Burza na profilu m.st. Warszawy po opublikowaniu informacji o smogu. „Państwo nic z tym nie robią konkretnego”

Kiedy już wszys­tkie media opub­likowały ostrzeże­nie przed smo­giem, na ten krok zde­cy­dowało się również mias­to. Jed­nocześnie nie omieszkano pochwal­ić się, jakie dzi­ała­nia pod­ję­to w związku z walką ze smo­giem. Zden­er­wowało to niek­tórych warsza­w­iaków.

Użytkown­i­cy den­er­wu­ją się, bo ich zdaniem mias­to nic nie robi, by wal­czyć ze smo­giem. Najważniejsze zas­trzeże­nia to za mała ilość man­datów wys­taw­ianych przez Straż Miejską za pale­nie śmieci­a­mi w kom­i­nach i brak poli­ty­ki komu­nika­cyjnej, która poz­woliła­by na np. wyłącze­nie ruchu w danym rejonie lub wye­lim­i­nowanie starych samo­chodów. Wystar­czy poczy­tać komen­tarze:

  • „Jest to po pros­tu trage­dia, ze Panst­wo nic z tym nie robia konkret­nego”
  • „Wasze dzi­ała­nia to PRowa zagry­wka. Gdzie są decyz­je doty­czące ograniczenia ruchu samo­chodowego w dni ze smo­giem? Gdzie jest zwężanie miejs­kich autostrad? Gdzie totalne uprzy­wile­jowanie komu­nikacji miejskiej? Gdzie bus­pas do Piasecz­na? Gdzie prze­bu­dowa Obo­zowej i obus­tronne pasy rowerowe? Proszę, nie gad­ja­cie głupot, że coś z tym robi­cie. Tem­at smogu to jest total­na poraż­ka HGW i całej jej admin­is­tracji”
  • „Ale bzdury Mias­to Stołeczne Warsza­wa tu sprzeda­je. Dwa lata całą ulicą wal­czyliśmy o gaz, dodatkowo stra­cil­iśmy czas i dużo pieniędzy na doku­men­ty i bada­nia potrzeb­ne, aby uzyskać dofi­nan­sowanie do pompy ciepła. Co się okaza­ło ? Od chwili otrzy­ma­nia decyzji do chwili zakończenia budowy wraz z uru­chomie­niem pompy mieliśmy jedynie pół roku! Kto w pół roku zbudu­je dom od pod­staw do wykończenia? Gaz cała uli­ca otrzy­mała po 2 lat­ach bie­ga­nia po urzę­dach, uruchami­a­n­iu „zna­jo­moś­ci”, pub­likacji artykułów w prasie. Kil­ka osób nie wytrzy­mało i zain­stalowało piece węglowe i to wszys­tko w grani­cach obszaru chro­nionego kra­jo­brazu. Poza dzi­ała­ni­a­mi pr mias­to uda­je, że coś robi”.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.