Bemowo: konar spadł tuż przed nim. O mały włos od wypadku [WIDEO]

W Warszawie prze­szła ule­wa i nie­groź­na burza. Pozostając w tym tema­cie zamiesz­cza­my jesz­cze jeden film z wczo­raj­szej burzy. Tym razem kie­row­ca na Bemowie cudem unik­nął wypad­ku, ponie­waż gałąź spa­dła mu tuż przed maską. Uwaga: film zamie­ra wulgaryzmy.

Dzisiaj poka­zy­wa­li­śmy już kil­ka groź­nych zda­rzeń zwią­za­nych z burzą. Najpierw publi­ko­wa­li­śmy drze­wo, któ­re zosta­ło wyrwa­ne z korze­nia­mi, a wszyst­ko nagra­ła kame­ra. Potem poka­zy­wa­li­śmy film na któ­rym widać cały szpa­ler drzew, któ­ry poło­żył się niczym domi­no. Na koniec udo­stęp­ni­li­śmy film z fanpage’a Info Meteo – Warszawa, któ­ry to uka­zy­wał dzi­siej­szą nawał­ni­cę.

Ostrzegaliśmy rów­nież przed wizy­ta­mi na Cmentarzu PowązkowskimCmentarzu Żydowskim na któ­rych jest nie­bez­piecz­nie z uwa­gi na nad­ła­ma­ne kona­ry i gałęzie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.