Cmentarz którego już nie ma

„Posuwa­jąc się nią [ulicą Gro­chowską – przyp. autor]

cią­gle, spo­tykamy po prawej ręce, na łąkach ku Sask­iej Kępie spły­wa­ją­cych gład­ką płaszczyzną, niewiel­ki ory­gi­nal­ny cmen­tarzyk, t.z. starowier­ców otoc­zony murem.” 
Ilus­trowany prze­wod­nik po Warsza­w­ie : wraz z treś­ci­wym opisem okolic mias­ta, Warsza­wa 1893, s. 247.

cmentarz_starowiercow_grochowska_307

Cmen­tarz Sta­roo­brzę­dow­ców w 1948 roku. Fot. Leonard Sem­polińs­ki

Jeszcze niedawno przy jed­nej z arterii Warsza­wy ist­ni­ał cmen­tarz. Dziś nie ma po nim śladu, a o jego ist­nie­niu wiedzą tylko miejs­cowi. Chodzi o cmen­tarz sta­roo­brzę­dow­ców na warsza­wskim Kamionku, przy uli­cy Gro­chowskiej 307.

Nekropo­lia została założona w cza­sie Pow­sta­nia Listopad­owego. Chowano tu rosyjs­kich kiras­jerów, poległych w bitwie o Olszynkę Gro­chowską. Następ­nie, do drugiej połowy XIX wieku nie było tam pochówków. Cmen­tarz stał się ponown­ie czyn­ny w lat­ach 80. XIX wieku, Chowano tu Ros­jan z rodzin kupiec­kich zamieszkałych w Warsza­w­ie, będą­cych sta­roo­brzę­dow­ca­mi.

W lat­ach 20. XX wieku coraz częś­ciej zaczę­to chować wiernych z tych wspól­not na cmen­tarzu pra­wosławnym na Woli i cmen­tarz na Kamionku stop­niowo wyszedł z użytku. W 1961 nakropię zamknię­to. W 1970 zostało roze­brane ogrodze­nie, a nagrob­ki prze­nie­siono na Cmen­tarz Wol­s­ki. Współcześnie miejsce to nie jest zagospo­darowane. Zna­j­du­je się tam miejs­ki skw­er. W miejs­cu bramy przez wiele lat dzi­ałała kwia­cia­r­nia, dziś mieś­ci się tam wulka­niza­c­ja. Poniższe zdję­cie prezen­tu­je to miejsce w 2014 roku.

Miejsce cmentarza współcześnie/ fot. Google Street View

Miejsce cmen­tarza współcześnie/ Fot. Google Street View

Kamienice, które widoczne są w tle Sempolińskiego współcześnie (Grochowska 290). Fot. Google Street View

Kamienice, które widoczne są w tle zdję­cia Sem­polińskiego współcześnie (Gro­chows­ka 290). Fot. Google Street View

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.