Bary mleczne w stolicy padną? Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów

Macie trzy wyj­ścia: może­cie goto­wać nie­do­bre jedze­nie, upaść lub zdro­żeć. Tak w skró­cie moż­na opi­sać roz­po­rzą­dze­nie Ministerstwa Finansów. Bary mlecz­ne dosta­ły bowiem… zakaz uży­wa­nia przy­praw. Jeżeli go zła­mią stra­cą dofi­nan­so­wa­nie. A to dzię­ki temu ceny dań z barów mlecz­nych są sto­sun­ko­wo niskie. „Zakaz” to za duże sło­wo. Tak napraw­dę to „nakaz” uży­wa­nia tyl­ko 73 pro­duk­tów do przy­rzą­dza­nia potraw.

Jan Mencwel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze napi­sał już pety­cje do Ministerstwa Finansów w któ­rym może­my przeczytać:

„Uważamy, że obec­na zmia­na w prze­pi­sach, któ­ra de fac­to unie­moż­li­wia barom mlecz­nym korzy­sta­nie ze skład­ni­ków innych, niż wymie­nio­nych w roz­po­rzą­dze­niu Ministerstwa Finansów, odbi­je się nega­tyw­nie na jako­ści sprze­da­wa­nych tam potraw i pozba­wi oso­by o niskich docho­dach moż­li­wo­ści zje­dze­nia nie tyl­ko pożyw­ne­go, ale rów­nież smacz­ne­go, peł­no­war­to­ścio­we­go posił­ku. Spowoduje to rów­nież ogra­ni­cze­nie klien­te­li do gru­py naj­bied­niej­szych klien­tów, a więc pozba­wi bary ich waż­nej funk­cji miej­sca łączą­ce­go róż­ne gru­py spo­łecz­ne. Co wię­cej, tak dra­stycz­ne ogra­ni­cze­nie dota­cji dla barów mlecz­nych może dopro­wa­dzić do cał­ko­wi­te­go ich znik­nię­cia z ulic pol­skich miast. 

Dlatego doma­ga­my się od Ministerstwa Finansów utrzy­ma­nia dotych­cza­so­we­go wspar­cia dla barów mlecz­nych (według obo­wią­zu­ją­cych w 2014 r. prze­pi­sów) i wyco­fa­nia się ze wpro­wa­dzo­nych ww. roz­po­rzą­dze­niem zmian w prze­pi­sach. Postulujemy tak­że, aby wszel­kie zmia­ny pro­wa­dzą­ce do upo­rząd­ko­wa­nia prze­pi­sów odby­wa­ły się po kon­sul­ta­cjach z samy­mi pro­wa­dzą­cy­mi bary mleczne.”

Nie wia­do­mo czy i w jaki spo­sób Ministerstwo usto­sun­ku­je się do pisma. Trudno jed­nak będzie zmie­nić absur­dal­ną decyzję.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.