Chcą uratować Wolskie Pięciochatki!

„Jeśli przy nie­dzie­li chce­cie zro­bić coś dobre­go – koniecz­nie pod­pisz­cie naszą pety­cję i pomóż­cie zacho­wać od dal­szej degra­da­cji to histo­rycz­ne miej­sce” - ape­lu­je rad­na Aneta Skubida. O poża­rach zabyt­ko­wych dom­ków pisa­li­śmy tu: http://warszawawpigulce.pl/znalezli-bohaterskiego-taksowkarza-ktory-uratowal-ich-z-pozaru/

Fot. Wolskie Pięciochatki

Wolskie Pięciochatki zbu­do­wa­ne na począt­ku lat dwu­dzie­stych ubie­głe­go wie­ku, któ­re prze­trwa­ły II woj­nę świa­to­wą, w ostat­nich dniach ule­gły znisz­cze­niu w wyni­ku poża­ru. W dniu 30 paź­dzier­ni­ka 2016 roku spło­nę­ło zada­sze­nie cen­tral­ne­go budyn­ku tego zabyt­ko­we­go osie­dla, w wyni­ku cze­go 9 rodzin stra­ci­ło dach nad głową.

„Dopóki Pięciochatki nie są chro­nio­ne pra­wem, ich miesz­kań­cy nie mogą czuć się bez­piecz­nie. Taką ochro­nę może zapew­nić jedy­nie wpis do reje­stru zabyt­ków. Sprawa jest pil­na, ponie­waż w tym roku miał już miej­sce kolej­ny pożar. Dlatego posta­no­wi­li­śmy nasze dzia­ła­nia jako sto­wa­rzy­sze­nia roz­po­cząć wła­śnie od Pięciochatek.
Poniżej znaj­dą Państwo link do pety­cji do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wsz­czę­cie pro­ce­du­ry wpi­su zespo­łu budyn­ków przy ul. Prądzyńskiego 23 do reje­stru zabyt­ków. Prosimy o pod­pi­sy­wa­nie i udo­stęp­nia­nie!!!” – napi­sał Kamień i co? na Facebooku

By pod­pi­sać pety­cję klik­nij: https://www.petycjeonline.com/wolskie_pieciochatki

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.