Chciał włamać się do mieszkania. Został nagrany i jest poszukiwany [ZDJĘCIA]

Policjanci z Ochoty poszu­ku­ją męż­czy­zny, któ­re­go wize­ru­nek zare­je­stro­wa­ły kame­ry pod­czas usi­ło­wa­nia wła­ma­nia do miesz­ka­nia. Każdy kto go roz­po­zna­je, pro­szo­ny jest o kon­takt z funk­cjo­na­riu­sza­mi Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Wydział do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu KRP Warszawa III pro­wa­dzi postę­po­wa­nie w spra­wie usi­ło­wa­nia wła­ma­nia do miesz­ka­nia w dniu 3 mar­ca 2016 roku. W tej spra­wie poli­cjan­ci zabez­pie­czy­li nagra­nie z kamer moni­to­rin­gu, któ­re zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek męż­czy­zny mogą­ce­go mieć zwią­zek z tym przestępstwem.

Wszyscy, któ­rzy roz­po­zna­ją męż­czy­znę lub mają jakie­kol­wiek infor­ma­cje na jego temat, pro­sze­ni są o kon­takt z poli­cjan­ta­mi z Ochoty pod nume­rem tele­fo­nu 22 603 93 45, 22 603 93 50 lub z naj­bliż­szą jed­nost­ką Policji. Informacje moż­na rów­nież prze­ka­zy­wać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres oficer.​prasowy.​krp3​@​ksp.​policja.​gov.​pl Policja wszyst­kim zapew­nia anonimowość.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.