Dwa lata utrudnień przy Trasie Łazienkowskiej

Wiadukty Trasy Łazienkowskiej przej­dą remont. Zlokalizowane są w cią­gu Trasy Łazienkowskiej w dziel­ni­cy Śródmieście nad Parkiem Agrykola i ron­dem Stanisława Sedlaczka (skrzy­żo­wa­nie ulic Łazienkowskiej, Myśliwieckiej i Rozbrat).

Fot. ZMiD

Zaprojektowane zosta­ły jako dwa bliź­nia­cze żel­be­to­we wia­duk­ty pły­to­we w ukła­dzie ramo­wym. Długość każ­de­go z nich wyno­si 392 m, sze­ro­kość jezd­ni po 10,5 m. Wybudowano je wraz z Trasą Łazienkowską w 1974 r.

Otwarte zosta­ły ofer­ty na doku­men­ta­cję pro­jek­to­wą prze­bu­do­wy wia­duk­tów Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli. O zamó­wie­nie sta­ra się sie­dem firm: Transprojekt Gdański, Halcrow Group, Voessing Polska, kon­sor­cjum: Schuessler-Plan Inżynierzy i Pomost Warszawa, Promost Consulting, Multiconsult Polska, Mosty Katowice. Ceny ofer­to­we waha­ją się od 850 tys. do 2 mln zł. Wybrany w prze­tar­gu pro­jek­tant będzie miał na reali­za­cję zada­nia 12 mie­się­cy od dnia pod­pi­sa­nia umo­wy. Pieniądze na doku­men­ta­cję pro­jek­to­wą i budo­wę zare­zer­wo­wa­ne są na lata 2017–2019.

Źródło: ZMiD

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.