Czy ktoryś z tych przemiotów Wam skradziono? CBŚP zatrzymało grupę włamywaczy

Polic­jan­ci warsza­wskiego CBŚP zlik­wid­owali grupę przestępczą, która ma na swoim kon­cie liczne wła­ma­nia do domów w Warsza­w­ie i okoli­cach. Funkcjonar­iusze ustalili, że spraw­cy dzi­ałali w lat­ach 2014 – 2016. Polic­jan­ci CBŚP zabez­pieczyli dużą ilość biżu­terii, zegarków, mon­et i innych przed­miotów, które mogą pochodz­ić z przestępst­wa. W tej chwili polic­ja poszuku­je osób, do których należą odzyskane przed­mio­ty.


Funkcjonar­iusze pode­jrze­wa­ją, że nie każdy pokrzy­wd­zony zgłosił wła­manie na jego szkodę. Dlat­ego prowadzą­cy śledzt­wo apelu­ją do wszys­t­kich osób, które zostały poszkodowane w wyniku wła­ma­nia (bez wzglę­du na to czy zdarze­nie zostało zgłos­zone na Policji, czy też nie) o zapoz­nanie się z poniższą prezen­tacją zaw­ier­a­jącą zdję­cia przed­miotów odzyskanych przez CBŚP.

Wśród zabez­piec­zonych rzeczy, zna­j­du­je się wiele charak­terysty­cznych przed­miotów, których iden­ty­fikac­ja przez pra­wowitego właś­ci­ciela nie powin­na stanow­ić prob­le­mu. Przykła­dem może być fotografia (zdję­cie nr 15,16 i 17 w załąc­zonej prezen­tacji) opisana na odwro­cie „Dzi­adek Stanisław Izdeb­s­ki”.

W przy­pad­ku rozpoz­na­nia jakiegokol­wiek z przed­miotów prosimy o naw­iązanie kon­tak­tu tele­fon­icznego z sekre­tari­atem Wydzi­ału do Zwal­cza­nia Zor­ga­ni­zowanej Przestępc­zoś­ci Krymi­nal­nej Zarzą­du w Warsza­w­ie Cen­tral­nego Biu­ra Śled­czego Policji pod numerem tele­fonu 022 601 80 27 lub bezpośred­nio z prowadzą­cym śledzt­wo pod numerem tele­fonu 022 601 81 02. W przy­pad­ku kon­tak­tu, proszę powołać się na syg­naturę PK V WZ Ds.41.2016, RSD 1016.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.