Co robić w Warszawie na Halloween? [ZA DARMO] [PRZEPIS CZYTELNICZKI]

Moda na obcho­dze­nie Halloween tra­fi­ła nad Wisłę. Poniżej pre­zen­tu­je­my kil­ka pro­po­zy­cji spę­dze­nia tego dnia w Warszawie:

fot. Pixabay

fot. Pixabay

Halloweenowa impre­za:

W tym roku wie­le war­szaw­skich klu­bów przy­go­to­wa­ło atrak­cje na Halloween.

Remont – Halloween Party; ul. Waryńskiego 12a
Zamieniamy Remont w sie­dzi­bę mro­ku i strachu!
Cały klub w paję­czy­nach, dyniach i …duchach!

Zapowiada się napraw­dę maka­brycz­na jaz­da! I to jaz­da dla każ­de­go, bo towa­rzy­szyć jej będzie i dys­ko­te­ka i karaoke!
Dress code: daj­cie się ponieść fan­ta­zji! Mile widzia­ne upior­ne i krwi­ste stro­je! 10 pierw­szych osób w naj­lep­szych prze­bra­niach zosta­nie przez nas nagro­dzo­ne alko­ho­lo­wy­mi upominkami!
Swoje upior­ne wcie­le­nie będzie­cie mogli utrwa­lić na zdję­ciach – FOTOBUDKA ZA FREE!
Dodatkowa atrakcja:
Przerażające Szybkie Randki! Znajdź swo­ją dru­gą połów­kę wśród upior­nie prze­bra­nych imprezowiczów! 🙂
HALLOWEENOWE PROMOCYJNE DRINKI:
– KRWAWA MARY
– MAŁPI MÓŻDŻEK
– GAŁY GORZAŁY
WEJŚCIE:
Panie całą noc wjazd free!
Panowie do 22:00 / potem 10 zł
31÷10÷15 (SOBOTA)
START: 20:00

Hydrozagadka – Ostry Dyżur; ul. 11-listo­pa­da 22
Nie ma strasz­niej­sze­go miej­sca na świe­cie niż ostry dyżur. Tłumy cier­pią­cych, poszko­do­wa­nych osób cze­ka­ją­cych na pomoc. Choroby zakaź­ne, zła­ma­nia, krwo­to­ki, a tak­że przy­pad­ki śmier­tel­ne. Wszyscy cze­ka­ją na swo­ją kolej, czę­sto po kil­ka godzin. Postaramy się odtwo­rzyć ten prze­ra­ża­ją­cy kli­mat, bo to w koń­cu Halloween, ale w kolej­ce będzie­cie cze­kać jedy­nie do baru i to naj­wy­żej kil­ka minut!
Zachęcamy do prze­bie­ra­nia się – za leka­rzy, pie­lę­gniar­ki, pacjen­tów i dena­tów w róż­nym sta­dium roz­kła­du albo inne zja­wy, w koń­cu wszyst­ko się może zda­rzyć na ostrym. Uwaga! Można ucha­rak­te­ry­zo­wać się tak­że na George’a Clooney’a!
O opra­wę muzycz­ną zadba sio­stra Holly Kitty, spe­cja­list­ka od strasz­nych hitów z lat 80 i 90.
Start: 22:30
Wstęp:
Zapisani na wyda­rze­nie wcho­dzą za darmo!
Pozostali 10 zło

Proxima – HALLOWEEN: Rock/Metal Party ul. Żwirki i Wigury 99a

Serdecznie zapra­sza­my na rock-meta­lo­we Halloween w klu­bie Proxima! W pro­gra­mie stra­sze­nie innych, umar­twia­nie się alko­ho­lem i kato­wa­nie cia­ła na par­kie­cie! Liczymy, że i tym razem nie zawie­dzie Wasza pomy­sło­wość i kre­atyw­ność w dobo­rze sty­li­sty­ki halloween’owej. Zatem, jak w roku poprzed­nim, trój­ka naj­efek­tow­niej prze­bra­nych gości otrzy­ma po fla­szecz­ce krwi­ste­go napit­ku o sma­ku wiśni! Co wię­cej każ­da prze­bra­na oso­ba w tak­cie impre­zy będzie mia­ła moż­li­wość wziąć udział w loso­wa­niu – do zgar­nię­cia pół­rocz­ny wstęp na wszyst­kie even­ty HAZET.

Oprócz kon­kur­sów cze­ka dobo­ro­we towa­rzy­stwo i zaba­wa do rana przy mie­szan­ce naj­lep­szej impre­zo­wej muzy­ki w kli­ma­cie rock/metal. M.in.:

Korn, Disturbed, System Of A Down, Godsmack, Limp Bizkit, Papa Roach, Linkin Park, Marilyn Manson, Rammstein, Type O Negative, Slipknot, Prodigy, Pearl Jam, Faith No More, Nirvana, AC/DC, Guns’n’Roses, Metallica, Muse, Foo Fighters, Tool, Deftones, Guano Apes, Offspring, Queen, Doors… i wie­le innych.

