Cmentarz którego już nie ma

„Posuwając się nią [uli­cą Grochowską – przyp. autor] cią­gle, spo­ty­ka­my po pra­wej ręce, na łąkach ku Saskiej Kępie spły­wa­ją­cych gład­ką płasz­czy­zną, nie­wiel­ki ory­gi­nal­ny cmen­ta­rzyk, t.z. sta­ro­wier­ców oto­czo­ny murem.” Ilustrowany prze­wod­nik po Warszawie : wraz z tre­ści­wym opi­sem oko­lic mia­sta, Warszawa 1893, s. 247.

cmentarz_starowiercow_grochowska_307

Cmentarz Staroobrzędowców w 1948 roku. Fot. Leonard Sempoliński

Jeszcze nie­daw­no przy jed­nej z arte­rii Warszawy ist­niał cmen­tarz. Dziś nie ma po nim śla­du, a o jego ist­nie­niu wie­dzą tyl­ko miej­sco­wi. Chodzi o cmen­tarz sta­ro­obrzę­dow­ców na war­szaw­skim Kamionku, przy uli­cy Grochowskiej 307.

Nekropolia zosta­ła zało­żo­na w cza­sie Powstania Listopadowego. Chowano tu rosyj­skich kira­sje­rów, pole­głych w bitwie o Olszynkę Grochowską. Następnie, do dru­giej poło­wy XIX wie­ku nie było tam pochów­ków. Cmentarz stał się ponow­nie czyn­ny w latach 80. XIX wie­ku, Chowano tu Rosjan z rodzin kupiec­kich zamiesz­ka­łych w Warszawie, będą­cych staroobrzędowcami.

W latach 20. XX wie­ku coraz czę­ściej zaczę­to cho­wać wier­nych z tych wspól­not na cmen­ta­rzu pra­wo­sław­nym na Woli i cmen­tarz na Kamionku stop­nio­wo wyszedł z użyt­ku. W 1961 nakro­pię zamknię­to. W 1970 zosta­ło roze­bra­ne ogro­dze­nie, a nagrob­ki prze­nie­sio­no na Cmentarz Wolski. Współcześnie miej­sce to nie jest zago­spo­da­ro­wa­ne. Znajduje się tam miej­ski skwer. W miej­scu bra­my przez wie­le lat dzia­ła­ła kwia­ciar­nia, dziś mie­ści się tam wul­ka­ni­za­cja. Poniższe zdję­cie pre­zen­tu­je to miej­sce w 2014 roku.

Miejsce cmentarza współcześnie/ fot. Google Street View

Miejsce cmen­ta­rza współcześnie/ Fot. Google Street View

Kamienice, które widoczne są w tle Sempolińskiego współcześnie (Grochowska 290). Fot. Google Street View

Kamienice, któ­re widocz­ne są w tle zdję­cia Sempolińskiego współ­cze­śnie (Grochowska 290). Fot. Google Street View

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.