Chcesz głosować w Warszawie, a jesteś zameldowany gdzie indziej? Masz jeszcze dwa dni na złożenie wniosku!

Fot. PKW

Fot. PKW

Wyborcy, któ­rzy chcą gło­so­wać w sto­li­cy mogą dopi­sać się do spi­su wybor­ców w wybra­nym przez sie­bie miej­scu. Wniosek nale­ży zło­żyć mak­sy­mal­nie na trzy dni przed pla­no­wa­nym ter­mi­nem wybo­rów. Jak to zrobić?

1. Pobieramy i wypeł­nia­my wnio­sek o dopi­sa­nie do listy wyborców
2. Przygotowujemy:
– dowód oso­bi­sty lub inny doku­ment potwier­dza­ją­cy toż­sa­mość ze zdjęciem,
– kse­ro­ko­pię ww. doku­men­tu (dwu­stron­ną),
– Pisemną dekla­ra­cję, w któ­rej poda­je­my: imio­na, nazwi­sko (lub nazwi­ska), oby­wa­tel­stwo i adres sta­łe­go zamiesz­ka­nia na tery­to­rium Rzeczpospolitej Polskiej,
3. Udajemy się z doku­men­ta­mi oraz wnio­skiem do naj­bliż­szej Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy m.st. Warszawy
4. Dostajemy potwier­dze­nie, któ­re może­my ode­brać oso­bi­ście lub pocze­kać aż zosta­nie ono wysła­ne dro­ga pocz­to­wą na nasz adres zamiesz­ka­nia. Teoretycznie powin­ni­śmy tra­fić na listę auto­ma­tycz­nie, ale war­to zabrać potwier­dze­nie ze sobą.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.