Bary mleczne w stolicy padną? Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów

Macie trzy wyjś­cia: może­cie gotować niedo­bre jedze­nie, upaść lub zdrożeć. Tak w skró­cie moż­na opisać roz­porządze­nie Min­is­terst­wa Finan­sów. Bary mleczne dostały bowiem… zakaz uży­wa­nia przypraw. Jeżeli go złamią stracą dofi­nan­sowanie. A to dzię­ki temu ceny dań z barów mlecznych są sto­sunkowo niskie. „Zakaz” to za duże słowo. Tak naprawdę to „nakaz” uży­wa­nia tylko 73 pro­duk­tów do przyrządza­nia potraw.

Jan Mencwel ze Sto­warzyszenia Mias­to Jest Nasze napisał już pety­c­je do Min­is­terst­wa Finan­sów w którym może­my przeczy­tać:

„Uważamy, że obec­na zmi­ana w przepisach, która de fac­to uniemożli­wia barom mlecznym korzys­tanie ze skład­ników innych, niż wymienionych w roz­porządze­niu Min­is­terst­wa Finan­sów, odbi­je się negaty­wnie na jakoś­ci sprzedawanych tam potraw i pozbawi oso­by o nis­kich dochodach możli­woś­ci zjedzenia nie tylko poży­wnego, ale również smacznego, pełnowartoś­ciowego posiłku. Spowodu­je to również ogranicze­nie klien­teli do grupy naj­bied­niejszych klien­tów, a więc pozbawi bary ich ważnej funkcji miejs­ca łączącego różne grupy społeczne. Co więcej, tak drasty­czne ogranicze­nie dotacji dla barów mlecznych może doprowadz­ić do całkowitego ich zniknię­cia z ulic pol­s­kich miast. 

Dlat­ego domagamy się od Min­is­terst­wa Finan­sów utrzy­ma­nia doty­chcza­sowego wspar­cia dla barów mlecznych (według obow­iązu­ją­cych w 2014 r. przepisów) i wyco­fa­nia się ze wprowad­zonych ww. roz­porządze­niem zmi­an w przepisach. Pos­tu­lu­je­my także, aby wszelkie zmi­any prowadzące do uporząd­kowa­nia przepisów odby­wały się po kon­sul­tac­jach z samy­mi prowadzą­cy­mi bary mleczne.”

Nie wiado­mo czy i w jaki sposób Min­is­terst­wo usto­sunku­je się do pis­ma. Trud­no jed­nak będzie zmienić absurdal­ną decyzję.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.