Dał strażnikom do kontroli 2 dowody na dwa różne nazwiska

Dwa dowo­dy oso­bi­ste na róż­ne nazwi­ska podał straż­ni­kom nie­trzeź­wy męż­czy­zna na Bielanach. Strażnicy prze­wieź­li go do Komendy Rejonowej Policji

Fot.-Straż-Miejska.jpg

fot. Straż Miejska

W śro­dę ok. godz. 21.50 ochro­niarz jed­ne­go z blo­ków przy ul. Wrzeciono wezwał straż­ni­ków miej­skich ponie­waż w piw­ni­cy zna­lazł pija­ne­go męż­czy­znę, któ­ry nie mógł o wła­snych siłach opu­ścić pomiesz­cze­nia. Funkcjonariusze, któ­rzy pod­ję­li inter­wen­cję popro­si­li o doku­men­ty. Mężczyzna podał im dwa dowo­dy oso­bi­ste na róż­ne nazwi­ska. Powiedział, że jeden z doku­men­tów zna­lazł, ale nie umiał wytłu­ma­czyć dla­cze­go się nim posłu­gi­wał. Po prze­wie­zie­niu do Komendy Rejonowej Policji przy ul. Żeromskiego zba­da­no go na obec­ność alko­ho­lu – wynik 2,5 pro­mi­la alko­ho­lu w wydy­cha­nym powie­trzu (1,22 mg/l).

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.