MUZYKA: Rock, Metal, Nu, Core, Electronica

WSTĘP: 10zł

HAPPY HOUR 21–22: piwo 5zł

Jeśli jed­nak zde­cy­do­wa­li­by­ście się zostać w domu i zro­bić tema­tycz­ną domów­kę pole­ca­my mro­żą­cy krew w żyłach prze­pis Naszej Czytelniczki Beaty, autor­ki blo­ga kuli­nar­ne­go Jarzynka na Widelcu:

fot. Jarzynka na Widelcu

fot. Jarzynka na Widelcu

fot. Jarzynka na Widelcu

fot. Jarzynka na Widelcu

Beata pisze:

Dzisiaj będzie straszno-smacznie ;-).

Ciasteczka wyglą­da­ją groź­nie, ale robi się je dość szyb­ko; są też na tyle pro­ste, że moż­na do zaba­wy zapro­sić dzieci.

Moje były zachwy­co­ne i nawet 2 latek „poma­gał” wyja­da­jąc ocho­czo cze­ko­la­dę z miski.

Ciasto (tak napraw­dę może­cie użyć jakie­go­kol­wiek spraw­dzo­ne­go przez sie­bie prze­pi­su na kru­che ciastka),

oto mój ulu­bio­ny, zmniej­szo­ny o poło­wę prze­pis na szarlotkę:

 • 250 g mąki krupczatki
 • 250 g mąki pszen­nej typu 500
 • 150 g masła
 • 3 żółt­ka
 • 2 łyż­ki śmietany
 • 50 g cukru
 • cukier wani­lio­wy

Pozostałe skład­ni­ki:

  • obra­ne mig­da­ły 100 gram
  • gorz­ka czekolada
  • 2 łyż­ki masła
  • czer­wo­ny dżem (ja uży­łam truskawkowego)
Zagniatamy (ręcz­nie lub w malak­se­rze z koń­ców­ką hak) mąkę z cukrem bia­łym i wani­lio­wym, oraz z posie­ka­nym masłem. Gdy powsta­ną grud­ki, doda­je­my żółt­ka i śmietanę.

Pamiętajcie, że kru­che cia­sto „nie lubi” cie­pła, zagnia­ta­my je więc szyb­ko naj­le­piej zim­ny­mi dłońmi.

Jeżeli cia­sto wyda­je nam się za suche, dole­wa­my odro­bi­nę zim­nej wody.

Gotowe cia­sto zawi­ja­my w folię i wkła­da­my do lodów­ki na oko­ło pół godziny.

A teraz zaczy­na się zabawa!!!

Z kuli cia­sta odci­na­my pla­stry, z każ­de­go for­mu­je­my dłu­gi wałek.

Tniemy go na mniej­sze, oko­ło 7 cm „palu­chy”.

Nożem robi­my 2 razy po 3 kre­secz­ki tak, żeby każ­dy wałek cia­sta przy­po­mi­nał palec.

Migdały umiesz­cza­my po jed­nym w każ­dym „palu­chu”, w ten spo­sób robiąc paznokieć.

Ciasteczka ukła­da­my na blasz­ce i wkła­da­my na 15–20 minut do lodów­ki żeby nie stra­ci­ły kształ­tu pod­czas pieczenia.

Pieczemy w 200 stop­niach, pie­kar­nik usta­wio­ny „góra-dół”, oko­ło 15 min.

W cza­sie gdy palu­chy się pie­ką roz­pusz­cza­my na parze gorz­ką cze­ko­la­dę z masłem.

(W garn­ku zago­to­wu­je­my wodę, sta­wia­my na niej szkla­ną lub meta­lo­wą miskę tak, żeby nie doty­ka­ła gotu­ją­cej się wody; do miski kru­szy­my cze­ko­la­dę i doda­je­my masło.)

Gdy się roz­pusz­czą mie­sza­my do uzy­ska­nia błysz­czą­cej cze­ko­la­do­wej masy.

Po upie­cze­niu mig­da­ły nie będą się trzy­ma­ły w cia­stecz­kach dla­te­go, gdy tro­chę osty­gną miej­sce „paznok­cia” sma­ru­je­my nie­dba­le cze­ko­la­dą i przy­kle­ja­my do niej mig­dał. Ja robi­łam to pałecz­ką do sushi.

Palce wiedź­my ukła­da­my na tale­rzu i deko­ru­je­my dże­mem. Do picia przy­go­to­wa­łam wodę z domo­wym sokiem mali­no­wo-porzecz­ko­wym i poda­łam w strzykawkach.

Cóż, teraz pozo­sta­ło mi już tyl­ko życzyć miłej i smacz­nej zabawy. ;-)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.