Chcesz głosować w Warszawie, a jesteś zameldowany gdzie indziej? Masz jeszcze dwa dni na złożenie wniosku!

Fot. PKW

Fot. PKW

Wybor­cy, którzy chcą głosować w stol­i­cy mogą dopisać się do spisu wybor­ców w wybranym przez siebie miejs­cu. Wniosek należy złożyć maksy­mal­nie na trzy dni przed planowanym ter­minem wyborów. Jak to zro­bić?

1. Pobier­amy i wypeł­ni­amy wniosek o dopisanie do listy wybor­ców
2. Przy­go­towu­je­my:
– dowód oso­bisty lub inny doku­ment potwierdza­ją­cy tożsamość ze zdję­ciem,
– kserokopię ww. doku­men­tu (dwus­tron­ną),
– Pisem­ną deklarację, w której poda­je­my: imiona, nazwisko (lub nazwiska), oby­wa­telst­wo i adres stałego zamieszka­nia na tery­to­ri­um Rzecz­pospo­litej Pol­skiej,
3. Uda­je­my się z doku­men­ta­mi oraz wnioskiem do najbliższej Del­e­gatu­ry Biu­ra Admin­is­tracji i Spraw Oby­wa­tel­s­kich w Dziel­ni­cy m.st. Warsza­wy
4. Dosta­je­my potwierdze­nie, które może­my ode­brać oso­biś­cie lub poczekać aż zostanie ono wysłane dro­ga pocz­tową na nasz adres zamieszka­nia. Teo­re­ty­cznie powin­niśmy trafić na listę automaty­cznie, ale warto zabrać potwierdze­nie ze sobą.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.