Będzie bardzo mroźno, śnieżnie i wietrznie! Pierwsze opady już za godzinę!

Najbliższe dni przy­nio­są bar­dzo duże ochło­dze­nie i sil­ny wiatr, któ­ry potę­go­wać będzie uczu­cie zim­na. Pierwsze opa­dy nastą­pią już oko­ło godz. 17.00. Co pro­gno­zo­wa­ne jest dalej?

Fot. Krzysztof Piasecki / Pogoda w sto­li­cy, jak i w okolicy

„Chociaż spo­dzie­wa­ne zała­ma­nie pogo­dy roz­pocz­nie się już dziś wie­czo­rem, nadal pro­gno­zy nie są w 100% pew­ne i pomię­dzy róż­ny­mi mode­la­mi zauwa­żal­ne są roz­bież­no­ści, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o typ opa­du – róż­ni­ca rzę­du 1℃ może o tym zade­cy­do­wać” – opi­su­je Krzysztof Piasecki z fanpage’a Pogoda w sto­li­cy, jak i w oko­li­cy.

„Pierwsze opa­dy – opa­dy śnie­gu – poja­wią się już dziś (3.01) póź­nym popo­łu­dniem i wie­czo­rem. Początkowo padać będzie sła­bo, póź­niej umiar­ko­wa­nie. Stopniowo zacznie nasi­lać się też połu­dnio­wo zachod­ni wiatr, choć jesz­cze nie prze­kro­czy 40km/h. Temperatura oko­ło 0℃. Ciśnienie wyraź­nie w dół, o pół­no­cy już 1000hPa.

W nocy (3÷4.01) tem­pe­ra­tu­ra nadal będzie się utrzy­my­wać na pozio­mie 0/1℃, ale to od tem­pe­ra­tu­ry na wyso­ko­ści 500–800m nad zie­mią zale­żeć będzie rodzaj opa­du. Na chwi­lę obec­ną praw­do­po­dob­nie będzie to mokry śnieg, lecz przej­ścio­wo może rów­nież padać deszcz ze śnie­giem. Opady będą umiar­ko­wa­ne i dość inten­syw­ne, a spo­dzie­wa­na suma opa­du to oko­ło 8–12mm (jeśli będzie to sam śnieg, rano pokry­wa może wynieść 8–10cm). Dokuczać będzie umiar­ko­wa­ny i sil­ny wiatr, w pory­wach do 50–65km/h, któ­ry powo­do­wać będzie zawie­je śnież­ne. Nad ranem już opa­dy śnie­gu, lokal­nie umiar­ko­wa­ne i inten­syw­ne – lepiej wstać wcze­śniej do pra­cy, gdyż warun­ki mogą być dość trud­ne. Co cie­ka­we, miej­sca­mi nie moż­na wyklu­czyć nawet burz śnież­nych, choć ryzy­ko jest bar­dzo niskie.

Środa (4.01) bez zmian w kwe­stiach tem­pe­ra­tu­ry – nadal 0/1℃. Padać będzie już prze­waż­nie sam śnieg (2–5cm). Wiatr umiar­ko­wa­ny i dość sil­ny, zachod­ni, do 50–65km/h; tem­pe­ra­tu­ra odczu­wal­na będzie więc wyno­sić -5/-10℃. Pod wie­czór ciśnie­nie osią­gnie swo­je mini­mum, na pozio­mie oko­ło 986/989hPa, po czym zacznie dość szyb­ko rosnąć.

Kolejnej nocy wciąż z opa­da­mi śnie­gu (1–5cm), a tem­pe­ra­tu­ra zacznie szyb­ko spa­dać – czwart­ko­wy pora­nek przy­nie­sie do -8℃. Niestety nadal będzie wiać, a więc tem­pe­ra­tu­ra odczu­wal­na spad­nie poni­żej -15℃. Prawdopodobnie w cią­gu dnia poja­wi się jed­nak spo­ro roz­po­go­dzeń, zaś ciśnie­nie będzie szyb­ko rosnąć.

Podsumowując – będzie dość moc­no wiać, poja­wią się dość inten­syw­ne opa­dy śnie­gu, ewen­tu­al­nie desz­czu ze śnie­giem, a tem­pe­ra­tu­ra będzie wyno­sić oko­ło 0℃, po czym jutro w nocy szyb­ko spad­nie. Będzie więc śli­sko. Po pogo­do­wym zamie­sza­niu nadej­dą tem­pe­ra­tu­ry poni­żej -10℃”.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.