Burzliwe spotkanie ws. tramwaju na Gocław. Protesty nie przyniosły skutku

Trwa właśnie spotkanie w spraw­ie tramwa­ju na Gocław. Mimo bur­zli­wej atmos­fery i licznych głosów sprze­ci­wu władze dziel­ni­cy obsta­ją przy inwest­y­cji. Wyglą­da więc na to, że klam­ka zapadła, a spotkanie ma charak­ter infor­ma­cyjny. Jak mówi bur­mistrz pozostało jed­nak „wiele do wyjaśnienia”.


Spotkanie rozpoczęło się od stwierdzenia, że „ogród­ki dzi­ałkowe zostaną zachowane”. Mieszkań­cy naty­ch­mi­ast wyrazili swo­je niezad­owole­nie twierdząc, że tramwaj przeci­na część z nich i inwest­y­c­ja spowodu­je ich lik­widację.


Bur­mistrz żywiołowo broni inwest­y­cji przy­tacza­jąc kole­jne argu­men­ty „za”. Nie przekonu­je to więk­szoś­ci mieszkańców Sask­iej Kępy, którzy oskarża­ją władze dziel­ni­cy o zmowę z dewel­op­era­mi i brak tros­ki o mieszkańców.

„Urząd Dziel­ni­cy powinien w jak­iś sposób pogodz­ić mieszkańców, a nie antag­o­ni­zować ich” – komen­tu­je obec­ny na spotka­niu Marek Borkows­ki, rad­ny Pra­gi Połud­nie (PiS) – „W moim odczu­ciu powin­no rozważyć się zor­ga­ni­zowanie ref­er­en­dum w dziel­ni­cy i to z udzi­ałem mieszkańców Gro­chowa i Kamion­ka”. Doda­je także, że tego rodza­ju spotka­nia nic nie wnoszą i nie sprzy­ja­ją kon­struk­ty­wne­mu dial­o­gowi.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.