Białołęka szuka „Stopka”. Ile można zarobić pracując tylko 2h dziennie?

Mówi się, ze pra­cy nie ma i rze­czy­wi­ście ruchu na ryn­ku spe­cjal­nie nie ma. Ale jeże­li jest pra­ca to też nie­wie­lu się zgła­sza. Może pen­sja nie taka?

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Białołęka szu­ka „stop­ka”, a więc oso­by, któ­ra będzie prze­pro­wa­dza­ła dzie­ci przez pasy. W przy­pad­ku Białołęki cho­dzi o pla­ców­kę przy ul. Podróżniczej. Urząd zapew­nia też peł­ne ubez­pie­cze­nie i zapew­nia pacę do koń­ca roku. Chętnych jed­nak brak. Czemu?

Portal Tu Białołęka spraw­dził ile moż­na zaro­bić. Urząd ofe­ru­je 400 zł mie­sięcz­nie za dwie godzi­ny pra­cy dzien­nie. Wychodzi nie­co ponad 6,50 zł na godzi­nę. Stawka więc duża nie jest, ale i pra­cy dużo nie ma. Jeżeli jeste­ście zain­te­re­so­wa­ni wystar­czy wysłać maila do szko­ły: sp2​5​7​@​edu.​um.​warszawa.​pl.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.