Czy wiecie jaki był pierwszy most w Warszawie?

Pier­wszy most w Warsza­w­ie pow­stał w 1572 roku z inic­jaty­wy króla Zyg­mun­ta Augus­ta. Był to czas inten­sy­wnego roz­wo­ju stol­i­cy. Most ten był nazy­wany mostem Mis­trza Eraz­ma lub mostem króla Zyg­mun­ta Augus­ta.

Most Zygmunta Augusta na XVI-wiecznej grafice

Most Zyg­mun­ta Augus­ta na XVI-wiecznej grafice

Nieste­ty król nie doczekał koń­ca budowy. Miał jed­nak okaz­je przechadzać się po nim jeszcze w stanie nie pozwala­ją­cym na pełną eksploat­ację. Pieczę nad cała inwest­y­cją miała po jego śmier­ci Anna Jagiel­lon­ka. Budową kierował Erazm Giot­to, stąd nazwa kon­strukcji.

Na owe cza­sy była to niezwyk­le solid­na rob­o­ta, a do budowy uży­to nie tylko wytrzy­małego drew­na dębowego, ale także żelaza. Całość kosz­towała wtedy 100 000 flo­ren­tów, czyli całkiem niemało. Kon­strukc­ja składała się z 22 przęseł, z czego 18 było przęsła­mi główny­mi. Most liczył 500 m dłu­goś­ci oraz 6 m sze­rokoś­ci, a do jego budowy uży­to 735 wozów szyn żelaza węgier­skiego.

Warsza­w­ia­cy byli bard­zo wdz­ięczni za tę budowę ponieważ przeprawa przez rzekę każ­do­ra­zowo wyma­gała opłaty. Most był nato­mi­ast dar­mowy, przy­na­jm­niej przez pier­wszych kil­ka lat. Myto wprowad­zono dopiero później. Jan Kochanows­ki napisał nawet fraszkę na cześć mostu:

Bógżeć zapłać, o królu, żeś ten most zbu­dował.
Pier­wej zawżdy szeląg nad potrze­bę chował,
A dziś i ten­em przepił, bo, idąc do domu
Najpóźniej, od prze­wozu nie płacę niko­mu

Most przetr­wał 30 lat. Najwięk­szym zagroże­niem okaza­ła się kra na Wiśle. Ostate­cznie to ona właśnie przy­p­ieczę­towała jego los w 1603 roku.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.