Deweloper zburzył fabrykę wpisaną do ewidencji zabytków. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Pomi­mo zapowiedzi o zachowa­niu fasady, fab­ry­ka Hen­ry­ka Dąbrowskiego na Woli została doszczęt­nie zbur­zona. Rad­na Ane­ta Sku­bi­da, która poin­for­mowała nas o spraw­ie skła­da inter­pelację, a bur­mistrz dziel­ni­cy zapowia­da złoże­nie zaw­iadomienia do proku­ratu­ry.

Fot. Aneta Skubida / Facebook

Fot. Ane­ta Sku­bi­da / Face­book

„Tak dziś rano wyglą­dał zabytkowy budynek Zakładu Chemicznego Hen­ryk Dąbrows­ki i S-ka (1924 r.) Był wpisany do ewidencji zabytków, a media donosiły, iż inwest­or zachowa zabytkową fasadę budynku. Nieste­ty to nie pier­wszy taki przy­padek – zabyt­ki w naszej dziel­ni­cy albo płoną, albo są bur­zone w biały dzień… I nikt nie ponosi za to odpowiedzial­noś­ci. Peł­na swo­bo­da! Co gorsza, w grun­cie zapewne kole­j­na tabli­ca mendele­je­wa… Zapowiedziano reme­di­ację (czyli usunię­cie skażonego grun­tu) ale w świ­etle takich postęp­ków devel­opera boję się, że znów nie będzie ona przeprowad­zona z należytą dbałoś­cią o bez­pieczeńst­wo Mieszkańców okol­i­cy 🙁 Dziś złożyłam inter­pelację w spraw­ie” – infor­mu­je rad­na nieza­leż­na Ane­ta Sku­bi­da. Rad­na w inter­pelacji doda­je, że wszelkie zmi­any powin­ny być uzgod­nione z kon­ser­wa­torem zabytków, a jest praw­ie pewne, że w pobliżu są skaże­nia grun­tów.
W roz­mowie ze stołeczną „Gazetą” przed­staw­icie dewel­opera twierdzi, że pod­ję­to pró­by ratowa­nia zabytku, ale nic to nie dało:

„Zaczęliśmy mon­tować usz­ty­w­ni­a­jące ją stalowe wsporni­ki, ale mimo to ściana dosłown­ie roz­padła się na kawał­ki” – mówiła Alek­san­dra Żuraw-Miłkows­ka, rzecznicz­ka Ter­ra Casa.

Bur­mistrz Krzysztof Strza­łkows­ki infor­mu­je nato­mi­ast, że złoży zaw­iadomie­nie do proku­ratu­ry w tej spraw­ie, jed­nak Michał Kra­suc­ki, zastęp­ca Stołecznego Kon­ser­wa­to­ra Zabytków jest zda­nia, że nieste­ty nic nie da się zro­bić:

„Kon­tro­la PINB i zgłosze­nie na policję. Nieste­ty pewnie umorzą (…) ponieważ budynek jest tylko w ewidencji to mało istot­na sprawa” – sko­men­tował Michał Kra­suc­ki pod dyskusją na fanpage’u Jestem z Woli.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.