Biuro Gospodarki Nieruchomosćiami zlikwidowane. Powołano nową instytucję

Lik­widac­ja Biu­ra Gospo­darki Nieru­chomoś­ci­ami i utworze­nie Biu­ra Spraw Dekre­towych, powołanie Pełnomoc­nika ds. rozwiązy­wa­nia prob­lemów loka­torów dotknię­ty­ch tzw. dekretem Bieruta oraz zwięk­szona kon­tro­la nad przekazy­wanymi nieru­chomoś­ci­ami to główne zmi­any w Urzędzie m.st. Warsza­wy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Zgod­nie z zapowiedz­ią Prezy­dent m.st. Warsza­wy przyjął nowy reg­u­lam­in Urzę­du zmieni­a­ją­cy jego struk­turę. Doty­chcza­sowe Biuro Gospo­darowa­nia Nieru­chomoś­ci­ami zostało rozwiązane. Jed­nocześnie pow­stało Biuro Spraw Dekre­towych, które swo­je dzi­ała­nia skon­cen­tru­je wyłącznie na kwes­t­i­ach repry­watyza­cyjny­ch. Dyrek­torem tej jed­nos­tki został Piotr Rod­kiewicz, który wcześniej pełnił obow­iązki preze­sa Proku­ra­torii Gen­er­al­nej Skar­bu Państ­wa.
Pozostałe zada­nia wykony­wane doty­chczas przez BGN real­i­zować będzie nowo powołane Biuro Mienia Mias­ta i Skar­bu Państ­wa z nowym dyrek­torem Arka­diuszem Kura­nowskim, Zarząd Mienia m.st. Warsza­wy i Zarząd Mienia Skar­bu Państ­wa oraz urzędy dziel­nic.

Decyzją Prezy­den­ta m.st. Warsza­wy powołany został pełnomoc­nik do spraw rozwiązy­wa­nia prob­lemów loka­torów z budynków obję­ty­ch roszczeni­ami – Mag­dale­na Mło­chowska. Do zadań pełnomoc­nika należy między innymi koor­dy­nac­ja pomo­cy prawnej i soc­jal­nej skierowanej do mieszkańców budynków obję­ty­ch roszczeni­ami. Dla wspar­cia dzi­ałań pełnomoc­nika powołany zosta­je spec­jal­ny zespół, w które­go skład wchodzą dyrek­torzy urzę­du oraz właś­ci­wi dla poszczegól­ny­ch spraw bur­mistr­zowie.

W celu wzmoc­nienia ochrony mieszkańców budynków obję­ty­ch roszczeni­ami Prezy­dent m.st. Warsza­wy pod­pisał zarządze­nie zwięk­sza­jące kon­trolę nad przekazy­wanymi nieru­chomoś­ci­ami. W związku z nową lin­ią orzeczniczą sądów pozwala ono między innymi na wstrzy­manie przekaza­nia budynku i ponowną wery­fikację postępowa­nia.

Zgod­nie z nowym zarządze­niem Biuro Spraw Dekre­towych na co najm­niej 30 dni przed przekazaniem budynku musi zostać o tym poin­for­mowane przez pod­miot wyda­ją­cy nieru­chomość.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.