Buława Marszałka Józefa Piłsudskiego po raz pierwszy podczas Nocy Muzeów!

20 maja, pod­czas Nocy Muzeów, Muzeum Józe­fa Pił­sud­skiego w Sule­jówku zaprezen­tu­je buławę Pier­wszego Marsza­ł­ka Pol­s­ki Józe­fa Pił­sud­skiego. To wyjątkowa okaz­ja, żeby zobaczyć jeden z najważniejszych sym­boli odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci.

Fot. Wikipedia / mate­ri­ały orga­ni­za­to­ra

Rok Józe­fa Pił­sud­skiego
W związku z przy­pada­jącą w tym roku 150. rocznicą urodzin Marsza­ł­ka Sejm uch­wal­ił rok 2017 Rok­iem Józe­fa Pił­sud­skiego „niezłom­nego bojown­i­ka o wol­ność i nieza­w­isłość Polaków”. Muzeum Józe­fa Pił­sud­skiego w Sule­jówku z okazji Nocy Muzeów zaprezen­tu­je naj­cen­niejszy ze swoich eksponatów – buławę marsza­łkowską.

Ocalone
Po wybuchu II wojny świa­towej buława marsza­łkows­ka wraz inny­mi przed­mio­ta­mi oso­bisty­mi Józe­fa Pił­sud­skiego została wywieziona do Bukaresz­tu wraz z trans­portem Fun­duszu Obrony Nar­o­dowej. Pamiąt­ki po Marsza­łku udało się przewieźć następ­nie do Lon­dynu i przekazać Alek­san­drze Pił­sud­skiej. Po wojnie złożone zostały w Insty­tu­cie Józe­fa Pił­sud­skiego w Lon­dynie.

Powrót do kra­ju
Buława marsza­łkows­ka oraz inne przed­mio­ty należące do Józe­fa Pił­sud­skiego, staraniem rodziny, która wró­ciła z uchodźst­wa po 65 lat­ach, zostały sprowad­zone do Pol­s­ki w 2004 r. Doty­chczas buława była prezen­towana pub­licznie pon­ad 10 lat temu na wys­taw­ie „Powrót pamiątek do kra­ju”.

Noc Muzeów
Muzeum Józe­fa Pił­sud­skiego w Sule­jówku, którego otwar­cie planowane jest na listopad 2018 r., pod­czas Nocy Muzeów będzie goś­cić w Min­is­terst­wie Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego przy ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 1517. Buława marsza­łkows­ka zaprezen­towana zostanie w gabinecie min­is­tra kul­tu­ry i dziedz­ict­wa nar­o­dowego prof. Pio­tra Glińskiego. Pod­czas Nocy Muzeów pokazane zostaną również dwie inne pamiąt­ki oso­biste: zło­ty zegarek, który Józef Pił­sud­s­ki otrzy­mał z okazji imienin od I Bry­gady w 1915 r., oraz papierośnicę Marsza­ł­ka, słynącego z zamiłowa­nia do pale­nia. O eksponat­ach opowie prof. Grze­gorz Nowik, pra­cown­ik naukowy Muzeum Józe­fa Pił­sud­skiego w Sule­jówku.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.