Ciężka historia cmentarza oraz Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli

Cerkiew pod wezwa­niem św. Jana Klimaka zosta­ła wznie­sio­na na wol­skim cmen­ta­rzu pra­wo­sław­nym na począt­ku XX wie­ku. Konsekracja odby­ła się 1 paź­dzier­ni­ka 1905 roku. Świątynia ufun­do­wa­na była przez arcy­bi­sku­pa Hieronima (Eliasza Egzemplarskiego), któ­re­go szcząt­ki zło­żo­no w kapli­cy w dol­nej cer­kwi. Do dnia dzi­siej­sze­go w każ­dą śro­dę odpra­wia się w jego inten­cji św. Liturgię.

IMAG2848

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak więk­szość budyn­ków, tak­że i ten został poważ­nie znisz­czo­ny pod­czas II Wojny Światowej. Cały kler wraz z ówcze­snym pro­bosz­czem, archi­man­dry­tą Teofanem Protasiewiczem został wymor­do­wa­ny. Zginęli rów­nież chó­rzy­ści, kil­ku­na­stu wier­nych, któ­rzy schro­ni­li się w cer­kwi oraz dzie­ci z para­fial­ne­go sie­ro­ciń­ca i cały jego per­so­nel. Jedynie ks. Mikołaj Lenczewski i jego syn Mikołaj, któ­ry jest obec­nym pro­bosz­czem para­fii, ocaleli.

Kapitalny remont głów­nej kopu­ły i ele­wa­cji prze­pro­wa­dzo­no dopie­ro w 1964 roku. W 1966 roku został dobu­do­wa­ny chór w gór­nej czę­ści świą­ty­ni. Budowla jest wzo­ro­wa­na na cer­kwiach rostow­skich z XVI i XVII wie­ku. Wokół kopu­ły znaj­du­ją się orna­men­ty w sty­lu sta­ro­ru­skim. Piękny jest rów­nież iko­no­stas rzeź­bio­ny w dębie oraz licz­ne iko­ny świętych.

Nie mniej­szą war­tość histo­rycz­ną ma rów­nież cmen­tarz przy świą­ty­ni. Jest on naj­więk­szą pra­wo­sław­ną nekro­po­lią w Polsce i zare­je­stro­wa­ny jako zaby­tek kul­tu­ry. Spoczywa na nim wie­le zasłu­żo­nych Polsce osób takich, jak Aleksander Lwowicz Błok, Sokrates Starynkiewicz, a tak­że Włodzimierz Arcybaszew i Dymitr Filosofow. Jest to też miej­sce pojed­na­nia reli­gii rzym­sko­ka­to­lic­kiej i pra­wo­sław­nej – Długoletnią tra­dy­cją jest wspól­na pro­ce­sja obu wyznań w dniu 1 listo­pa­da. Podczas niej duchow­ni wzno­szą modli­twy za zmar­łych i świę­cą groby.

Redakcja por­ta­lu Warszawa w Pigułce dzię­ku­je Cerkwi i całe­mu ducho­wień­stwu za udo­stęp­nie­nie mate­ria­łów oraz pomoc przy wyko­ny­wa­niu zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać.

Fot. Warszawa w Pigułce

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.