Biedronka zapowiada dostawy świeżaków i możliwość rezerwacji maskotek

Przy poprzed­niej pub­likacji wielu czytel­ników pisało, że „jest wiele innych, ważnych tem­atów niż zaj­mowanie się plusza­ka­mi z dyskon­tu”. Owszem, ale z drugiej strony brak maskotek odczu­ją najbardziej rodz­ice. Czy odmówicie bowiem swo­je­mu dziecku plusza­ka na którego piec­zołowicie zbier­ało, liczyło i wkle­jało nakle­j­ki? Na szczęś­cie Biedron­ka zda­je sobie z tego sprawę i planu­je dostawy

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

„Akc­ja ‚Gang Świeżaków‘ od samego początku cieszy się olbrzymim zain­tere­sowaniem naszych klien­tów. W efek­cie, mimo zapewnienia dużego zapa­su maskotek, może zdarzyć się tak, że w niek­tórych naszych sklepach wycz­er­pała się ich dostęp­na pula” - pisze nam Jeron­i­mo Mar­tins Pol­s­ka w przesłanym oświad­cze­niu - „Nieza­leżnie od tego, że w reg­u­laminie zas­trzegliśmy możli­wość braku dostęp­noś­ci maskotek w danej placów­ce, jesteśmy jed­nocześnie świado­mi niesłab­nącej pop­u­larnoś­ci naszej akcji i dal­szego zain­tere­sowa­nia klien­tów wzię­ciem w niej udzi­ału. Chcąc zapewnić wszys­tkim zain­tere­sowanym możli­wość sko­rzys­ta­nia z akcji „Gang Świeżaków”, już zaplanowal­iśmy dodatkowe dostawy plusza­ków do naszych sklepów. Klien­tów, którym będzie przysługi­wał odbiór maskotek, zaprasza­my do kon­tak­tu z pra­cown­ika­mi naszych sklepów w celu uzgod­nienia odbioru wybranej maskot­ki, jak tylko będzie ona dostęp­na.
O szczegółach doty­czą­cych zasad odbioru Świeżaków z dodatkowej puli będziemy infor­mować naszych klien­tów bezpośred­nio w sklepach lub za pośred­nictwem strony inter­ne­towej www.biedronka.pl. Jed­nocześnie prosimy oso­by zain­tere­sowane ode­braniem maskot­ki w ramach akcji „Gang Świeżaków” o zachowanie kart kolekcjon­er­s­kich.”

Jak nie­ofic­jal­nie dowiedzieliśmy się w więk­szoś­ci sklepów nowe maskot­ki mają pojaw­ić się do sobo­ty.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.