Biuro Gospodarki Nieruchomosćiami zlikwidowane. Powołano nową instytucję

Likwidacja Biura Gospodarki Nieruchomościami i utwo­rze­nie Biura Spraw Dekretowych, powo­ła­nie Pełnomocnika ds. roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów loka­to­rów dotknię­tych tzw. dekre­tem Bieruta oraz zwięk­szo­na kon­tro­la nad prze­ka­zy­wa­ny­mi nie­ru­cho­mo­ścia­mi to głów­ne zmia­ny w Urzędzie m.st. Warszawy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

Zgodnie z zapo­wie­dzią Prezydent m.st. Warszawy przy­jął nowy regu­la­min Urzędu zmie­nia­ją­cy jego struk­tu­rę. Dotychczasowe Biuro Gospodarowania Nieruchomościami zosta­ło roz­wią­za­ne. Jednocześnie powsta­ło Biuro Spraw Dekretowych, któ­re swo­je dzia­ła­nia skon­cen­tru­je wyłącz­nie na kwe­stiach repry­wa­ty­za­cyj­nych. Dyrektorem tej jed­nost­ki został Piotr Rodkiewicz, któ­ry wcze­śniej peł­nił obo­wiąz­ki pre­ze­sa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Pozostałe zada­nia wyko­ny­wa­ne dotych­czas przez BGN reali­zo­wać będzie nowo powo­ła­ne Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa z nowym dyrek­to­rem Arkadiuszem Kuranowskim, Zarząd Mienia m.st. Warszawy i Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz urzę­dy dzielnic.

Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy powo­ła­ny został peł­no­moc­nik do spraw roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów loka­to­rów z budyn­ków obję­tych rosz­cze­nia­mi – Magdalena Młochowska. Do zadań peł­no­moc­ni­ka nale­ży mię­dzy inny­mi koor­dy­na­cja pomo­cy praw­nej i socjal­nej skie­ro­wa­nej do miesz­kań­ców budyn­ków obję­tych rosz­cze­nia­mi. Dla wspar­cia dzia­łań peł­no­moc­ni­ka powo­ła­ny zosta­je spe­cjal­ny zespół, w któ­re­go skład wcho­dzą dyrek­to­rzy urzę­du oraz wła­ści­wi dla poszcze­gól­nych spraw burmistrzowie.

W celu wzmoc­nie­nia ochro­ny miesz­kań­ców budyn­ków obję­tych rosz­cze­nia­mi Prezydent m.st. Warszawy pod­pi­sał zarzą­dze­nie zwięk­sza­ją­ce kon­tro­lę nad prze­ka­zy­wa­ny­mi nie­ru­cho­mo­ścia­mi. W związ­ku z nową linią orzecz­ni­czą sądów pozwa­la ono mię­dzy inny­mi na wstrzy­ma­nie prze­ka­za­nia budyn­ku i ponow­ną wery­fi­ka­cję postępowania.

Zgodnie z nowym zarzą­dze­niem Biuro Spraw Dekretowych na co naj­mniej 30 dni przed prze­ka­za­niem budyn­ku musi zostać o tym poin­for­mo­wa­ne przez pod­miot wyda­ją­cy nieruchomość.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.