Dwóch chłopaków z Warszawy ustawiło status związku. Wywołali burzę

Dwóch war­sza­wia­ków usta­wi­ło sta­tus związ­ku ze sobą nawza­jem, a potem… wyla­ła się na nich fala nie­wy­obra­żal­ne­go hej­tu. Po tym, jak sta­tus stał się hitem w sie­ci oka­zu­je się, ze mogła to być prowokacją.

Post szyb­ko obiegł więk­sze fan­pa­ge i por­ta­le, dla­te­go zdo­był nie­wy­obra­żal­ną popu­lar­ność. Wśród 734 komen­ta­rzy prze­wa­ża hejt. Jak zauwa­ża­ją media spo­łecz­no­ścio­we cała akcja może być pro­wo­ka­cją mają­ca na celu „wyła­pa­nie” hej­te­rów i gro­żą­cych śmier­cią użyt­kow­ni­ków po to, by zło­żyć zawia­do­mie­nie lub opu­bli­ko­wać gdzieś dalej ich dane.

Jak jest napraw­dę? Pewnie nie­dłu­go się dowie­my, bo post został wsta­wio­ny dopie­ro przedwczoraj.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.