Były radny Warszawy oskarża księdza o pedofilię

Sprawa nie doty­czy bezpośred­nio Warsza­wy, ale doty­ka byłego rad­nego. Krys­t­ian Legier­s­ki, były rad­ny i akty­wny dzi­ałacz środowiska LGBT oskarża księdza o molestowanie sek­su­alne. Sprawę bada już proku­ratu­ra z Cieszy­na. Duchowny odpiera zarzu­ty i mówi, że są to kłamst­wa.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Pier­wsze przesłan­ki do tego, by stwierdz­ić, że rad­ny był molestowany, pojaw­iły się na jego pro­filu na Face­booku. Po samobójst­wie jed­nego z duchownych oskarżonych o ped­ofil­ię, Krys­t­ian Legier­s­ki napisał:
„Niek­tórzy księża katolic­cy, ped­ofile mają­cy na swoim kon­cie gwał­ty na setkach, a nawet tysią­cach dzieci, mają choć tyle przyz­woitoś­ci, żeby się powiesić…”

Wtedy pod jed­nym z komen­tarzy, były rad­ny przyz­nał się, że w dziecińst­wie był wyko­rzysty­wany przez jed­nego z księży. W wypowiedzi dla One­tu przyz­nał, że nigdy nie chci­ał, by zostało to upub­licznione. Bał się, że zostanie to wyko­rzys­tane, jako oręż do wal­ki z koś­ciołem:

„Zaj­mu­ję się dzi­ałal­noś­cią pub­liczną i miałem obawy, że gdy ten tem­at pod­niosę, zostanie to oce­nione, jako pró­ba budowa­nia popar­cia poli­ty­cznego na walce z koś­ciołem” i opisu­je swo­ją his­torię:

„Byłem wtedy 10 let­nim chłopakiem (…) W którymś momen­cie pro­boszcz zaczął mnie namaw­iać, żebym przyszedł do niego obe­jrzeć film na wideo. To były lata 80. i era pop­u­larnoś­ci odt­warza­czy. Mieliśmy oglą­dać amerykańs­ki film, który ksiądz kupił na tar­gu w Wiśle. Okaza­ło się, że na taśmie nagrany jest film porno. Ksiądz na początku udawał zdzi­wionego, zaczął tłu­maczyć, że musi­ał zostać oszukany przez sprzedaw­cę. Ale już chwilę później zaczął się onani­zować i się­gać do mojego roz­por­ka (…) Ksiądz zapraszał chłopców na seanse fil­mowe, poił wód­ką i próbował się do nich dobier­ać”.

Pro­boszcz odpiera zarzu­ty i utrzy­mu­je, że jest to nagon­ka, żeby go zdyskredy­tować. Sprawę prowadzi już proku­ratu­ra.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.