Budowa metra na Woli wstrzymana przez Nadzór Budowlany. Ratusz w szoku

Rena­ta Kaznows­ka, Wiceprezy­dent Warsza­wy nie kry­je zaskoczenia i przyz­na­je, że to sytu­ac­ja bez prece­den­su. O wstrzy­ma­niu budowy metra na Woli dowiedzi­ała się z doniesień pra­sowych, ponieważ Decyz­ja Gen­er­al­nego Inspek­to­ra Nad­zoru Budowlanego nie została jeszcze dostar­c­zona do Ratusza.

Fot. Metro Warsza­wa

Jak dowiadu­je­my się z pis­ma, którego treść przy­tacza prezy­dent Kaznows­ka, Inspek­torat ma wąt­pli­woś­ci czy inwest­or praw­idłowo złożył oświad­czenia do dys­ponowa­nia nieru­chomoś­cią na cele budowlane. Ze 107 dzi­ałek o łącznej powierzch­ni 62 tys. m2. Inspek­torat ma wąt­pli­woś­ci co do sześ­ciu o powierzch­ni 1900 m2. Prezy­dent mówi, że przez owe „wąt­pli­woś­ci” wstrzy­mano budowę za pon­ad mil­iard sto mil­ionów zło­tych.
Wąt­pli­woś­ci nie miał nato­mi­ast woje­w­o­da, który skrupu­lat­nie, przez dziewięć miesię­cy sprawdzał wszys­tkie doku­men­ty także ten o przekaza­niu dys­ponowa­nia nieru­chomoś­cią. W wydanej decyzji, której nadano rygor naty­ch­mi­as­towej wykon­al­noś­ci, woje­w­o­da stwierdz­ił kom­plet­ność doku­men­tacji.

Co dalej z inwest­y­cją?
Decyz­ja woje­w­ody została uchy­lona przez Nadzór Budowlany i skierowana do ponownego roz­pa­trzenia. Woje­w­o­da musi ter­az roz­pa­trzeć wniosek ponown­ie i wydać decyzję w tej spraw­ie. Jeżeli decyz­ja będzie pozy­ty­w­na, wtedy budowa ruszy. Jeżeli nie, zapewne doku­men­tację trze­ba będzie uzu­pełnić i budowa się wydłuży.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.