Chcą reprywatyzować… 13 Gocławia! Szykuje się największa reprywatyzacja w dziejach i miliardowe odszkodowanie

Kilkuset mieszkańców bloków przy ul. Bar­tosi­ka 4 i 6 na połud­niowo-praskim Gocław­iu otrzy­mało w ostat­nich dni­ach pis­ma o wszczę­cie postępowa­nia o stwierdze­nie nieważnoś­ci decyzji na użytkowanie wieczyste grun­tu o powierzch­ni… 1 118 071 m2, czyli… 120 hek­tarów. Jest to praw­ie 13 powierzch­ni całego Gocław­ia, która wynosi obec­nie 410 hek­tarów. 

Fot. W. Jedynak /  Wikipedia / radny Dariusz Lasocki

Fot. W. Jedy­nak / Wikipedia / rad­ny Dar­iusz Lasoc­ki

„Kilkuset mieszkańców bloków przy ul. Bar­tosi­ka 4 i 6 na połud­niowo-praskim Gocław­iu otrzy­mało w ostat­nich dni­ach pis­ma / wezwa­nia z Samorzą­dowego Kolegium Odwoław­czego (KOC/2632/Go/13) w spraw­ie wnie­sionej z wniosku spad­ko­bier­ców dawnych właś­ci­cieli terenów na Gocław­iu o wszczę­cie postępowa­nia o stwierdze­nie nieważnoś­ci decyzji Urzę­du Dziel­ni­cowego Warsza­wa Pra­ga-Połud­nie Wydzi­ał Geo­dezji i Gospo­darku Grun­ta­mi z 08 lutego 1989 r. (sygn. WG.III.82.24/10106/89) ustanaw­ia­jącej na rzecz Spółdziel­ni Mieszkan­iowej Gocław Lot­nisko w Warsza­w­ie (ul. Orlego Lotu 6) użytkowanie wieczyste grun­tu o powierzch­ni 1 118 071 m2” – alar­mu­je rad­ny Pra­gi Połud­nie Dar­iusz Lasoc­ki (PiS) – „Mieszkań­cy zostali – zgod­nie z pro­ce­durą – zobow­iązani do zaję­cia stanowiska w 14 dni spraw­ie. Ilość metrów kwadra­towych wskazanych w piśmie SKO wskazu­je jas­no, że wszczę­ta pro­ce­du­ra doty­czy około 120 hek­tarów nieru­chomoś­ci grun­towych na Gocław­iu”.
Rad­ny bada już sprawę i zwró­cił się do Urzę­du Dziel­ni­cy o udzie­le­nie mieszkań­com zaj­mowanych terenów wszelkiej możli­wej pomo­cy. Został jed­nak skierowany do Biu­ra Gospo­dar­ki Nieru­chomoś­ci­a­mi. Tam sprawa toczy się dalej i nie wiado­mo, jaki będzie jej finał.

Jeżeli sąd przyz­na rac­je spad­ko­bier­com, dostaną oni gigan­ty­czne odszkodowa­nia lic­zone nie w mil­ionach, ale mil­iar­dach zło­tych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Fot. Radny Dariusz Lasocki

Zaw­iadomie­nie o wszczę­ciu postępowa­nia. Fot. Rad­ny Dar­iusz Lasoc­ki

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.