Cała miejscowość niedaleko Warszawy uznana za zabytek!

10 lat trwały wysił­ki rodziny Sobańs­kich o wpisanie miejs­cowoś­ci Guzów k. Żyrar­dowa do rejestru zabytków jako zachowany układ architek­ton­iczny. Dzię­ki temu uda się ura­tować zespół parkowo-pała­cowy i uchroni miejs­cowość przed przy­pad­kową zabu­dową.


Pałac Sobańs­kich. Fot. Tomasz Kuran aka Mete­or2017 / Wikipedia

Zespół parkowo-pała­cowy to zamek oraz fab­ry­ka, czwora­ki, szkoła, kapli­ca, korde­gar­da pała­cowa, dworskie budyn­ki gospo­dar­czy­mi i zachowany w całoś­ci układ dróg. Pała jest uznawany za jed­ną z naj­ciekawszych neo­re­ne­san­sowych rezy­dencji zbu­dowanych na Mazowszu w XIX wieku.


komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.