Budowa metra na Woli wstrzymana przez Nadzór Budowlany. Ratusz w szoku

Renata Kaznowska, Wiceprezydent Warszawy nie kry­je zasko­cze­nia i przy­zna­je, że to sytu­acja bez pre­ce­den­su. O wstrzy­ma­niu budo­wy metra na Woli dowie­dzia­ła się z donie­sień pra­so­wych, ponie­waż Decyzja Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie zosta­ła jesz­cze dostar­czo­na do Ratusza.

Fot. Metro Warszawa

Jak dowia­du­je­my się z pisma, któ­re­go treść przy­ta­cza pre­zy­dent Kaznowska, Inspektorat ma wąt­pli­wo­ści czy inwe­stor pra­wi­dło­wo zło­żył oświad­cze­nia do dys­po­no­wa­nia nie­ru­cho­mo­ścią na cele budow­la­ne. Ze 107 dzia­łek o łącz­nej powierzch­ni 62 tys. m2. Inspektorat ma wąt­pli­wo­ści co do sze­ściu o powierzch­ni 1900 m2. Prezydent mówi, że przez owe „wąt­pli­wo­ści” wstrzy­ma­no budo­wę za ponad miliard sto milio­nów złotych.

Wątpliwości nie miał nato­miast woje­wo­da, któ­ry skru­pu­lat­nie, przez dzie­więć mie­się­cy spraw­dzał wszyst­kie doku­men­ty tak­że ten o prze­ka­za­niu dys­po­no­wa­nia nie­ru­cho­mo­ścią. W wyda­nej decy­zji, któ­rej nada­no rygor natych­mia­sto­wej wyko­nal­no­ści, woje­wo­da stwier­dził kom­plet­ność dokumentacji.

Co dalej z inwestycją?
Decyzja woje­wo­dy zosta­ła uchy­lo­na przez Nadzór Budowlany i skie­ro­wa­na do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia. Wojewoda musi teraz roz­pa­trzeć wnio­sek ponow­nie i wydać decy­zję w tej spra­wie. Jeżeli decy­zja będzie pozy­tyw­na, wte­dy budo­wa ruszy. Jeżeli nie, zapew­ne doku­men­ta­cję trze­ba będzie uzu­peł­nić i budo­wa się wydłuży.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.