Burza na profilu m.st. Warszawy po opublikowaniu informacji o smogu. „Państwo nic z tym nie robią konkretnego”

Kiedy już wszyst­kie media opu­bli­ko­wa­ły ostrze­że­nie przed smo­giem, na ten krok zde­cy­do­wa­ło się rów­nież mia­sto. Jednocześnie nie omiesz­ka­no pochwa­lić się, jakie dzia­ła­nia pod­ję­to w związ­ku z wal­ką ze smo­giem. Zdenerwowało to nie­któ­rych warszawiaków.


Użytkownicy dener­wu­ją się, bo ich zda­niem mia­sto nic nie robi, by wal­czyć ze smo­giem. Najważniejsze zastrze­że­nia to za mała ilość man­da­tów wysta­wia­nych przez Straż Miejską za pale­nie śmie­cia­mi w komi­nach i brak poli­ty­ki komu­ni­ka­cyj­nej, któ­ra pozwo­li­ła­by na np. wyłą­cze­nie ruchu w danym rejo­nie lub wyeli­mi­no­wa­nie sta­rych samo­cho­dów. Wystarczy poczy­tać komentarze:

  • „Jest to po pro­stu tra­ge­dia, ze Panstwo nic z tym nie robia konkretnego”
  • „Wasze dzia­ła­nia to PRowa zagryw­ka. Gdzie są decy­zje doty­czą­ce ogra­ni­cze­nia ruchu samo­cho­do­we­go w dni ze smo­giem? Gdzie jest zwę­ża­nie miej­skich auto­strad? Gdzie total­ne uprzy­wi­le­jo­wa­nie komu­ni­ka­cji miej­skiej? Gdzie buspas do Piaseczna? Gdzie prze­bu­do­wa Obozowej i obu­stron­ne pasy rowe­ro­we? Proszę, nie gadja­cie głu­pot, że coś z tym robi­cie. Temat smo­gu to jest total­na poraż­ka HGW i całej jej administracji”
  • „Ale bzdu­ry Miasto Stołeczne Warszawa tu sprze­da­je. Dwa lata całą uli­cą wal­czy­li­śmy o gaz, dodat­ko­wo stra­ci­li­śmy czas i dużo pie­nię­dzy na doku­men­ty i bada­nia potrzeb­ne, aby uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła. Co się oka­za­ło ? Od chwi­li otrzy­ma­nia decy­zji do chwi­li zakoń­cze­nia budo­wy wraz z uru­cho­mie­niem pom­py mie­li­śmy jedy­nie pół roku! Kto w pół roku zbu­du­je dom od pod­staw do wykoń­cze­nia? Gaz cała uli­ca otrzy­ma­ła po 2 latach bie­ga­nia po urzę­dach, uru­cha­mia­niu „zna­jo­mo­ści”, publi­ka­cji arty­ku­łów w pra­sie. Kilka osób nie wytrzy­ma­ło i zain­sta­lo­wa­ło pie­ce węglo­we i to wszyst­ko w gra­ni­cach obsza­ru chro­nio­ne­go kra­jo­bra­zu. Poza dzia­ła­nia­mi pr mia­sto uda­je, że coś robi”.
Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.