Brutalny atak w Legionowie. Rzucał szklanymi butelkami, bił i kopał po głowie

30-let­nio Maciej G., miał szkla­ny­mi butel­ka­mi zaata­ko­wał dwóch mło­dych męż­czyzn. 30-latek usły­szał zarzu­ty za naru­sze­nie czyn­no­ści narzą­du cia­ła obu męż­czyzn. Ponadto 30-latek podej­rza­ny jest o wywie­ra­nie wpły­wu na czyn­no­ści inter­we­niu­ją­cych wobec nie­go poli­cjan­tów i znie­wa­że­nie ich wul­gar­ny­mi sło­wa­mi. Teraz gro­zi mu kara do 10 lat pozba­wie­nia wolności.

Fot. Pixabay

Jak usta­li­li legio­now­scy śled­czy w nocy w pierw­szy dzień świąt przy ul. Sobieskiego w Legionowie zosta­ło zaata­ko­wa­nych dwóch męż­czyzn w wie­ku 20 i 21 lat. Sprawca rzu­cał szkla­ny­mi butel­ka­mi w pokrzyw­dzo­nych, ude­rzał po gło­wie i kopał.

Na miej­sce zosta­ła wezwa­na Policja, a ran­nych męż­czyzn prze­wie­zio­no do szpi­ta­la. Jeden z pokrzyw­dzo­nych po opa­trze­niu wró­cił do domu, dru­gi prze­szedł poważ­ne operacje.

Dzięki ryso­pi­so­wi poda­ne­mu przez ofia­ry oraz świad­ków funk­cjo­na­riu­sze zespo­łu patro­lo­wo-inter­wen­cyj­ne­go bar­dzo szyb­ko zatrzy­ma­li podej­rzan­go o pobi­cie męż­czyzn. 30-let­ni Maciej G., wcze­śniej kara­ny, pod­czas zatrzy­ma­nia zaczął wyzy­wać poli­cjan­tów, zapie­rał się, nie chciał wsiąść do radio­wo­zu, sto­so­wał wobec nich prze­moc, aby odstą­pi­li od swo­ich czynności.

30-latek pod­da­ny bada­niu alko­ma­tem miał 1,4 pro­mi­la alko­ho­lu w wydy­cha­nym powietrzu.

Mężczyzna od pro­ku­ra­to­ra usły­szał już zarzu­ty za naru­sze­nie czyn­no­ści narzą­du cia­ła powy­żej sied­miu dni u jed­ne­go z pokrzyw­dzo­nych i poni­żej u dru­gie­go, wywie­ra­nie prze­mo­cą wpły­wu na dzia­ła­nia funk­cjo­na­riu­szy oraz znie­wa­że­nie ich.

Sąd na wnio­sek poli­cjan­tów i pro­ku­ra­tu­ry zasto­so­wał wobec Macieja G. tym­cza­so­wy areszt na trzy mie­sią­ce. Za zarzu­ca­ne mu prze­stęp­stwa gro­zi kara do 10 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.