Biedronka zapowiada dostawy świeżaków i możliwość rezerwacji maskotek

Przy poprzed­niej publi­ka­cji wie­lu czy­tel­ni­ków pisa­ło, że „jest wie­le innych, waż­nych tema­tów niż zaj­mo­wa­nie się plu­sza­ka­mi z dys­kon­tu”. Owszem, ale z dru­giej stro­ny brak masko­tek odczu­ją naj­bar­dziej rodzi­ce. Czy odmó­wi­cie bowiem swo­je­mu dziec­ku plu­sza­ka na któ­re­go pie­czo­ło­wi­cie zbie­ra­ło, liczy­ło i wkle­ja­ło naklej­ki? Na szczę­ście Biedronka zda­je sobie z tego spra­wę i pla­nu­je dostawy

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

„Akcja ‚Gang Świeżaków‘ od same­go począt­ku cie­szy się olbrzy­mim zain­te­re­so­wa­niem naszych klien­tów. W efek­cie, mimo zapew­nie­nia duże­go zapa­su masko­tek, może zda­rzyć się tak, że w nie­któ­rych naszych skle­pach wyczer­pa­ła się ich dostęp­na pula” - pisze nam Jeronimo Martins Polska w prze­sła­nym oświad­cze­niu - „Niezależnie od tego, że w regu­la­mi­nie zastrze­gli­śmy moż­li­wość bra­ku dostęp­no­ści masko­tek w danej pla­ców­ce, jeste­śmy jed­no­cze­śnie świa­do­mi nie­słab­ną­cej popu­lar­no­ści naszej akcji i dal­sze­go zain­te­re­so­wa­nia klien­tów wzię­ciem w niej udzia­łu. Chcąc zapew­nić wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z akcji „Gang Świeżaków”, już zapla­no­wa­li­śmy dodat­ko­we dosta­wy plu­sza­ków do naszych skle­pów. Klientów, któ­rym będzie przy­słu­gi­wał odbiór masko­tek, zapra­sza­my do kon­tak­tu z pra­cow­ni­ka­mi naszych skle­pów w celu uzgod­nie­nia odbio­ru wybra­nej maskot­ki, jak tyl­ko będzie ona dostępna.

O szcze­gó­łach doty­czą­cych zasad odbio­ru Świeżaków z dodat­ko­wej puli będzie­my infor­mo­wać naszych klien­tów bez­po­śred­nio w skle­pach lub za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej www.biedronka.pl. Jednocześnie pro­si­my oso­by zain­te­re­so­wa­ne ode­bra­niem maskot­ki w ramach akcji „Gang Świeżaków” o zacho­wa­nie kart kolekcjonerskich.”

Jak nie­ofi­cjal­nie dowie­dzie­li­śmy się w więk­szo­ści skle­pów nowe maskot­ki mają poja­wić się do soboty.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.