Deweloper zburzył fabrykę wpisaną do ewidencji zabytków. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Pomi­mo zapowiedzi o zachowa­niu fasady, fab­ryka Hen­ryka Dąbrowskiego na Woli została doszczęt­nie zbur­zona. Rad­na Ane­ta Sku­bida, która poin­for­mowała nas o spraw­ie składa inter­pelację, a bur­mistrz dziel­ni­cy zapowiada złoże­nie zaw­iadomienia do proku­ratu­ry.

Fot. Aneta Skubida / Facebook

Fot. Ane­ta Sku­bida / Face­book

„Tak dziś rano wyglą­dał zabytkowy budynek Zakładu Chemiczne­go Hen­ryk Dąbrowski i S-ka (1924 r.) Był wpisany do ewidencji zabytków, a media donosiły, iż inwest­or zachowa zabytkową fasadę budynku. Nieste­ty to nie pier­wszy taki przy­padek – zabytki w naszej dziel­ni­cy albo płoną, albo są bur­zone w biały dzień… I nikt nie ponosi za to odpowiedzial­noś­ci. Peł­na swo­bo­da! Co gorsza, w grun­cie zapewne kole­j­na tabli­ca mendele­je­wa… Zapowiedziano reme­di­ację (czyli usunię­cie skażone­go grun­tu) ale w świ­etle takich postęp­ków devel­op­era boję się, że znów nie będzie ona przeprowad­zona z należytą dbałoś­cią o bez­pieczeńst­wo Mieszkańców okol­i­cy 🙁 Dziś złożyłam inter­pelację w spraw­ie” – infor­mu­je rad­na nieza­leż­na Ane­ta Sku­bida. Rad­na w inter­pelacji doda­je, że wszelkie zmi­any powin­ny być uzgod­nione z kon­ser­wa­torem zabytków, a jest praw­ie pewne, że w pobliżu są skaże­nia grun­tów.
W roz­mowie ze stołeczną „Gazetą” przed­staw­icie dewel­op­era twierdzi, że pod­ję­to próby ratowa­nia zabytku, ale nic to nie dało:

„Zaczęliśmy mon­tować usz­ty­w­ni­a­jące ją stalowe wsporniki, ale mimo to ściana dosłown­ie roz­padła się na kawałki” – mówiła Alek­san­dra Żuraw-Miłkowska, rzeczniczka Ter­ra Casa.

Bur­mistrz Krzysztof Strza­łkowski infor­mu­je nato­mi­ast, że złoży zaw­iadomie­nie do proku­ratu­ry w tej spraw­ie, jed­nak Michał Kra­sucki, zastęp­ca Stołeczne­go Kon­ser­wa­tora Zabytków jest zda­nia, że nieste­ty nic nie da się zro­bić:

„Kon­tro­la PINB i zgłosze­nie na policję. Nieste­ty pewnie umorzą (…) ponieważ budynek jest tylko w ewidencji to mało istot­na sprawa” – sko­men­tował Michał Kra­sucki pod dyskusją na fanpage’u Jestem z Woli.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.