Bez podwyżek dla posłów. Po konsultacji z władzami partii PiS wycofuje swój projekt

Klub PiS, po kon­sul­tacji z władza­mi par­tii, wyco­fu­je pro­jekt ws. zmi­an wyna­grodzeń m.in. dla pre­miera i min­istrów – poin­for­mował w środę poseł Łukasz Schreiber (PiS). Dodał, że klub złoży nowy pro­jekt ogranicza­ją­cy pod­wyż­ki; pod­wyż­ki nie obe­jmą wyna­grodzeń posłów i sen­a­torów.
Pieniądze.-Fot.-Pixabay.jpg
„Po kon­sul­tac­jach i na polece­nie władz par­tii wyco­fu­je­my pro­jekt grupy posłów. Wyco­fu­je­my go spod obrad Sej­mu. Po drugie będzie złożony dru­gi pro­jekt, który znaczą­co ogranicza wszys­tkie pod­wyż­ki. Co najważniejsze, dla posłów nie będzie żad­nych pod­wyżek. Wyco­fu­je­my się z jakiejkol­wiek pod­wyż­ki dla posłów i sen­a­torów” – powiedzi­ał dzi­en­nikar­zom w Sejmie Schreiber.Poseł był pytany o ile mniejsze będą pod­wyż­ki dla najważniejszych osób w państ­wie w nowym pro­jek­cie. „Pod­wyż­ki będą znaczą­co niższe, cały koszt bedzie znaczą­co niższy. To będzie około 35 proc. do 40 proc. początkowej kwoty, czyli około 10 mil­ionów” – powiedzi­ał.
Schreiber dodał, że istotą tego co trze­ba zmienić jest kwes­t­ia pozy­cji wicem­i­nistrów, ure­g­u­lowa­nia wyna­grodzeń dla małżonków prezy­den­ta oraz byłych prezy­den­tów.
Pod­kreślił, że nowy pro­jekt będzie złożony „niedłu­go”, być może jeszcze w tym tygod­niu. „Trwa­ją ostat­nie prace” – poin­for­mował.
Na pytanie czy był „rozdźwięk” między władza­mi par­tii, a władza­mi klubu ws. pro­jek­tu odparł: „Była peł­na jed­ność”.
Według infor­ma­cji uzyskanych przez PAP, we wtorek późnym wiec­zorem spotkało się ścisłe kierown­ict­wo PiS, które skry­tykowało zaprezen­towany wcześniej we wtorek pro­jekt; zarzu­cono klubowi brak kon­sul­tacji z władza­mi par­tii. Kierown­ict­wo PiS – wyni­ka z infor­ma­cji PAP – miało zas­trzeże­nia do skali pod­wyżek wyna­grodzeń, która była­by następst­wem pro­ponowanych rozwiązań. Jako pozy­ty­wne oce­niono rozwiązanie dot. wyna­grodzenia dla małżon­ki prezy­den­ta.
„Albo pro­jekt będzie wyco­fany, albo zmieniony w znacznej częś­ci. W tym ksz­tał­cie jest nie do przyję­cia” – powiedzi­ał PAP poli­tyk z władz PiS.
W środę, przed decyzją o wyco­fa­niu pro­jek­tu spotkały się władze klubu PiS. Później z wice­marsza­łkiem Sej­mu i sze­fem klubu PiS Ryszar­dem Ter­leckim roz­maw­iał min­is­ter w KPRM Adam Lip­ińs­ki.

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.