Brutalny atak w Legionowie. Rzucał szklanymi butelkami, bił i kopał po głowie

30-let­nio Maciej G., miał szk­lany­mi butelka­mi zaatakował dwóch młodych mężczyzn. 30-latek usłyszał zarzu­ty za narusze­nie czyn­noś­ci narzą­du ciała obu mężczyzn. Pon­ad­to 30-latek pode­jrzany jest o wywieranie wpły­wu na czyn­noś­ci inter­we­ni­u­ją­cych wobec niego polic­jan­tów i znieważe­nie ich wul­gar­ny­mi słowa­mi. Ter­az grozi mu kara do 10 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Fot. Pix­abay

Jak ustalili legionows­cy śled­czy w nocy w pier­wszy dzień świąt przy ul. Sobieskiego w Legionowie zostało zaatakowanych dwóch mężczyzn w wieku 20 i 21 lat. Spraw­ca rzu­cał szk­lany­mi butelka­mi w pokrzy­wd­zonych, uderzał po głowie i kopał.
Na miejsce została wezwana Polic­ja, a ran­nych mężczyzn przewieziono do szpi­ta­la. Jeden z pokrzy­wd­zonych po opa­trze­niu wró­cił do domu, dru­gi przeszedł poważne oper­ac­je.

Dzię­ki rysopisowi podane­mu przez ofi­ary oraz świad­ków funkcjonar­iusze zespołu patrolowo-inter­wen­cyjnego bard­zo szy­bko zatrzy­mali pode­jrzan­go o pobi­cie mężczyzn. 30-let­ni Maciej G., wcześniej karany, pod­czas zatrzy­ma­nia zaczął wyzy­wać polic­jan­tów, zapier­ał się, nie chci­ał wsiąść do radiowozu, stosował wobec nich prze­moc, aby odstąpili od swoich czyn­noś­ci.

30-latek pod­dany bada­niu alko­matem miał 1,4 promi­la alko­holu w wydy­chanym powi­etrzu.

Mężczyz­na od proku­ra­to­ra usłyszał już zarzu­ty za narusze­nie czyn­noś­ci narzą­du ciała powyżej sied­miu dni u jed­nego z pokrzy­wd­zonych i poniżej u drugiego, wywieranie prze­mocą wpły­wu na dzi­ała­nia funkcjonar­iuszy oraz znieważe­nie ich.

Sąd na wniosek polic­jan­tów i proku­ratu­ry zas­tosował wobec Macie­ja G. tym­cza­sowy areszt na trzy miesiące. Za zarzu­cane mu przestępst­wa grozi kara do 10 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.