Ciężka historia cmentarza oraz Cerkwi św. Jana Klimaka na Woli

Cerkiew pod wezwaniem św. Jana Kli­ma­ka została wznie­siona na wol­skim cmen­tarzu pra­wosławnym na początku XX wieku. Kon­sekrac­ja odbyła się 1 październi­ka 1905 roku. Świą­ty­nia ufun­dowana była przez arcy­bisku­pa Hieron­i­ma (Eliasza Egzem­plarskiego), którego szcząt­ki złożono w kapl­i­cy w dol­nej cerk­wi. Do dnia dzisiejszego w każdą środę odpraw­ia się w jego intencji św. Liturgię.


IMAG2848

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Jak więk­szość budynków, także i ten został poważnie zniszc­zony pod­czas II Wojny Świa­towej. Cały kler wraz z ówczes­nym pro­boszczem, archi­mandry­tą Teo­fanem Pro­tasiewiczem został wymor­dowany. Zginęli również chórzyś­ci, kilku­nas­tu wiernych, którzy schronili się w cerk­wi oraz dzieci z parafi­al­nego sie­ro­ciń­ca i cały jego per­son­el. Jedynie ks. Mikołaj Lenczews­ki i jego syn Mikołaj, który jest obec­nym pro­boszczem parafii, ocaleli.


Kap­i­tal­ny remont głównej kop­uły i elewacji przeprowad­zono dopiero w 1964 roku. W 1966 roku został dobu­dowany chór w górnej częś­ci świą­tyni. Budowla jest wzorowana na cerk­wiach ros­tows­kich z XVI i XVII wieku. Wokół kop­uły zna­j­du­ją się orna­men­ty w sty­lu staroruskim. Piękny jest również ikonos­tas rzeźbiony w dębie oraz liczne ikony świę­tych.

Nie mniejszą wartość his­to­ryczną ma również cmen­tarz przy świą­tyni. Jest on najwięk­szą pra­wosławną nekropolią w Polsce i zare­je­strowany jako zabytek kul­tu­ry. Spoczy­wa na nim wiele zasłużonych Polsce osób takich, jak Alek­sander Lwow­icz Błok, Sokrates Starynkiewicz, a także Włodz­imierz Arcy­baszew i Dymitr Filoso­fow. Jest to też miejsce pojed­na­nia religii rzym­skoka­tolick­iej i pra­wosławnej – Dłu­go­let­nią trady­cją jest wspól­na pro­ces­ja obu wyz­nań w dniu 1 listopa­da. Pod­czas niej duchowni wznoszą mod­l­itwy za zmarłych i święcą gro­by.

Redakc­ja por­talu Warsza­wa w Pigułce dzięku­je Cerk­wi i całe­mu duchowieńst­wu za udostęp­nie­nie mate­ri­ałów oraz pomoc przy wykony­wa­niu zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać.

Fot. Warsza­wa w Pigułce

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.