Bezpłatny internet w autobusach już niedługo! Trwa montaż urządzeń

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie koń­czą mon­taż route­rów Wi-Fi. Już nie­dłu­go war­sza­wia­cy będą mogli cie­szyć się bez­płat­nym dostę­pem do internetu.

Internet miał poja­wić się w miej­skich auto­bu­sach do koń­ca 2015 roku. Taką dekla­ra­cję skła­da­ła pre­zy­dent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Po tym ter­mi­nie zało­żo­no route­ry tyl­ko w auto­bu­sach nale­żą­cych do mia­sta. Okazało się jed­nak, że to dopie­ro początek.

„W tej chwi­li mamy moż­li­wość odbio­ru Wi-Fi w 960 auto­bu­sach” – mówi Adam Stawicki z Miejskich Zakładów Autobusowych w roz­mo­wie z Radiem Kolor - „Pozostało nam do mon­ta­żu jesz­cze oko­ło 300 urzą­dzeń. Myślę, że na wio­snę w momen­cie kie­dy zej­dą mro­zy, będzie­my już mogli mówić o tym, że wszyst­kie auto­bu­sy są wypo­sa­żo­ne w bez­prze­wo­do­we łącza bez­płat­ne­go Internetu”.

O tym, ze auto­bus będzie wypo­sa­żo­ny w inter­net infor­mo­wać ma spe­cjal­na naklej­ka z syren­ką z któ­rej tar­czy wypły­wa zasięg.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.