Chcą reprywatyzować… 13 Gocławia! Szykuje się największa reprywatyzacja w dziejach i miliardowe odszkodowanie

Kilkuset miesz­kań­ców blo­ków przy ul. Bartosika 4 i 6 na połu­dnio­wo-pra­skim Gocławiu otrzy­ma­ło w ostat­nich dniach pisma o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia o stwier­dze­nie nie­waż­no­ści decy­zji na użyt­ko­wa­nie wie­czy­ste grun­tu o powierzch­ni… 1 118 071 m2, czy­li… 120 hek­ta­rów. Jest to pra­wie 13 powierzch­ni całe­go Gocławia, któ­ra wyno­si obec­nie 410 hektarów. 

Fot. W. Jedynak /  Wikipedia / radny Dariusz Lasocki

Fot. W. Jedynak / Wikipedia / rad­ny Dariusz Lasocki

„Kilkuset miesz­kań­ców blo­ków przy ul. Bartosika 4 i 6 na połu­dnio­wo-pra­skim Gocławiu otrzy­ma­ło w ostat­nich dniach pisma / wezwa­nia z Samorządowego Kolegium Odwoławczego (KOC/2632/Go/13) w spra­wie wnie­sio­nej z wnio­sku spad­ko­bier­ców daw­nych wła­ści­cie­li tere­nów na Gocławiu o wsz­czę­cie postę­po­wa­nia o stwier­dze­nie nie­waż­no­ści decy­zji Urzędu Dzielnicowego Warszawa Praga-Południe Wydział Geodezji i Gospodarku Gruntami z 08 lute­go 1989 r. (sygn. WG.III.82.24/10106/89) usta­na­wia­ją­cej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Gocław Lotnisko w Warszawie (ul. Orlego Lotu 6) użyt­ko­wa­nie wie­czy­ste grun­tu o powierzch­ni 1 118 071 m2” – alar­mu­je rad­ny Pragi Południe Dariusz Lasocki (PiS) – „Mieszkańcy zosta­li – zgod­nie z pro­ce­du­rą – zobo­wią­za­ni do zaję­cia sta­no­wi­ska w 14 dni spra­wie. Ilość metrów kwa­dra­to­wych wska­za­nych w piśmie SKO wska­zu­je jasno, że wsz­czę­ta pro­ce­du­ra doty­czy oko­ło 120 hek­ta­rów nie­ru­cho­mo­ści grun­to­wych na Gocławiu”.

Radny bada już spra­wę i zwró­cił się do Urzędu Dzielnicy o udzie­le­nie miesz­kań­com zaj­mo­wa­nych tere­nów wszel­kiej moż­li­wej pomo­cy. Został jed­nak skie­ro­wa­ny do Biura Gospodarki Nieruchomościami. Tam spra­wa toczy się dalej i nie wia­do­mo, jaki będzie jej finał.

Jeżeli sąd przy­zna racje spad­ko­bier­com, dosta­ną oni gigan­tycz­ne odszko­do­wa­nia liczo­ne nie w milio­nach, ale miliar­dach złotych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Fot. Radny Dariusz Lasocki

Zawiadomienie o wsz­czę­ciu postę­po­wa­nia. Fot. Radny Dariusz Lasocki

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.