Awaria infrastruktury kolejowej. SKM-ki pomijają cztery stacje!

W związku z awar­ią infra­struk­tu­ry kole­jowej na stacji WARSZAWA OCHOTA pocią­gi SKM linii S1, S2 oraz KM jadące w kierunku WARSZAWA ZACHODNIA kierowane są przez stac­je Warsza­wa Cen­tral­na z pominię­ciem czterech stacji. Z kolei w związku z awar­ią sieci trak­cyjnej na stacji Legionowo Pias­ki wys­tępu­ją utrud­nienia w kur­sowa­niu pociągów SKM linii S3.


Fot. SKM

Pocią­gi pom­iną następu­jące stac­je:


  • Warsza­wa Sta­dion
  • Warsza­wa Pow­iśle
  • Warsza­wa Śród­mi­escie
  • Warsza­wa Ocho­ta

Wprowadza się wza­jemne Hon­orowanie Biletów ZTM – KM w pocią­gach na odcinku Warsza­wa Zachod­nia – Warsza­wa Wschod­nia w obu kierunk­ach oraz w auto­busach i tramwa­jach w cią­gach ulic:

  • al. Jero­zolim­skie,
  • al. Zie­le­niec­ka,
  • Tar­gowa,
  • Kijows­ka pomiędzy stac­ja­mi Warsza­wa Wschod­nia – Warsza­wa Zachod­nia

Możli­we opóźnienia w kur­sowa­niu pociągów, relac­je skró­cone, odwoła­nia.

W związku z awar­ią sieci trak­cyjnej na stacji Legionowo Pias­ki wys­tępu­ją też utrud­nienia w kur­sowa­niu pociągów SKM linii S3. Jak infor­mu­je ZTM nastąpiło wyłącze­nie ruchu pociągów na odcinku Wieliszew – Legionowo Pias­ki .

Uru­chomiona została zastępcza linia „Z” kur­su­ją­ca na odc. PKP Legionowo 03 – Michałów Reginów (przys­tanek na ul. Warsza­wskiej)

MICHAŁÓW REGINÓW ( w stronę Nieporę­tu – przys­tanek PKS) – Wcza­sowa – Kwia­towa – Pięk­na – Warsza­wska – Nowod­wors­ka – PKP MICHAŁÓW REGINÓW 0102 – Koś­ciel­na – Jana Pawła I – Piaskowa – PIASKOWA 0102 - Warsza­wska – Jagiel­lońs­ka – Słowack­iego – PKP LEGIONOWO 03.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.