Deweloper zburzył fabrykę wpisaną do ewidencji zabytków. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Pomimo zapo­wie­dzi o zacho­wa­niu fasa­dy, fabry­ka Henryka Dąbrowskiego na Woli zosta­ła doszczęt­nie zbu­rzo­na. Radna Aneta Skubida, któ­ra poin­for­mo­wa­ła nas o spra­wie skła­da inter­pe­la­cję, a bur­mistrz dziel­ni­cy zapo­wia­da zło­że­nie zawia­do­mie­nia do prokuratury.

Fot. Aneta Skubida / Facebook

Fot. Aneta Skubida / Facebook

„Tak dziś rano wyglą­dał zabyt­ko­wy budy­nek Zakładu Chemicznego Henryk Dąbrowski i S-ka (1924 r.) Był wpi­sa­ny do ewi­den­cji zabyt­ków, a media dono­si­ły, iż inwe­stor zacho­wa zabyt­ko­wą fasa­dę budyn­ku. Niestety to nie pierw­szy taki przy­pa­dek – zabyt­ki w naszej dziel­ni­cy albo pło­ną, albo są burzo­ne w bia­ły dzień… I nikt nie pono­si za to odpo­wie­dzial­no­ści. Pełna swo­bo­da! Co gor­sza, w grun­cie zapew­ne kolej­na tabli­ca men­de­le­je­wa… Zapowiedziano reme­dia­cję (czy­li usu­nię­cie ska­żo­ne­go grun­tu) ale w świe­tle takich postęp­ków deve­lo­pe­ra boję się, że znów nie będzie ona prze­pro­wa­dzo­na z nale­ży­tą dba­ło­ścią o bez­pie­czeń­stwo Mieszkańców oko­li­cy 🙁 Dziś zło­ży­łam inter­pe­la­cję w spra­wie” – infor­mu­je rad­na nie­za­leż­na Aneta Skubida. Radna w inter­pe­la­cji doda­je, że wszel­kie zmia­ny powin­ny być uzgod­nio­ne z kon­ser­wa­to­rem zabyt­ków, a jest pra­wie pew­ne, że w pobli­żu są ska­że­nia gruntów.

W roz­mo­wie ze sto­łecz­ną „Gazetą” przed­sta­wi­cie dewe­lo­pe­ra twier­dzi, że pod­ję­to pró­by rato­wa­nia zabyt­ku, ale nic to nie dało:

„Zaczęliśmy mon­to­wać usztyw­nia­ją­ce ją sta­lo­we wspor­ni­ki, ale mimo to ścia­na dosłow­nie roz­pa­dła się na kawał­ki” – mówi­ła Aleksandra Żuraw-Miłkowska, rzecz­nicz­ka Terra Casa.

Burmistrz Krzysztof Strzałkowski infor­mu­je nato­miast, że zło­ży zawia­do­mie­nie do pro­ku­ra­tu­ry w tej spra­wie, jed­nak Michał Krasucki, zastęp­ca Stołecznego Konserwatora Zabytków jest zda­nia, że nie­ste­ty nic nie da się zrobić:

„Kontrola PINB i zgło­sze­nie na poli­cję. Niestety pew­nie umo­rzą (…) ponie­waż budy­nek jest tyl­ko w ewi­den­cji to mało istot­na spra­wa” – sko­men­to­wał Michał Krasucki pod dys­ku­sją na fanpage’u Jestem z Woli.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.