Do połowy października Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście bez autobusów w weekendy

W week­en­dy, od 26 mar­ca do 16 paź­dzier­ni­ka, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście będą zamknię­te dla ruchu. Autobusy linii dzien­nych w sobo­ty i nie­dzie­le, a linii noc­nych od nocy z piąt­ku na sobo­tę do nocy z nie­dzie­li na ponie­dzia­łek będą kur­so­wa­ły tra­sa­mi objaz­do­wy­mi. Zmiany będą obo­wią­zy­wa­ły tak­że w dni świą­tecz­ne oraz 2 i 27 maja.

Fot. Aktron / Wikipedia

Fot. Aktron / Wikipedia

We wszyst­kie week­en­dy, od naj­bliż­szej sobo­ty i nie­dzie­li 26–27 mar­ca (linia noc­na od nocy z 25 na 26 mar­ca) do week­en­du 15–16 paź­dzier­ni­ka (linia noc­na do nocy z 16 na 17 paź­dzier­ni­ka), auto­bu­sy nie będą kur­so­wa­ły Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na odcin­ku ron­do de Gaulle’a – Senatorska.

Dla auto­bu­sów linii 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44 będą obo­wią­zy­wa­ły tra­sy objaz­do­we:

 • 102, 105 w kie­run­ku pętli PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA, BROWARNA od skrzy­żo­wa­nia Królewska / Mazowiecka: Mazowiecka – Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska i dalej swo­imi tra­sa­mi; w kie­run­ku pętli MŁYNÓW, OS.GÓRCZEWSKA od skrzy­żo­wa­nia Świętokrzyska / Nowy Świat: Świętokrzyska – Mazowiecka – Królewska i dalej swo­imi trasami
 • 111 w kie­run­ku pętli ESPERANTO od ron­da de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie – Krucza – Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Królewska – pl. Piłsudskiego i dalej swo­ją tra­są; w kie­run­ku pętli GOCŁAW od skrzy­żo­wa­nia pl. Piłsudskiego / Królewska:Królewska – Mazowiecka – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Krucza – Al. Jerozolimskie i dalej swo­ją trasą
 • 116, 180, 503 w kie­run­ku pętli CHOMICZÓWKA, KONWIKTORSKA od ron­da de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie – Krucza – Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Senatorska – Miodowa i dalej swo­imi tra­sa­mi; w kie­run­ku pętli WILANÓW, NATOLIN PŁN. od skrzy­żo­wa­nia Miodowa / Senatorska:Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Mazowiecka – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Krucza – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­imi trasami
 • 128, 175 w kie­run­ku pętli PL.PIŁSUDSKIEGO od ron­da Dmowskiego: Marszałkowska – Królewska – pl. Piłsudskiego i dalej swo­imi tra­sa­mi; w kie­run­ku pętli SZCZĘŚLIWICE, LOTNISKO CHOPINA od skrzy­żo­wa­nia Moliera / Senatorska: Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie i dalej swo­imi trasami
 • 178, 518 w kie­run­ku pętli KONWIKTORSKA, NOWODWORY od skrzy­żo­wa­nia Świętokrzyska / Mazowiecka: Mazowiecka – Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Senatorska – Miodowa i dalej swo­imi tra­sa­mi; w kie­run­ku pętli PKP URSUS, DW.CENTRALNY od skrzy­żo­wa­nia Miodowa / Senatorska: Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Mazowiecka – Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska i dalej swo­imi trasami
 • 222 w kie­run­ku pętli BIELAŃSKA od ron­da de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie – Krucza – Szpitalna – pl. Powstańców Warszawy – Mazowiecka – Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Senatorska i dalej swo­ją tra­są; w kie­run­ku pętli SPARTAŃSKA od skrzy­żo­wa­nia Bielańska / Senatorska / Wierzbowa: Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Mazowiecka – Kredytowa – Jasna – Zgoda – Krucza – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży i dalej swo­ją trasą
 • N44 w kie­run­ku pętli ZGRUPOWANIA AK „KAMPINOS” od skrzy­żo­wa­nia Świętokrzyska/Marszałkowska: Marszałkowska – Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Senatorska – Miodowa i dalej swo­ją tra­są; w kie­run­ku pętli DW.CENTRALNY od skrzy­żo­wa­nia Miodowa / Senatorska: Senatorska – Wierzbowa – pl. Piłsudskiego – Królewska – Marszałkowska – Świętokrzyska i dalej swo­ją trasą.

Na tra­sach objaz­do­wych zosta­ną uru­cho­mio­ne przy­stan­ki:

 • PL. TEATRALNY 04, zlo­ka­li­zo­wa­ny przy uli­cy Moliera w rejo­nie skrzy­żo­wa­nia z uli­cą Senatorską, obo­wią­zu­ją­cy jako sta­ły dla linii 116, 178, 180, 503, 518 oraz na żąda­nie dla linii N44
 • PL. PIŁSUDSKIEGO 01, zlo­ka­li­zo­wa­ny przy uli­cy Wierzbowej w rejo­nie skrzy­żo­wa­nia z uli­cą Moliera, obo­wią­zu­ją­cy jako sta­ły dla linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222 oraz na żąda­nie dla linii N44
 • PL. MAŁACHOWSKIEGO 01, zlo­ka­li­zo­wa­ne­go na uli­cy Kredytowej w kie­run­ku uli­cy Jasnej po skrę­cie z uli­cy Mazowieckiej, obo­wią­zu­ją­cy jako sta­ły dla linii 102, 105, 107, 111, 116, 178, 180, 222, 503 i 518
 • PL. MAŁACHOWSKIEGO 02, zlo­ka­li­zo­wa­ne­go na uli­cy Mazowieckiej w kie­run­ku uli­cy Królewskiej, za skrzy­żo­wa­niem z uli­cą Kredytową, obo­wią­zu­ją­cy jako sta­ły dla linii 102, 105, 107, 111, 116, 178, 180, 222, 503 i 518.

Zmiany będą obo­wią­zy­wa­ły tak­że w dni świą­tecz­ne oraz 227 maja.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.